نسبت اصلاحی اصلی


اقدام برای اصلاح گواهی حصر وراثت

اقدام برای اصلاح گواهی حصر وراثت : گواهی حصر وراثت مهمترین سندی است که برای تقسیم ماترک از جانب دادگاه صالح صادر می گردد. حال سوال این است که آیا امکان اصلاح گواهی حصر وراثت وجود دارد؟ از آنجا که هر گونه اشتباه و سهل انگاری در خصوص تنظیم این گواهی منجر به زایل شدن حقوق برخی از افراد می گردد قوانین ایران اجازه اصلاح گواهی انحصار وراثت از طریق مراجع قانونی را به افراد داده است. این مبحث را در ادامه به صورت کاملا تشریحی و کاربردی توضیح خواهیم داد.

آیا گواهی حصر وراثت قابل اعتراض است؟

گواهی حصر وراثت نیز همانند بسیاری از افعال حقوقی قابلیت اعتراض در دادگاه و مراجع حقوقی را دارد. این اعتراض ممکن است در مرحله بدوی و با هدف ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر صورت گیرد یا اینکه با توجه به سهل انگاری در تنظیم آن یا پیدا شدن مدارک جدید منجر به اصلاح و تغییر گواهی حصر وراثت در همان دادگاه بدوی گردد. جهاتی که می توان نسبت به گواهی حصر وراثت اعتراض داد عبارتند از:

  • عدم ذکر نام یک یا تعدادی از ورثه
  • عدم پذیرش نسبت برخی از افرادی که در گواهی به عنوان وارث معرفی شده اند.
  • عدم پذیرش زوجیت فردی که خود را همسر متوفی تلقی می کند.
  • اعتراض به میزانی که با عنوان سهم الارث شناخته می شود.

نکته: بررسی پرونده هایی که نسبت وارث با متوفی را مورد اعتراض قرار داده است در صلاحیت دادگاه عمومی است. برای پذیرش یا اعتراض به رابطه زوجیت یک فرد با متوفی باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد و سایر مسائل موجود در شورای حل اختلاف محلی بررسی می شوند.

اقدام برای اصلاح گواهی حصر وراثت

اشتباه در گواهی حصر وراثت

یکی از مصادیق اعتراض به گواهی انحصار وراثت ، اشتباه در تنظیم متن موجود است. به عنوان مثال یک پدر و پسر در دو زمان متفاوت فوت می کنند و فوت پدر پیش از فوت پسر بوده است. پرداخت سهم الارث پسر به فرزندان خود مستلزم تعیین شدن میزان سهم الارث او از پدر است. در این خصوص قانون افراد را موظف به دریافت گواهی حصر وراثت برای پرداخت سهم الارث می نماید.

تصور کنید دو درخواست متفاوت و مرتبط با یکدیگر به صورت همزمان صورت گیرد تا ماترک هر دو متوفی به صورت قانونی تعیین تکلیف گردد. حال ممکن است در خصوص نام وراث اشتباهاتی در این زمینه صورت گیرد. کمااینکه چنین مسئله ای در یکی از پرونده های اخیر نیز مطرح شده است. عدم ذکر نام پسر در لیست وارثین پدر باعث می شود فرزندان و همسر او از سهم الارث او بهره مند نشوند. در چنین شرایطی می گویند اشتباه در گواهی حصر وراثت روی داده و باید مراحل قانونی را سپری نمود.

تغییر گواهی انحصار وراثت

زمانی که سهل انگاری یا اشتباهی در گواهی حصر وراثت دیده می شود باید نسبت به تغییر و تصحیح آن اقدام کرد. تغییر گواهی انحصار وراثت به صورت دستی و بدون بررسی پرونده در دادگاه یک جرم کیفری بوده و به عنوان کلاهبرداری قابل پیگرد خواهد بود. بنابراین بهترین کار ممکن در این زمینه این است که یک دادخواست مبنی بر اصلاح گواهی حصر وراثت تنظیم نموده و به دادگاه صالح تقدیم نمایید. اگر گواهی مورد نظر در همان دادگاه بدوی به صورت نهایی صادر شده باشد همان دادگاه نیز می تواند نسبت به این امر تصمیم قطعی گرفته و در خصوص تصحیح گواهی مورد نظر اقدام کند.

