تاثیر نرخ ارز بر بورس


بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌های عملکرد مالی بانک‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از شاخص‌های مهم عملکرد مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی، علّی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی است؛ ابزار جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها روش‌های اقتصاد سنجی ARIMA، ARCH و PANEL-VAR برای بانک‌های نمونه طی دوره زمانی 1385 الی 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که، نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانک‌ها و اثر مثبت و معنادار روی مطالبات غیرجاری آنها دارد و تاثیر آن روی سود خالص و دارایی بانک‌ها معنادار اما به طور واگرا و منفی است.

کلیدواژه‌ها

 • نوسانات نرخ ارز
 • شاخص‌های عملکرد بانک‌ها
 • بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله [English]

Survey the Impact of Exchange rate Fluctuations on Financial Performance Indicators of Banks listed in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • SeyedeMahboubeh Hoseyni 1
 • Gholamreza Zamanian 2
 • Mohammad Mirbagherijam 3

This study evaluate the impact of exchange rate fluctuations on some important indicators of the financial performance of banks listed in the Tehran Stock Exchange. The methodology adopted in this research is descriptive-causal; library tools have been used for data collection and based on data analysis conducted through econometric techniques including ARIMA, ARCH and PANEL-VAR on the banking system sample during 1385-1394 (Persian solar calendar), this paper concludes that consistent with prevailing literature, exchange rate fluctuations have a significant and negative impact on the level of short and long-term deposits, significant and positive impact on non-performing loans; but inconsistent with reviewed literature, have a significant negative impact on net-profit and assets of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • exchange rate fluctuations
 • financial performance indexes of banks
 • Tehran Stock Exchange

مراجع

۲-تهرانی، ر.، خنیفر، ح.،براز، ز.، محقق نیا، م.،(1394)، بررسی و مقایسه عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی براساس مدلCAMAL ، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 2، ص461و467.

۳-محقق‌نیا م. ج.، حسینی، س. ح.، باقرآبادی ج.، (1392)، بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار تهران.

4-Agbeja, O., Adelakun, O. J., & Udi, E. E. (2016). Empirical Analysis of Counterparty Risk and Exchange Rate Risk Management on the Performance of Deposit Money Banks in Nigeria (2009-2013). Journal of Accounting and Finance, 16(2), P. 106.

5-Boadi, E. K., Li, Y., & Lartey, V. C. (2015). Determinants of Bank Deposits in Ghana: Does Interest Rate Liberalization Matters? Modern Economy, 6(9), 990.

6-Baholli, F., Dika, I., & Xhabija, G. (2015). Analysis of Factors that Influence Non-Performing Loans with Econometric Model: Albanian Case.Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(1), P. 391.تاثیر نرخ ارز بر بورس

7-Tadesse, G. (2015). The Impact of Exchange Rate on the Profitability of Commercial Banks in Ethiopia (Doctoral dissertation, AAU)

8-Getachew, T., (2015),The Impact Of Exchange Rate On The Profitability Of Commercial Banks In Ethiopia, Addis Ababa University.

9-. Gounopoulos, D., Molyneux, P., Staikouras, S. K., Wilson, J. O., & Zhao, G., (2013), Exchange rate risk and the equity performance of financial intermediaries. International Review of Financial Analysis, 29, 271-282.

10-Yahaya, O. A., Farouk, B. K. U., Yahaya, L. S., Yusuf, M. J., & Dania, I. S. (2015), Impact of Competition on the Financial Performance of Listed Deposit Money Banks in Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development, 6(18), 52-61.

11-Majok, E. (2015), Effects of exchange rate fluctuations on financial performance of commercial banks in Kenya (Doctoral dissertation, University of Nairobi).

12-Kasman, S., Vardar, G., & Tunç, G. (2011), The impact of interest rate and exchange rate volatility on banks' stock returns and volatility: Evidence from Turkey. Economic Modelling, 28(3), 1328-1334.

13-Verma, P. R. I. T. I. (2016), The Impact Of Exchange Rates And Interest Rates On Bank Stock Returns: Evidence From US Banks. Studies in Business and Economics, 11(1), 124-139.

تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL

بازار سهام، یکی از بارزترین نمونه‌های بازارهای مالی است که شناخت ماهیت، نحوه عملکرد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در این بین، بازار ارز می‌تواند به عنوان یک رقیب برای بازار سهام در نظر گرفته شود و بسته به صادرات­ یا واردات­محور بودن اقتصاد، بر کشور و بازار سهام اثرگذار باشد. پژوهش‌های انجام‌شده‌‌ی تجربی اثرات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام را در هر دو شکل مثبت و منفی نشان­ داده­اند، بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این پژوهش تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در دوره‌ی زمانی 3/1396-1/1380 با استفاده از داده‌های فصلی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور، الگوی خود­رگرسیونی با وقفه توزیع شده‌ی غیرخطی برآورد شده و تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نقدینگی حقیقی و شاخص قیمت مصرف‌کننده بر شاخص قیمت سهام بررسی گردید. نتایج برآورد الگو حاکی از آن است که کاهش نرخ ارز اثر مثبت و معناداری در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام دارد، اما افزایش نرخ ارز در هر دو دوره اثر معناداری بر بازار سهام نداشته است. بنابراین نرخ ارز اثر نامتقارن بر شاخص قیمت سهام دارد.

کلیدواژه‌ها

 • شاخص قیمت سهام
 • عدم‌تقارن
 • الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیع‌شده غیرخطی
 • نرخ ارز

20.1001.1.24765775.1396.8.32.3.3

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Asymmetric Effects of Exchange Rate on the Stock Price Index of Tehran Stock Exchange: the NARDL Approach

نویسندگان [English]

 • Karim Azarbayjani 1
 • Mostafa Mobini Dehkordi 2
 • Alireza Kamalian 2

2 PhD Candidate in Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan

The stock market is one of the most prominent examples of financial markets, which has always attracted economists’ attentions in terms of understanding its nature, the mode of its performance, and factors affecting it. Meanwhile, the foreign exchange market can be considered as a competitor for the stock market and, depending on the export or import-based nature of the economy, may affect the country and the stock market differently. Empirical research has indicated positive and negative effects of the exchange rate on stock price index. Therefore, considering the significance of this issue, the aim of this study was to analyze the asymmetric effects of the exchange rate on stock price index in the period of 2001/1-2017/3using seasonal data for Iran's economy. To this end, the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) model was estimated and the effects of exchange rate, interest rate, real liquidity and consumer price index on the stock price index were investigated. The results show that the decrease in the exchange rate has a positive and significant effect on the stock price index in the short and long-run, but the increase in the exchange rate in both periods has not significant effect on the stock market. Therefore, the exchange rate has an asymmetric effect on the stock price index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock Price Index
 • Asymmetry
 • Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL)
 • Exchange rate

مراجع

- Abbasi, N. H., Mohammadi, S., & Ebrahimi, S. (2017). Dynamics of the relationship between macro variables and stock market index. Journal of Management and Finance, 16, 82-61(In Persian).

- Abouwafia, H., E., & Chambers, M., J. (2015). Monetary Policy, Exchange Rates and Stock Prices in the Middle East Region, International Review of Financial Analysis, 37, 14–28.

- Adibpoor, M. (2016). Measure the effect of exchange rate uncertainty on the stock price index of the listed companies in the stock exchange. Journal of Macroeconomics, 22, 105-131 (In Persian).

- Ajayi, R. A., & Mougoue, M., (1996). On the Dynamic Relation between Stock Prices and Exchange Rates. The Journal of Financial Research, 19, 193-207

- Aydemir, O., & Demirhan, E., (2009). The relationship between stock prices and exchange rates: Evidence from Turkey. International Research Journal of Finance and Economics 23, 15-207

- Bahmani-Oskooee, M., & Saha, S. (2015). On the relation between stock prices and exchange rates: A review article. Journal of Economic Studies, 42, 707–732.

- Bahmani-Oskooee, M., & Saha, S. (2016). Do exchange rate changes have symmetric or asymmetric effects on stock prices? Global Finance Journal, 31, 57-72.

- Bakhshani, S. (2016). Investigating the effect of exchange rate changes on stock prices and P / E ratios using SEM-PLS. Journal of Financial and Economic Policies, 12, 149-164, (In Persian).

- Black, B., (2001). The legal and institutional preconditions for strong securities markets. UCLA Law Review, 48, 81-858.

- Boonyanam, N. (2014). Relationship of stock price and monetary variables of Asian small open emerging economy: Evidence from Thailand. International Journal of Financial Research, 5, 52-63.

- Boubakri, N., & Olfa, H. (2007). The dynamics of privatization, the legal environment and stock market development. International Review of Financial Analysis, 16, 304-331.

- Dimitrova, D. (2005). The Relationship between Exchange Rates and Stock Prices: Studied in a Multivariate Model. Issues in Political Economy, 14, 1-25.

- Doong, S.-Ch., Yang, Sh.-Y., & Wang, A. (2005). The dynamic relationship and pricing of stocks and exchange rates: Empirical evidence from Asian emerging markets. Journal of American Academy of Business, 7, 23-118.

- Graham, J. R., & Harvey, C. (2001). The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60, 187-243.

- Heydari, H. & Bashiri, S. (2012). Investigating the Relation between Uncertainty of Real Exchange Rate and Stock Price Index in Tehran Stock Exchange: Observations Based on VAR-GARCH Model. Economic Modeling Research, 9, 71-92 (In Persian).

- Hyde, J. (2007). The response of industry stock returns to market, exchange rate and interest rate risk. Managerial Finance, 33, 693-709.

- Iorio, D., A, Faff, R., & Sander, H. (2013). An investigation of the interest rate risk and exchange rate risk of the europen financial sector: euro zone versus non-euro zone countries. Accounting and management information system, 12, 319-344.

- Kennedy, K. & Nourizad, F. (2016). Exchange rate volatility and its effect on stock market volatility. International Journal of Human Capital and Urban Management, vol 1 (1): 37-46.

- Kurihara, Y. (2006). The relationship between exchange rate and stock prices durin the quantitative easing policy in Japan. International Journal of Business, 11, 86-375.

- Mahmudul, A., & Gazi, S., U. (2009). The relationship between interest rate and stock price: Empirical evidence from developed and developing countries. International journal of business and management, 4, 43-51.

- Miller, K., D., & Reuer, J., J. (1998). Asymmetric corporate exposures to foreign exchange rate changes. Strategic Management Journal, 19, 1183-1191.

- Mohammadi, D. Danesh Jafari, D. & Nasr Esfahan, M. (2017). Modeling speculative bubbles of the stock market in Tehran considering the psychological and social dynamics. Journal of Economics and Modeling, 30, 95-122 (In Persian).

- Moore, T., & Wang, P. (2014). Dynamic linkage between real exchange rate and stock prices: Evidence from developed and emerging Asian markets. International Review of Economics and Finance, 29, 1-11.

- Morley, B. & Pentecost, E. J. (2000). Common Trends and Cycles in G7 Countries Exchange Rates and Stock Prices. Applied Economic Letters, 7, 7-10.

- Musaee, M., Mehregan, N., & Amiri, H. (2010). The relationship between stock market and macroeconomic variables in Iran. Journal of Economic Research and Policy, 54, 73-94(In Persian).

- Osoolian, M. (2005). Investigating the effect of some macroeconomic variables on the index of prices of industries of listed companies in the stock market from 1993 to 2002. Master's Thesis. University of Tehran (In Persian).

- Parivar, U., & Hassani, M. (2017). Dynamic assessment of the relationship between the foreign exchange market, the stock market and the housing market in Iran, using a multivariate GARCH model. Economics and Business Journal, 14, 29-17, (In Persian).

- Pearce, J, A., & Richard, R. (2002). Startegic management: formulation, implementaion, and control”, Available at: www.mhhe.com/pearce10e.

- Pedram, M., Mousavi, M. H., & Aghda, S. A. (2017). Asymmetric effects of interest rates on the stock price index of Iran. Journal of Management Studies and Accounting, 4, 162-171(In Persian).

- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.

- Pourebadolahan, M., Asgharpour, H. & Zolghadr, H.(2015). Examining Relationship between Stock Prices and Exchange Rate in Oil-exporting Countries. Journal of Economic Progress, 4, 61-86 (In Persian).

- Robert, D., & Gay, J. (2008). Nova Southeastern University, Effect of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns For Four Emerging Economies: Brazil, Russia, India, And China. International Business & Economics Research Journal, 7, 1-20.

- Sajjadi, S. H., Farazmand, H., & Alisoufi, H. (2009). Investigating the relationship between macroeconomic variables and stock returns index in Tehran Stock Exchange. Journal of Research in Economic Sciences, 2, 123-150 (In Persian).

- Shin, D, W., & Lee, O. (2001). Tests for Asymmetry in Possibly Nonstationary Time Series Data. Journal of Business & Economic Statistics, 19(2), 233-244.