اعتبار گواهی حصر وراثت

منظور از اعتبار گواهی انحصار وراثت، مدت زمانیست که می توان با استناد به آن، نسبت به تقسیم ماترک میان اشخاص ذکر شده اقدام نمود. اعتبار این گواهی تا زمانی که با توجه به قوانین مدون در این زمینه و با توجه به نام تمامی وراث تنظیم شده باشد و هیچ گونه مال یا دین دیگری از متوفی که در زمان حیات او وجود داشته پدیدار نشده است به قوت خود باقی بوده و می توان به آن ترتیب اثر داد.

برای اعتراض به گواهی انحصار وراثت زمان مشخصی در قانون تعیین شده است با این حال در هر زمان دیگری که اسنادی دال بر اشتباه بودن این گواهی پیدا نسبت اصلاحی اصلی شود می توان نسبت به تصحیح گواهی حصر وراثت اقدام نمود و به اعتبار گواهی قبلی پایان بخشید. قانون در این خصوص هیچ گونه زمان مشخص و محدودی را مقرر نکرده است.

بروزرسانیِ IFRS2019:تغییرات اصلی ای که باید نسبت به آنها آگاه باشید

زمینه: IFRS،برآورد های حسابداری(IAS8)، تلفیق و گروه ها،کارمندان،ابزارهای مالی، صورت های مالی،حسابداریِ IFRS،مالیات بر درآمد،اجاره ها،PPE(IAS16 و موارد مرتبط)، شناسایی درآمد.

بروزرسانیِ IFRS2019:تغییرات اصلی ای که باید نسبت به آنها آگاه باشید

زمینه: IFRS،برآورد های حسابداری(IAS8)، تلفیق و گروه ها،کارمندان،ابزارهای مالی، صورت های مالی،حسابداریِ IFRS،مالیات بر درآمد،اجاره ها،PPE(IAS16 و موارد مرتبط)، شناسایی درآمد.

باردیگر:سالی جدید شروع شده و شماری از تغییرات یا اصلاحیاتِ مربوط به IFRS روی کار آمده اند.تقریبا مطمئنم که از مهم ترین هایشان مثل IFRS16 جدید آگاهید اما اجازه بدهید جمع بندی کلّی ای از تمام موارد داشته باشیم تا آنها را در ذهن خود نگاه داشته باشید.

در این مقاله،سعی خواهم داشت تا نقدی به تمام تغییرات یا اصلاحیات داشته باشم و شما هم تا آخر بخوانید(یا در صورتی که عجله دارید کشوی فایل را به پایین بکشید) می توانید جدول خلاصه همه شان را ببینید.

اما اگر در حال بستنِ صورت های مالیِ سال ۲۰۱۸ تان باشید آنگاه این خلاصه کوتاه،برایتان جنبه بسیار عملی ای خواهد داشت.

فقط به ذهنتان بسپارید که تغییرات زیر از ۱ ژانویه ۲۰۱۸ شده اند و ممکن است نیاز باشد ارقام مقایسه ایِ ۲۰۱۷ تان را نیزمجددا اعلان کنید.

استاندارد IAS39 دیگر کاربرد ندارد و صورت های مالی شما برای سال منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ باید تحتِ IFRS9 آماده شوند.

IFRS9 واقعا پیچیده است وحتی اگر برای یک موسسه ی مالی کار نمی کنید ،باید خودتان را حداقل با روش شناسیِ جدید برای ذخیره سازیِ قرض بد مرتبط با دریافتنی های بازرگانی تان آماده سازید.

من مقاله ها و پادکست های بسیاری در خصوص IFRS9و مطالب کامل و پیچیده و ویدیو های کامل با مورد کاوی های بسیاری در اینجا بیابید.

می توانید مقادیر زیادی مطالب مجانی در خصوص IFRS15 و ویدیو هایی با راهنماهای گام-به-گام وو مورد کاوی های بسیاری در اینجا بیابید.

استاندارد IFRS2 با شفاف سازی های مرتبط با طبقه بندی و اندازه گیری معاملات پرداخت مبتنی بر سهام خاص اصلاح شد:

IFRS2 اکنون شامل الزامات حسابداری مرتبط با رویارویی با شرایط اعطایی و غیر اعطایی درمعاملات پرداختِ تسویه شده با نقدینگی و مبتنی بر سهم می باشد.