- Shin, Y., Yu, B., C., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. Sickels, & W. Horrace (Eds.), Festschrift in honor of Peter Schmidt. Econometric methods and applications. 281–314.

- Torabi, T., & Houman, T. (2010). Effects of macroeconomic variables on Tehran Stock Exchange (TSE) indices. Economic Modeling, 11, 121-144 (In Persian).

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار ) بر شاخص های بورس اوراق بهادار

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 129صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود[email protected]
[email protected]===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهاتخاذ رژیم ارزی مناسب و نرخ ارز تعادلی از موضوعات مهم و بعضا مناقشه برانگیز است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن نرخ ارز اسمی ( یا واقعی ) موجب رکود صادرات و کاهش انگیزه برای تولیدات داخلی جایگزین واردات می گردد . برخی دیگر معتقدند که سیاست کاهش ارزش پول ملی یا بالا بودن نرخ ارز اثر انقباضی بر تولید دارد . در این مطالعه با استفاده از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر(جامعه آماري اين تحقيق شامل تمامي شركتهاي تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد) بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی که اولی دارای کشش تقاضای بسیار کم و دومی دارای کشش تقاضای بسیار زیاد است طی سال های 1386-1391مورد مطالعه قرار می گیرد . مورد مطالعه قرار می گیرد . این مطالعه به شناخت اثر سیاستهای ارزی بر وضعیت مالی و سود آوری بنگاهها و مجموعه واحدهای اقتصادی کمک زیادی می کند . در این مطالعه هفت فرضیه مطرح گردید که حاصل کار در فصل چهارم به طور مختصر بیان می گردند: در فصل چهارم ابتدا آمارهای توصیفی ارائه گردید و در ادامه این بخش نمودار اسکتر پیلوت و باکس- ویسکر ارائه گردید و نشان داده شد که داده های پرت در نمونه اماری بسیار اندک می باشند و تاثیر جدی بر نتایج مدلهای رگرسیون تحقیق نداشته اند. در قسمت بعدی، نتایج ضریب همبستگی پیرسون وجود همبستگی میان تمامی متغیرهای تحقیق را تائید نمود. همچنین نتایج آزمون فرضیه های اول تا ششم حاکی از معناداری روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته بود. مقدمهعوامل مختلف و متنوعی بر بازده سهام شرکتهای تولیدی اثر میگذارند، تاثیر نرخ ارز بر بورس از جمله این متغیرهای کلان اقتصادی تورم، قیمت نفت، درآمد ملی و رشد اقتصادی می باشد، یکی از این عوامل که در سالهای اخیر شاهد تغییرات و نوسانات بسیار شدید آن بوده ایم نرخ ارز می باشد. بصورتی که برابری ریال ایران در مقابل دلار از 10000 ریال در سال 88 به 37000 ریال در نیمه سال 91 رسیده است.پس از جنگ جهانی دوم و فرو پاشی نظام پولی پایه طلا در سال 1946 اکثر کشورها دارای سیستمی پولی بودند که در آن سیستم دلار آمریکا به عنوان ارز پایه مورد پذیرش کشورها قرار گرفته بود، این همان نظام برتن ودز بود که عمر آن در سال 1973 پس از بحرانهایی که در دهه 1960 برای پولهای معتبر بخصوص دلار رخ داد پایان پذیرفت . پس از فروپاشی نظام برتن ودز در اوایل دهه 1970 ابتدا کشورهای صنعتی به نظام نرخ ارز شناور روی آوردند ، سپس به تدریج اکثر کشورها تاثیر نرخ ارز بر بورس از نظام ارزی شناور پیروی کردند از این زمان بود که محیط اقتصادی بین الملل شاهد نوسانات نرخ برابری ارز بین کشورهای مختلف بود که این موضوع بالطبع شرکتها را نیز تحت تاثیر قرار می داد . به نوسان ارزش شرکت در مقابل نرخ ارز که به علت تغییرات ارزش پول ملی در مقابل پول دیگر کشورها رخ می دهد ریسک نرخ ارز گویند . (بيات .م ؛ 1385 صفحه 24 ) به علت پیوسته و وابسته بودن بازارهای پولی و مالی و محیطهای اقتصادی و تاثیر پذیری آنها از یکدیگر در نقاط مختلف جهان تمامی شرکتها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند که در این میان شرکتهای چند ملیتی و آنها که مبادلات بین المللی دارند از این ریسک سهم بیشتری خواهند داشت. اخیرا این موضوع در کشور ما نمود بیشتری یافته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز ریسک نرخ ارز در حوزه مدیریت ریسک بیشتر مد نظر قرار گرفته است و در کنار دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، قیمت نفت، در آمد ملی و رشد اقتصادی نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازده سهام شرکتهای تولیدی مطرح شد. لذا در این تحقیق به روشن کردن ابعاد تاثیر نوسانات قابل ملاحظه تغییرات نرخ ارز بر بازده سهام شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی پرداخته ایم.

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
2108
مشاهده

کد فایل:10729
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۳
حجم فایل ها:507

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
نوسانات نرخ ارز بورس اوراق بهادار تهران شاخص صنعتبررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار ) بر شاخص های بورس اوراق بهادارتاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادارپروژه حسابداریحسابداری رایگان

دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سولفات سدیم

پروژه کارآفرینی استخراج سولفات سدیم,پروژه کارآفرینی سولفات سدیم,پروژه کارآفرینی معدن سولفات سدیم,دانلود طرح توجیهی معدن سولفات سدیم,طرح توجیهی استخراج سولفات سدیم,طرح توجیهی سولفات سدیم,طرح کارآفرینی سولفات سدیم,طرح کارآفرینی معدن سولفات سدیم دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی بهره برداری از…

پاورپوینت اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري (بحرانها)

پاورپوینت اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري (بحرانها) برچسب ها: تغذیه در بحرانذخیره مواد غذایی در قحطیمواد غذایی لازم در زمان قحطیمواد غذایی با ماندگاری بالا رفتن به تاثیر نرخ ارز بر بورس سایت اصلی پاورپوینت اصول تامين احتياجات تغذ يه…

بررسی درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد مخدر و پیشگیری از برگشت آنها و افزایش عملکرد خانواده

بررسی درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد مخدر و پیشگیری از برگشت آنها و افزایش عملکرد خانواده برچسب ها: تحقیق خانواده درمانی راه حل مدارساختاریپایان نامه عملکرد خانوادهپایان نامه مصرف مواد مخدرتحقیق اعتیادارتباط بین عملکرد خانواده و سوء…

مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین تعریف و ابعاد خودپنداره (فصل دوم)

مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین تعریف و ابعاد خودپنداره (فصل دوم) برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) خودپندارهدانلود مبانی نظری نظریه خودپندارهرشد و تغییر خود پندارهعوامل موثر بر رشد خودپندارهویژگی های خود پنداره مبانی نظری ابعاد…

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شناخت درمانی و رفتار درمانی (فصل دوم )

ادبیات نظری شناخت درمانی و رفتار درمانی,پیشینه پژوهش شناخت درمانی و رفتار درمانی,پیشینه تحقیق شناخت درمانی و رفتار درمانی,چارچوب نظری درمان تاثیر نرخ ارز بر بورس شناختي,رفتاري,فصل دوم پایان نامه شناخت درمانی و رفتار درمانی,مبانی نظری شناخت درمانی و رفتار درمانی دانلود فایل اصلی ادبیات…

دانلود پاورپوینت با موضوع پرونده شکایت شرکتA&M Records علیه شرکت Napster

دانلود پاورپوینت با موضوع پرونده شکایت شرکتA&M Records علیه شرکت Napster برچسب ها: پرونده شکایت شرکتA&M Records علیه شرکت Napster شرکت Napster (خوانده شده به دادگاه)نگاهی به پرونده شرکت Sony علیه شرکت یونیورسالنگاهی به پرونده شرکت Campbellعلیه گروه موسیقی roseرای…

دانلود پاورپوینت با موضوع اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند

دانلود پاورپوینت با موضوع اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند برچسب ها: اجزای تشکیل دهنده سیمانسیمان چیستانواع سیمانسیمان پرتلند پوزولانیتفاوت سیمان پرتلند و پوزولانیتعریف سیمانکاربرد سیمانکلینکر سیمان چیست رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة…

مطالعات و رساله معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار

پایان نامه طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار,رساله معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار,طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار,مطالعات معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار,معماری پاید دانلود فایل اصلی مطالعات…

پاورپوینت تدبیر سوء مزاجها

پاورپوینت تدبیر سوء مزاجها برچسب ها: غلبه مزاجبدترین مزاجاصلاح مزاجمزاج سردانواع مزاج هامزاج گرم و معتدلمزاج شناسی غذاهازن دموی مزاج رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تدبیر سوء مزاجها دسته بندي : بهداشت عمومی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت…

پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

آزمون ادراک تعامل اجتماع,آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول گلاس,پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی,پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول,پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی«کارول گلاس»,گلاس دانلود فایل اصلی پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس از سایت دانلود فایل پرسشنامه آزمون…

بررسی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان و کاربرد آن در کسب و کار سازمان

بررسی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان و کاربرد آن در کسب و کار سازمان برچسب ها: پایان نامه بررسی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان و کاربرد آن در کسب و کار سازماندانلود پروژه بررسی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان و…

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته صنایع در كارخانه كفش

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته صنایع در كارخانه كفش برچسب ها: گزارش کاراموزي كارخانه كفشکاراموزي كارخانه كفشکارورزي كارخانه كفشدانلود گزارش کارآموزي كارخانه كفشكارخانه كفشكارخانه كفش رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته صنایع در كارخانه كفش دسته بندي…

دانلود پاورپوینت با موضوع نیدل استیک

دانلود پاورپوینت با موضوع نیدل استیک برچسب ها: نیدل استیک شدمپمفلت نیدل استیکمقاله نیدل استیکآخرین دستورالعمل نیدل استیکنیدل استیک pdfاقدامات لازم بعد از نیدل استیک شدنفلوچارت نیدل استیکتعریف نیدل استیک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نیدل استیک…

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش جریانهای نقدی (فصل 2)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش جریانهای نقدی (فصل 2) برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) جریانات نقدیدانلود مبانی نظری جریان های نقدینگیمبانی نظری تعریف جریان نقدیمحاسبه جریان نقدی آزادانواع جریان‌های نقدیجریان نقدی عملیاتیجریان نقدینگی چیستمبانی نظری حسابداری…

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی پاساژ (مجتمع تجاري)

برنامه فیزیکی طراحی پاساژ,دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی پایانه دریایی,رساله معماری طراحی مجتمع تجاري,طراحی پاساژ (مجتمع تجاري),ظوابط و استانداردهای طراحی پاساژ (مجتمع تجاري),مطالعات معماری طراحی پاساژ,معماری طراحی مجتمع تجاري دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی پاساژ…

ادبیات تحقیق اختلال بيش فعالي – نقص توجه ADHD (فصل 2)

ADHD,اختلال,ادبیات,بيش,تحقیق,توجه,فصل,فعالي,نقص دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق اختلال بيش فعالي – نقص توجه ADHD (فصل 2) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال بيش فعالي – نقص توجه ADHD (فصل دوم) در 65 صفحه در قالب word…

فایل پاورپوینت نقد بناي خانه آخوند ابو

فایل پاورپوینت نقد بناي خانه آخوند ابو برچسب ها: دانلود پاورپوینت نقد بنای خانه آخوند ابونقد بنای خانه آخوند ابوبررسی و تحلیل خانه آخوندابو خرم آبادقلعه تاریخی فلک‌الافلاکپاورپوینت تحلیل خانه آخوند ابوبنای تاریخیپاورپوینت نقد بنای خانه آخوند ابوپاورپوینت خانه جهانگرد…

پاورپوینت عیب یابی چیلرهای تراکمی

پاورپوینت عیب یابی چیلرهای تراکمی,چیلر,چیلرهای تراکمی,دانلود پاورپوینت عیب یابی چیلرهای تراکمی,عیب یابی چیلرهای تراکمی,کمپرسور,کندانسور دانلود فایل اصلی پاورپوینت عیب یابی چیلرهای تراکمی از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت عیب یابی چیلرهای تراکمی ، در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش ،…

مبانی نظری نشاط اجتماعی (فصل دوم)

ادبیات نظری نشاط اجتماعی (فصل دوم),پیشینه پژوهش تعاریف شادی و نشاط اجتماعی,پیشینه تحقیق شاد زیستن چیست؟,چارچوب نظری مشت,دانلود مبانی نظری نشاط اجتماعی (فصل دوم),فصل دوم پایان نامه صفات مرتبط با شادمانی,مبانی نظری تاثیرات شادی بر روابط اجتماعی دانلود فایل اصلی…