راهنمایی در خصوصِ معاملات پرداخت مبتنی بر سهام با ویژگیِ تسویه خالص برای تعهداتِ مالیاتِ تکلیفی اضافه شده است.

IFRS2 ،الزامات حسابداری جدیدی برای اصلاحاتِ معاملات پرداخت مبتنی بر سهام از سیستم نقدی به سیستم حقوق صاحبان سهام اراﺋه داده است.

دو استاندارد جدید، IFRS9 ابزارهای مالی و قرارداد های بیمه IFRS17،تاریخ های اجرای متفاوتی دارند و این می تواند موجب بعضی عدم هماهنگی ها و مشکلات در گزارشگری توسط شرکت های بیمه شود.

- بنابراین این اصلاحیه باید این موارد را با مجاز نمودن دوگزینه برای صادر کنندگانِ قراردادهای بیمه، بر طرف کند:

رویکرد پوشش؛ ورویکرد تعویقی(در اینجا واحد مجاز خواهد بود IAS 39 را به جای IFRS9 به کار ببرند تا IFRS17، اجرایی شود.).

وقتی یک واحد یک سرمایه پر ریسک یا سازمان مشابهی باشد،می تواند انتخاب کند سرمایه گذاری را در پروژه مشترک یا همکار را با ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان در یک خط با IFRS 9(روش غیر حقوق صاحبان سهام) اندازه گیری نماید.

اصلاحیه این گزینه را که بر مبنای سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در زمانِ شناسایی اولیه( و عدم نیاز به به کارگیری برای کلِّ پورتفو)، شفاف سازی کرد.

این اصلاحیه برای دوره هایی که در روز ۱جولای ۲۰۱۸ قابل کاربرد است(نیازی به به کارگیری برای صورت های سالیانه برای سال منتهی ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ در آن زمان نیست).

با این وجود تغییر در مقاصد مدیریت برای استفاده از اموال(مستغلات) جز شواهد تغییر در استفاده به شمارنمی رود.

این احتمالا بزرگترین تغییر با شدید ترین تاثیر بر صورت های مالی و میزان کار مورد نیاز برای به وقوع پیوستن است.

اگر اجاره کننده ای با بعضی اجاره های در حال اجرا هستید نیاز خواهید داشت بدهی(مسئولیت) اجاره را به علاوﮤ داراییِ حق استفاده را به جای ثبت مستقیم تمامیِ پرداخت ها در سود یا زیان شناسایی نمایید.

من مقالات بسیاری در مورد IFRS 16 نوشته ام و همینطور ویدﺋو هایی در باره اش ساخته ام پس نگاهی هم به آنها بیاندازید.

اگر نیاز دارید آن را به صورت سیستماتیک فرا بگیرید،گام به گام و همراه با محاسبه- IFRS Kit را به شما پیشنهاد می کنم.

در هر کدام از این تغییرات باید مسئولیت طرح مزایای تعریف شده را مجددا اندازه گیری نمایید این حتی پیش از تغییرجدیدِ IAS 19 مشخص بود.

با این حال، بروزرسانیِ IAS19 تجویز می کند که شما مجبورید همان فرضیات را برای محاسبه ی هزینه خدمات جاری و بهره خالص برای دوره پس از تغییر استفاده کنید همانطور که برای خودِ ارزیابی مجدد استفاده کرده بودید.(بدون فرضیه اصلی).

اگر یک واحد کنترل واحد دیگری که دارای عملیات مشترک بوده به دست آورد(عملیات مشترک تبدیل به شرکت فرعی می شود)،آنگاه شرکت اصلی حتما بهره ای را که پیشتر در شرکت فرعی نگاهداری می شد را مجددا ارزیابی می کند.

اگر واحد کنترل مشترک واحد دیگری را که عملیات مشترک دارد به دست بیاورد،آنگاه سرمایه گذار بهره ای را که در عملیات مشترک وجود داشته، اندازه گیری مجدد نمی نماید.

این اصلاحیه مرتبط با طبقه بندیِ دارایی های مالی خاصی است یعنی آنهایی که گزینه های پیش پرداخت خاص دارند.

اجازه بدهید اندکی بیشتر توضیح دهم چون سﺌوالات بسیاری در مورد این که جبران منفی در گزینه ی پیش پرداخت چیست دریافت نموده ام.

با این حال هنگامی که قرض دهندگان(بانک ها در بیشتر موارد) وام هایی با مشخصات پیش پرداخت با جبران منفی اراﺋه می دهند،مساله آن است که جریانات وجوه نقدی که از چنین وام هایی احتمالا تنها پرداخت اصل و بهره را اراﺋه ندهند و بنابراین وام برآورنده تست مشخصات جریان وجوه نقد قراردادی نخواهد بود.

گاهی، قرارداد می تواند به قرض گیرنده اجازه دهد وام را به مقدار محاسبه شده بر مبنای ارزش منصفانه وام باز پرداخت کند(یعنی جریانات وجوه نقد تخفیف داده شده با نرخ جاری بازار) نه با هزینه مستهلکش.

در چنین موردی ممکن است ارزش منصفانه وام در تاریخ باز پرداخت کمتر از مبلغ بالای اصلی باشد و قرض دهنده به شکلی موثر مجبور است پرداخت کمتر را قبول کند.

در این مورد، قرض دهنده در واقع برای قرض دهنده جبران می کند یا اگر بخواهیم دقیق بگوییم- این پیش پرداخت شامل بعضی بخش هایی می شود که جبران از قرض دهنده به قرض گیرنده هستند.

و دقیقا این جبران یک مشکل است چون اراﺋه دهندﮤ جریانات وجوه نقدی که صرفا از پرداخت های بهره و اصل پول بر می خیزند نیستند.

اصلاحیه اخیر IFRS 9 این استثنای به اصطلاح با طیفِ باریک را به قوانین طبقه بندی معرفی کرد بدین معنا که دارایی های مالیِ مشابه می تواند با هزینه مستهلک شده یا ارزش منصفانه از طریق سایر درآمد جامع اندازه گیری شود.

گذشته از تغییرات مرتبط با طبقه بندیِ دارایی های مالی با گزینه های پیش پرداخت،این اصلاحیه همچنین حسابداری برای اصلاح بدهی های مالی را شفاف سازی کرد.

IAS 23 توسط شفاف سازی اصلاح شد. اگر هر نوع قرض گرفتن خاصی پس از آماده بودنِ داراییِ مربوطه معوق باقی بماند آنگاه این قرض بخشی از قرض گیری های عمومی می شود.

این بدان معنا است که شما باید نرخ سرمایه گذاری بر قرض گیری های عمومی را با گرفتن قرض خاص برای داراییِ تکمیل شده به حساب محاسبه نمایید(در صورت معوق بودن).

اجازه بدهید پیشرفت های جدید در در HFRS که در آینده نزدیک، از ۲۰۲۰ و پس از آن قابل کاربرد خواهد بود را برایتان جمع بندی نمایم:

استاندارد جدید بیمه IFRS17 با عنوان قراردادهای بیمه در سال ۲۰۱۷ با تاریخ اجرای ۱ ژانویه ی 2021 صادر شد اما IASB از پیش گام هایی را برای به تعویق انداختن به کارگیری آن تا سال ۲۰۲۲ بر داشته است.

بسیار حاﺋز اهمیت است که بینِ موقعیتی که یک سرمایه گذار یک کسب و کار را کسب می کند یا وقتی که یک سرمایه گذار تنها گروهی از دارایی ها را کسب می کند تمایز قاﺋل شویم.

اگر گروهی از از دارایی ها را کسب کنید آنگاه روش حسابداری متفاوتی را به کار می گیرید. مثلا تحت /iAS16 املاک، کارخانه و تجهیزات یا تحت IFRS 11(عملیات مشترک) یا سایر موارد.

اصلاحیه جدیدِ IFRS3 تنها ضمیمه الف با ضوابط تعریف شده را تغییر داد راهنمای کاربرد و مثالهای مصوّر-فلذا بدونِ هیچ تغییری درخودِ بندهای استاندارد.

تغییرات، الزاماتِ اکتسابی را که باید تبدیل به کسب و کار شود شفاف سازی کند و راهنمایی هایی و مثال های مصور اراﺋه دهد.