تحقیق شیر خوراکی

تخمیر,شیر,ماست دانلود فایل اصلی تحقیق شیر خوراکی از سایت دانلود فایل تحقیق شیر خوراکی در حجم 30 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: شيرهاي تخمير شده تاريخچه شيرهاي تخمير شده بسيار قديمي…

بررسی ارزيابی ضرورت و خلاءهای موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان

آموزش مهارت های زندگی,پایان نامه مهارت های زندگی,تحقیق مهارت حل مساله,مهارت تصمیم گیری,مهارت شهروند جهانی,نظریه های یادگیری مهارت های زندگی,نظریه هوش چندگانه,نظریه یادگیری اجتماعی دانلود فایل اصلی بررسی ارزيابی ضرورت و خلاءهای موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان از…

دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم تربیت دینی (فصل دوم)

پیشینه پژوهش تربیت دینی,تحقیق ضرورت توجه به تربیت دینی,چارچوب نظری تعاریف تربیت دینی,دانلود ادبیات نظری تربیت دینی,دانلود مبانی نظری تربیت دینی(فصل دوم),فصل دوم پایان نامه مراحل شکل گیری تربیت دینی,مبانی نظری تربیت دینی(فصل دوم) دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری…

دانلود پاورپوینت با موضوع زیرساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه های گسترده

دانلود پاورپوینت با موضوع زیرساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه های گسترده برچسب ها: زیرساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری تاثیر نرخ ارز بر بورس در شبکه های گستردهفن آوری اطلاعات و ارتباطاتزيرساخت يک شبکهعناصر مربوط به زيرساخت منطقیمدل های شبکه ایانواع شبکه…

پاورپوینت علم شیمی در قرآن

پاورپوینت علم شیمی در قرآن برچسب ها: علم شیمی در قرآن کریمفیزیک در قرانحدیث در مورد اتمآیات قرآن در مورد انرژیآیات قرآن در مورد علوم تجربیشیمی در قرآن pdfآهن در قرآنانرژی هسته ای در قران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

تحقیق درمورد اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان

تحقیق درمورد اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان برچسب ها: تحقیق درمورد اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات…

تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار بورس

نرخ دلار، تاثیری پذیری و تاثیرگذاری

در این مقاله به بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازار سرمایه می‌پردازیم. نرخ ارز را می‌توان ارزش برابری یک واحد پول خارجی در برابر پول داخلی دانست. برخی معتقدند اقتصاد ایران «دلاریزه» ‌است. یعنی دلار بیش از آنچه باید بر تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور تاثیر می‌گذارد. حتی آنقدر دایره این تاثیرگذاری زیاد است که بسیاری از سیاسیون برای به دست آوردن رای مردم، کاهش ارزش دلار در برابر ریال را به عنوان شعار اصلی انتخاباتی خود برمی‌گزینند.

تاثیر بحران ارزی به غیر از اقتصاد خرد و زندگی روزمره شهروندان، بازارهای مالی مانند بورس را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از تحلیل‌گران و سهامداران خرد و کلان، بدون توجه به سایر شاخص‌های اقتصادی و تحلیل‌های بورسی، تنها و تنها چشم به قیمت دلار دوخته‌اند. قیمتی که در سال‌های گذشته بارها و بارها تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده و روی ثبات به خود ندیده است.

در ادامه علاوه بر مرور سیاست‌های اقتصادی کشور برای کنترل و مدیریت بازار ارز، به عواملی می‌پردازیم که باعث گرانی و ارزانی این شاخص مهم اقتصادی می‌شوند و در آخر نیز تاثیر نرخ ارز بر بورس را توضیح می‌دهیم.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

نظام ارزی شناور و ثابت

قبل از پرداختن به تاثیر نرخ ارز بر بازار سرمایه، لازم است نظام ارزی کشور را بشناسیم. مدیریت اقتصاد در ایران دستوری است. ممکن است بارها از تریبون‌های رسمی صحبت از اقتصاد آزاد شنیده باشید و چیرگی بازار بر زندگی مردم اما واقعیت چیز دیگری است.

وجود نهادهای حاکمیتی و دولتی در تبیین سیاست‌های اقتصادی و تسلط دولت و شبه دولتی‌ها بر بنگاه‌های صنعتی و تولیدی گواه اقتصادی بسته است. بانک مرکزی و شورای پول اعتبار در کنار نهادهای دیگر مانند تعزیرات و شورای هماهنگی اقتصادی و … نظام اقتصادی کشور را روزانه کنترل می‌کنند.

در بحث کنترل نرخ ارز نیز دو راهکار وجود دارد. اول نظام ارزی شناور است. خلاصه‌اش می‌شود تعیین نرخ ارز بر اساس تقاضای بازار. در این نظام بانک مرکزی دخالتی بر تعیین نرخ ارز ندارد بلکه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان واقعی ارز یعنی صادرکنندگان واردکنندگان بر تاثیر نرخ ارز بر بورس اساس نیاز خود بازار ارز را کنترل می‌کنند.

ممکن است در این میان سفته‌بازها هم تاثیرگذار باشند اما اگر روند سالمی بر اقتصاد حکمفرما شود، تاثیر چندانی بر نرخ ارز ندارند. پس در نظام شناور، بازار ارز وجود دارد که در اختیار صادرکنندگان و واردکنندگان است. اگر تراز تجاری کشور (نسبت میزان صادرات به واردات) مثبت باشد، قیمت ارز رو به کاهش می‌رود. این امر به تولید ناخالص داخلی کشور و قدرت صنایع مولد بستگی دارد.

اما اگر تراز تجاری منفی باشد، مازاد تقاضای ارز منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. بر اساس مبانی نظری فرض می‌شود در این حالت تراز تجاری با مکانیسم تعدیل نرخ ارز همیشه در تعادل است. بنابراین در نظام ارزی شناور به جهت وجود تعادل در تراز تجاری، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی تغییر نمی‌کند.

در نظام ارزی ثابت اما بانک مرکزی است که نرخ ارز را کنترل و اعلام می‌کند. مثل تجربه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوم روحانی. در نظام ارزی ثابت بانک مرکزی مجبور است برای کنترل بازار ارز و جوابگویی به تقاضای مازاد، دارایی‌های خارجی خود را در بازار عرضه کند. سیاستی که امروز برای تیم اقتصادی دولت حسن روحانی گران تمام شده است! اما تجربه ارز ۴۲۰۰، برای اولین بار در دولت روحانی اتفاق نیفتاد و سابقه‌ای ۴۰ ساله دارد. در دهه ۷۰ و ۸۰ نیز بازار ارز در سیطره بانک مرکزی و نرخ‌های تصویبی بود. تجربه شکست‌خورده‌ای که بار دیگر آزمایش شد.