طبق تعریف جدید، اطلاعات در صورتی با اهمیت است که حذف، ابراز اشتباه یا نا مفهوم کردن آن بتواند به شکلی منطقی تاثیری را که بر تصمیم هایی که استفاده کنندگان اولیه صورت های مالیِ عمومی بر آن صورت های مالی می گیرند تحت تاثیر قرار دهند که اطلاعات مالی را در خصوص یک واحد گزارشگر خاص اراﺋه می دهند.

در ارتباط با اهمیت،مایلم توجه تان را به بیانیه به کارگیریِ ۲ جلب کنم که در سپتامبر ۲۰۱۷ صادر شد به نامِ انجام قضاوت در موردِ اهمیت.

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ابلاغ شد

ایلنا: رئیس جمهوری، قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد.

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4 بهمن‌ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17 بهمن‌ماه 1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده1 متن زیر جایگزین ماده (145) می‌شود و تبصره آن به‌عنوان تبصره (1) ابقاء و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (2)، (3) و (4) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده145 رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است یک نسخه ازطرحها و لوایح عادی و یک فوریتی را پس از اعلام وصول به کمیسیون اصلی وکمیسیون‌های فرعی جهت رسیدگی به مواد مرتبط و همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت رسیدگی و اظهارنظر کارشناسی ارجاع کند.

کمیسیون‌های فرعی موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ارجاع طرح یا لایحه عادی و ظرف مدت ده روز برای طرحها و لوایح یک‌فوریتی نتیجه رسیدگی خود را طی گزارشی در مواد ارجاعی به کمیسیون اصلی ارائه کنند. هریک از نمایندگان نیز می‌توانند پیشنهادهای خود را در مورد کلیات و جزئیات طرحها و لوایح عادی ظرف مدت ده روز و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی ظرف مدت پنج روز از تاریخ توزیع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرعی ارائه کنند.

مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح یا لایحه عادی حداکثر سه ماه و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی حداکثر یک‌ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع است. چنانچه طرح یا لایحه با برگزاری جلسات عادی و فوق‌العاده در مهلتهای مذکور قابل رسیدگی نباشد با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت‌رئیسه مجلس این فرصت حداکثر تا دوبرابر مدتهای مذکور قابل تمدید است.

تبصره2 در پایان مهلت‌های تعیین‌شده چنانچه گزارش کمیسیون اصلی ارائه نشود، هیأت‌رئیسه مجلس موظف است طرح یا لایحه را طبق نوبت در دستور هفتگی مجلس قرار دهد. در این‌صورت پیشنهادهای موضوع این ماده در جلسه علنی مطرح می‌شود. در صورتی‌که گزارش کمیسیون اصلی تا سه‌روز قبل از شروع رسیدگی به طرح یا لایحه در جلسه رسمی مجلس بین نمایندگان توزیع گردد گزارش کمیسیون جایگزین طرح یا لایحه می‌شود. در این صورت نمایندگان می‌توانند تا چهل و هشت ساعت پس‌از توزیع گزارش کمیسیون، پیشنهادهای خود را شامل اصلاح، برگشت به طرح یا لایحه در هر مورد، حذف کل ماده یا تبصره یا بند یا جزء به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه کنند تا با توزیع پیشنهاد، در جلسه رسمی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره3 چنانچه در کلیات، نظرکمیسیون‌های فرعی با نظر کمیسیون اصلی متفاوت باشد، در جلسه رسمی مجلس قبل از رأی‌گیری برای کلیات، سخنگو یا یکی از اعضای آن کمیسیون‌ها می‌توانند نظر کمیسیون خود را توضیح دهند.

تبصره4 در مواردی که طرح یا لایحه طبق آیین‌نامه به صورت دوشوری رسیدگی می‌شود در شور اول کلیات و در شور دوم جزئیات طبق این آیین‌نامه رسیدگی می‌شود.

ماده2 یک ماده به عنوان ماده (145 مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده145 مکرر همزمان با وصول طرحها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند. رئیس کارگروه موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه کند. رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه‌شده دفاع کند. در صورت عدم نیاز به نسبت اصلاحی اصلی قانونگذاری جدید در موضوع مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند.

تبصره1 چنانچه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جهت معرفی نماینده خود برای حضور در کارگروه موضوع این ماده دعوت به‌عمل آورد، مراجع مذکور در صورت تمایل می‌توانند شخص یا اشخاصی را از اعضاء یا غیراعضاء به مرکز معرفی کنند. عدم معرفی یا حضور نیافتن نمایندگان مذکور، مانع از تشکیل کارگروه نیست.