در بازار ثابت، میزان دخالت بانک مرکزی وابسته به میزان دارایی‌های خارجی است. به همین دلیل است که در روزهای تحریم، با کاهش دارایی‌های بانک مرکزی و ورود سخت دلار به کشور، بازار ارز منفجر شد.

نظام ارزی ایران را چیزی بین شناور و ثابت در نظر می‌گیرند. یعنی نه دخالت صرف بانک مرکزی قیمت ارز یا تعیین می‌کند و نه بازار اما روشن است که کفه تاثیر نهادهای دولتی بر تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران سنگین‌تر است.

عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ ارز

قبل از این که تاثیر نرخ ارز بر بازار سرمایه را بررسی کنیم، لازم است بدانیم نرخ ارز تحت تاثیر چه عواملی تغییر می‌کند. عوامل تاثیرگذار بر تغییر نرخ ارز در ایران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: اول عواملی که در باقی اقتصادهای دنیا نیز دیده می‌شود و دوم عوامل مختص ایران. ناگفته پیدا است عوامل دوم همه و همه به شرایط سیاسی و نظام تحریم‌ها برمی‌گردد.

در ادامه به بررسی عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران می‌پردازیم:

 • کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی: کسری بودجه ترکیبی تکراری در ادبیات سیاسی کشور است. کسری بودجه یعنی بیشتر شدن خرج دولت از دخل آن! در این هنگام و برای جبران کسری راه‌های مختلفی وجود دارد. مثلا گرفتن مالیات بیشتر از صنایع و مردم. یا فروش اوراق قرضه. البته در اقتصادی که اعتماد مردم به حاکمیت در آن کمرنگ باشد، اوراق قرضه به فروش نمی‌رود و از طرف دیگر مالیات هم به روش‌های مختلف دور زده می‌شود. راه آخر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است. که افزایش نقدینگی و تورم را در پی دارد و منجر به کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن نرخ ارز می‌شود.
 • تراز تجاری منفی: همانطور که توضیح دادیم، تراز تجاری منفی یعنی پیشی گرفتن واردات از صادرات. در این زمان تقاضا برای دریافت ارز زیاد می‌شود و به دلیل کمبود، قیمت بالا می‌رود. در نظام‌های اقتصادی تک‌محصولی مانند ایران که متکی به فروش نفت است، تراز تجاری منفی اتفاق دور از ذهنی نیست.
 • کاهش ارزش پول ملی و نگهداری ارز: وقتی بنیان‌های اقتصادی کشور متزلزل شود و ارزش پول ملی سقوط کند، مردم راهی ندارند جز ورود به بازارهای کاذب مانند ارز. خرید ارز برای حفظ ارزش پول و نگهداری آن در خانه‌ها موجی را به وجود می‌آورد که منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.
 • فرار سرمایه به خارج: وقتی اوضاع اقتصادی به هم می‌ریزد و بازار بی‌ثبات است، سرمایه‌گذار رغبتی برای سرمایه‌گذاری و تولید ندارد. فرار سرمایه به خارج و از طرف دیگر کاهش تولید و به تبع آن افت تولید ناخالص داخلی، مانند یک زنجیره نرخ ارز را تغییر می‌دهند.
 • قوانین و مقررات ارزی: تغییر روزانه مقررات ارزی و سردرگمی صادرکنندگان و واردکنندگان و مردم، عامل دیگر افزایش نرخ ارز است. نمونه‌اش آشفته بازار ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحت فشار گذاشتن تولیدگران برای پس دادن ارزهای دولتی.
 • انتظارات تورمی و افزایش تورم: بارها درباره تورم نوشته‌ایم. مادامی که تورم به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، هیچ برنامه اصلاحی موفق نخواهد شد. انتظارات تورمی ( انتظار مردم برای افزایش قیمت‌ها) و به دنبال آن افزایش تورم، کاهش ارزش پولی ملی را در پی دارد. این کاهش رابطه‌ای معکوس با ارزش نرخ ارز دارد.
 • تحریم و روابط خارجی: اقتصاد ایران بیش از ۴۰ سال درگیر تحریم بوده است. این تحریم‌های بین‌المللی گاهی افزایش پیدا کرده‌اند و گاهی در سایه توافقات موقت کاهش یافته‌اند. در دو دهه گذشته با بالا گرفتن تنش بین ایران و قدرت‌های جهانی بر سر پرونده هسته‌ای، تحریم به عنوان یک معضل بزرگ در اقتصاد ایران ظهور کرده و کاهش رابطه با کشورهای خارجی، محدود شدن اقتصاد، کاهش فروش نفت، افت درآمد دولت، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته است.

عوامل تاثیرگذار بر کاهش نرخ ارز

اما چه عواملی باعث کاهش نرخ ارز می‌شود؟ در سال‌های گذشته اتفاق افتاده که نرخ ارز یک شبه در بازار داخلی سقوط کرده است. نمونه‌اش بعد از توافق برجام یا شوک بعد از اعلام نرخ رسمی ارز در دولت دوم روحانی. اما این اتفاق روند با ثباتی را تجربه نکرده‌است.

از مهمترین عوامل کاهش نرخ ارز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ثبات اقتصادی و سیاسی: مهمترین عامل کاهش نرخ ارز در اقتصاد ایران ثبات سیاسی و اقتصادی است. زمانی که رابطه کشور با قدرت‌های خارجی بهبود یافته، به سرعت تاثیر خود را در بازار ارز به جای گذاشته است.
 • افزایش تولید ناخالص داخلی: تولید ناخالص داخلی ارزش ریالی همه کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد کشور است. هرچه تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند، به تبع آن درآمد سرانه شهروندان افزایش یافته و کیک اقتصادی بزرگ‌تر می‌شود. اتفاقی که به دنبال خود رشد اقتصادی را در پی دارد. همه این عوامل به ارزش پول ملی یک کشور اضافه می‌کنند.
 • پیشرفت تکنولوژی و افزایش بهره‌وری: پیشرفت تکنولوژی و استفاده از صنایع مدرن بهره‌وری را در اقتصاد کشور افزایش می‌دهد. اتفاقی که موجب رشد تولید و بنگاه‌های تاثیر نرخ ارز بر بورس تاثیر نرخ ارز بر بورس صنعتی می‌شود.
 • افزایش قیمت نفت: درست است که برخی تمام مشکل اقتصاد ایران را به گردن نفت می‌اندازند اما همچنان افزایش فروش و قیمت نفت می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز شود. البته در صورتی که پول حاصل از فروش نفت در صنایع مولد سرمایه‌گذاری شود. اگر پول نفت به سمت واردات برود، ممکن است در کوتاه‌مدت وضعیت مناسب جلوه کند اما در بلندمدت به طور قطع باعث کاهش ارزش پول ملی، کاهش ارزش تولید ناخالص داخلی و نهایتا افزایش نرخ ارز می‌شود. اتفاقی که در دولت‌های اول و دوم محمود احمدی‌نژاد رخ داد. افزایش یک باره قیمت نفت و سرازیر شدن درآمد نفتی به کشور به سمت واردات سرازیر شد. این اتفاق نتیجه‌اش را در دولت دوم احمدی‌نزاد به صورت تورم روزافزون و افزایش نرخ ارز نشان داد.

تاثیر نرخ ارز بر بازار سرمایه

بازارهای مالی به هم پیوستگی دارند. یعنی تغییر در یک بازار، باعث تغییر در بازار دیگر می‌شود. این اتفاق را اثر سرریز می‌نامند؛ اثر ثانویه‌ای که به دنبال وقوع اثر اولیه ظاهر می‌شود اما ممکن است به مراتب دورتر از رویداد اولیه اتفاق بیفتد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تغییرات نرخ ارز بر بازار سرمایه اثرگذار است؟ پاسخ به این سوال آسان نیست. نظریه‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. برخی معتقدند افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش سهام شرکت‌های بورسی می‌شود و شاخص را بالا می‌کشد.

برخی نظر عکس دارند و معتقدند رابطه بین شاخص بازار سرمایه و نرخ ارز، معکوس است. عده‌ای دیگر اما این دو بازار را مستقل از هم می‌دانند و مخالف دو گروه اول هستند.

دیدگاه جریان‌گرا

قیمت سهام یک شرکت در حالت تعادلی، نشانگر توانمندی‌های اقتصادی و تولیدی آن است. نرخ ارز می‌تواند در کانال‌های مختلفی از جمله ترکیب دارایی، محصولات صادراتی، هزینه خدمات ارزی، تهیه مواد اولیه و … بر آن تاثیرگذار باشد.

جریان‌گراها معتقدند رابطه بین نرخ ارز و بازار سرمایه، رابطه مستقیمی است. یعنی با افزایش نرخ ارز، شاخص بازار سرمایه نیز رشد می‌کند.

بر اساس نظریه آن‌ها، کاهش ارزش پول ملی باعث رقابتی‌تر شدن و افزایش کالای داخلی می شود و در نتیجه صادرات را بیشتر می‌کند. افزایش صادرات و تولید هم ارزش سهام شرکت‌های بورسی را بالا می‌برد.

اما مخالفان این نظریه سوال‌هایی مطرح می‌کنند که ممکن است اصل نظریه را زیر سوال ببرد. آن‌ها از تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه می‌پرسند. و مهم‌تر از آن شرکت‌هایی که تولیدات آن‌ها اصلا صادراتی نیست.

در بازار سرمایه برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های پتروشیمی یا فولادی بازار بین‌المللی دارند اما برخی صنایع و موسسات کوچک‌تر نه. اوضاع آن‌ها با افزایش نرخ ارز چگونه خواهد شد؟

مطمئنا با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مواد اولیه، تولیدات غیر صادراتی متحمل هزینه گزافی خواهند شد. پس رشد یکپارچه با افزایش نرخ ارز به سختی قابل پذیرش است.

دیدگاه سهم‌گراها

سهم‌گراها به طور کلی رابطه بین نرخ ارز و ارزش سهام را برعکس می‌دانند. بر اساس نظریه آن‌ها کاهش ارزش سهام شرکت‌های بورسی منجر به کاهش نرخ بهره و نهایتا خروج سرمایه از کشور می‌شود و تقاضا برای دریافت ارز خارجی را افزایش می‌دهد. این اتفاق یعنی افزایش تقاضای دریافت ارز سبب می‌شود نرخ ارز رشد کند. در شرایط رکود اقتصادی، رخ دادن این وضعیت محتمل‌تر است.

دیدگاه خنثی

دیدگاه سوم اما رابطه‌ای معنادار بین تغییرات نرخ ارز و بازار سهام متصور نیستند. آن‌ها معتقدند وابسته به شرایط اقتصادی، ممکن است تغییرات نرخ ارز سبب بهبود شرایط بازار یا افت آن شود.

سخن آخر

در علم اقتصاد پایین نگه‌داشتن ارزش پولی یک کشور، در صورتی می‌­تواند به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور بیانجامد که تولیدات آن از حالت تک‌محصولی خارج شود تا کشورهای دارای واحد پول قدرتمندتر برای خرید کالاهای کشور مذکور ترغیب شوند. این تئوری، سیاست کشور چین در سالیان گذشته برای تصاحب بازارهای جهانی بود که تا حد بسیار زیادی با موفقیت پیاده‌­سازی شد و کالاهای چینی بازارهای جهانی را تصاحب کردند. اما در کشورهای تک‌محصول نظیر اقتصاد نفت‌ محور ایران، تضعیف پول ملی نه تنها باعث افزایش صادرات نمی­‌شود، بلکه در صورت عدم مدیریت صحیح به دلیل افزایش تورم، به کاهش قدرت خرید اقشار مختلف خواهد انجامید. به همین دلیل است که دولت­‌های مختلف با اتخاذ سیاست­‌های ضد تورمی در جهت افزایش قدرت پول ملی برمی‌­آیند که البته این سیاست نیز در زنجیره به هم پیوسته­ علم اقتصاد افزایش بیکاری و رکود را به دنبال دارد.

از طرف دیگر هنوز اتفاق نظری بابت تاثیر نرخ ارز بر بازار سرمایه وجود ندارد. تجربه نشان داده در بیشتر موارد، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی، باعث رشد شاخص بورس شده است. هرچند امروز بازار سرمایه اوضاعی متفاوت را تجربه می‌کند. یعنی قیمت بعضی سهم‌ها، حتی با دلار ۱۰ هزار تومانی هم توجیهی ندارد.

بررسی تجربی تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در چهارچوب رهیافت آزمون کرانه‌ها

شاخص قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می‌رود. یکی از عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام در هرکشور درحال‌توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده، نااطمینانی نرخ ارز است. این مقاله به بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388-1373 با استفاده از داده‌های ماهانه می‌پردازد. برای محاسبه­ شاخص نااطمینانی نرخ واقعی ارز، الگوی نمایی واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته به کار گرفته شده است. همچنین به‌منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام از رهیافت آزمون کرانه‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که نرخ ارز با تاثیر نرخ ارز بر بورس شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه‌مدت رابطه منفی و معناداری دارد، اما متغیر نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه‌مدت با شاخص قیمت سهام رابطه معناداری ندارد، اما اثری منفی بر قیمت سهام می‌گذارد. در بلندمدت رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و شاخص قیمت سهام منفی و معنادار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد که بین نرخ واقعی ارز و نااطمینانی نرخ واقعی ارز یک علیت دوسویه در کوتاه‌مدت وجود دارد، در حالی که چنین رابطه دوسویه‌ای در کوتاه‌مدت بین سایر متغیرها برقرار نیست. در بلندمدت رابطه علیت گرنجری غیر‌مستقیم از متغیرهای نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز به شاخص قیمت سهام نیز مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

 • نااطمینانی نرخ واقعی ارز
 • شاخص کل قیمت سهام
 • آزمون کرانه‌ها
 • ایران
مراجع

برزنده، محمد (1376)، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

حیدری، حسن و سحر بشیری (1391)، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی برپایه مدل VAR-GARCH، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، سال سوم، شماره 9­.

زارع، هاشم و زینب ­رضایی (1385)، تأثیر بازارهای ارز، سکه و مسکن بر رفتار شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران: یک الگوی تصحیح خطای برداری، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، سال بیست‌ویکم، شماره 2.

قالیباف اصل، حسن (1381)، بررسی اثر نرخ ارز بر روی ارزش شرکت در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

کریم‌زاده، مصطفی (1385)، بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم‌جمعی در اقتصاد ایران، ­فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 21.

مرادپور اولادی، مهدی، محسن ابراهیمی و وحید عباسیون (1387)، بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران­، سال دهم، شماره 35.

نجارزاده، رضا، مجید آقایی خوندابی و محمد رضایی‌پور (1388)، بررسی تأثیر نوسانات شوک‌های ارزی و تاثیر نرخ ارز بر بورس قیمتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال نهم، شماره 1.

واعظ برزانی، محمد، رحیم دلالی اصفهانی، سعید صمدی و حمیدرضا فعالجو (1388)، بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره 5.

Azman-Saini, W.N.W. Habibullah, M.S. Law, S. H. Dayang-Afizzah, A.M (2006), Stock Prices,­ Exchange Rates and Causality in Malaysia: a Note, The ICFAF Journal of Financial Economics,No. 5.

Beer, F. and Hebein, F (2008), An Assessment of the Stock Market and Exchange Rate Dynamics in Industrialized and Emerging Markets, International Business of Economics Research Journal, No.7,Vol.8.

Branson, W. H (1983), Macroeconomic Determinants of Real Eexchange Risk. In:Herring, R.J. (Ed.), Managing Foreign Exchange Risk, Cambridge University Press, Cambridge (Chapter 1).

Dornbusch, R. and Fischer, S (1980), Exchange Rates and Current Account, American Economic Review, No. 70.

Erdal, B (2001), Investment Decisions Under Real Exchange Rate Uncertainty, Central Bank Review, No.1.

Gavin, M (1989), The Stock Market and Exchange Rate Dynamics, Journal of International Money and Finance, No.8.

Granger, Clive­ W.J (1988), Some Recent Developments in a Concept of Causality, Journal of Econometrics, No.39.

Granger, C. W.J. Huang, B.N.and Yang. C.W (2000), A Bivariate Causality Between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Recent Asian Flu, Quarterly Review of Economics and Finance,No.40.

Heidari, H. and Bashiri, S (2010), Inflation and Inflation Uncertainty in Iran: An Application of Garch-in-Mean Model with Fiml Method of Estimation, International Journal of Business and Development Studies, No.1, Vol. 2.

Heidari, H. and Bashiri, S (2011), Revisiting the Effects of Growth Uncertainty on Inflation in Iran: An Application of Garch-in-mean Models, International Journal of Business and Development Studies, No.1, Vol. 3.

Joseph, N.L (2002), Modelling the Impacts of Interest Rate and Exchange Rate Changes on UK Stock Returns, Derivatives Use, Trading & Regulation,No.7,Vol.4.

Lee­, J.and ­Strazicich, M (2003), Minimum LM Unit Root Test with Two Structural Breaks, The Review of Economics and Statistics, No.63.

Lumsdaine, R. L. and Papell, D. H (1997), Multipl­e Trend Breaks and the Unit-root Hypothesis, Review of Economics and Statistics,No.7,Vol.2.

Morley, B (2009), Exchange Rates and Stock Prices in the Long Run and Short Run, Working Paper.Bath,UK: Department of Economics, University of Bath,No.5,Vol.9.

Ng, S. and Perron, P (1995), Unit Root Tests in ARMA Models with Data-dependent Methods for the Selection of the Truncation Lag,­ Journal of the American Statistical Association, No.90,Vol.429.

Pan, M.S., Fok, R. C.W. and Liu, Y. A (2007), Dynamic Linkages Between Exchange Rates­ and Stock Prices: Evidence from East Asian Markets, International Review of Economics &Finance, No.16.

Pesaran, M.H., Shin, Y. and Smith, R.J (2001), Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics,Vol. 16.

Perron, P (1989), The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis, Econometrica, No.57, Vol.6.

Subair­, K. and Salihu, O. M (2010), Exchange Rate­ Volatility and the Stock Market: The ­­Nigerian­­ Experience, www.aabri.com/oc2010manu scripts/oc10113.pdf.

Toda, H.­ and Yamamoto, T (1995), Statistical Inference in Vector Autoregression with Possibly Integrated Processes, ­Journal­­ of Econometrics, No.66.

Yau,­ H.Y.and Nieh, C. C (2006), Interrelationships Among Stock Prices of Taiwan and Japan and NTD/Yen exchange Rate, Journal of Asian Economics , No.17.

Yau , H.Y. and ­Nieh, C. C (2009), Testing for Cointegration with Threshold Effect Between Stock Prices and Exchange Rates in Japan and Taiwan, Japan and the World Economy, No.21.

Zhao,­ H (2009), Dynamic Relationship Between Exchange Rate and Stock Price: Evidence from China, Research in International Business and Finance, No.10.

Zivot, E. and ­Andrews, D. W.K (1992), Further Evidence on the Great Crash, the Oil-price Shock and the Unit Root Hypothesis, Journal of Business and Economic Statistics, No.10, Vol. 3.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.