تبصره2 ارجاع طرح یا لایحه به کارگروه موضوع این ماده نافی مسؤولیت مرکز پژوهش‌های مجلس در ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیون‌ها و جلسات رسمی مجلس مندرج در قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس نخواهد بود.

تبصره3 حداکثر زمان رسیدگی به طرحها و لوایح عادی در مرکز پژوهش‌ها یک‌ماه و نیم پس از ارجاع و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی یک‌ماه پس از ارجاع می‌باشد. در صورت ضرورت این فرصتها با درخواست مرکز پژوهش‌ها و تأیید کمیسیون اصلی قابل افزایش است.

ماده3 متن زیر جایگزین ماده(146) می‌شود و تبصره‌های (1) و (2) آن ابقاء می‌گردد:

ماده146 کمیسیون اصلی موظف است در رسیدگی به طرحها و لوایح از وزرا و یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مرتبط با موضوع، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نمایندگان کمیسیون‌های فرعی و نمایندگانی که در موعد مقرر پیشنهاد خود را ارائه نموده‌اند و عنداللزوم نماینده بخش خصوصی اعم از اتاقهای: بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی، تعاون، اصناف، تشکلهای کارگری، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حسب مورد دعوت نماید و پس از رسیدگی گزارش خود را در مهلت مقرر به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم کند.

ماده4 یک ماده به عنوان ماده (146 مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده146 مکرر پس از توزیع گزارش نهائی کمیسیون اصلی توسط هیأت‌رئیسه مجلس، کمیسیون‌های فرعی در موارد ارجاعی و نمایندگان می‌توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ توزیع گزارش، پیشنهادهای خود را درخصوص اصلاح، برگشت به طرح یا لایحه اصلی و پیشنهادهای الحاقی در هر ماده و اجزای آن، حذف کل ماده و اجزای آن به هیأت رئیسه مجلس ارائه کنند.

تبصره گزارش کمیسیون اصلی همراه با گزارش کمیسیون‌های فرعی و پیشنهادهای نمایندگان موضوع این ماده و ماده (145) در مورد هر طرح یا لایحه و همچنین در موارد ارجاعی به کمیسیون اصلی حین بررسی طرحها و لوایح حداقل چهل و هشت ساعت و در موارد اعاده‌شده از شورای نگهبان حداقل یک جلسه یا بیست و چهار ساعت قبل از رسیدگی در جلسه رسمی مجلس باید بین نمایندگان مجلس توزیع شده باشد. درغیر این‌صورت در آن جلسه قابل رسیدگی نیست.

ماده 5 ماده (150) به شرح زیر اصلاح، و تبصره (5) آن حذف و تبصره‌های (1)، (2)، (3)، (4) و (6) آن ابقاء می‌شود:

در مواردی که موادی از طرحها و لوایح و همچنین مصوبات اعاده‌شده از شورای نگهبان جهت رسیدگی به کمیسیون اصلی ارجاع می‌شود، نمایندگان عضوکمیسیون‌های فرعی و سایر نمایندگان می‌توانند با حضور در کمیسیون اصلی، در زمان اعلام شده توسط کمیسیون نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.

ماده6 ماده (151) قانون به شرح زیر اصلاح و در صدر جزء (2) بند (الف) ماده (112) پس از عبارت «سخنگوی کمیسیون اصلی» عبارت «حداکثر ده دقیقه» جایگزین «حداکثر پنج دقیقه» و تبصره (1) بند (الف) آن و همچنین ماده (152) حذف می‌شود:

الف) هنگام رسیدگی به کلیات گزارش کمیسیون اصلی در جلسه رسمی مجلس، ابتداء سخنگوی کمیسیون حداکثر به مدت ده دقیقه توضیحات لازم را ارائه می‌کند و در صورت ثبت‌نام نمایندگان، حداکثر سه نفر مخالف و سه نفر موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق هرکدام حداکثر پنج دقیقه نظرات خود را درباره قبول یا رد کلیات بیان می‌نمایند و نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون درصورت تمایل هرکدام حداکثر به مدت پنج دقیقه نظرات خود را بیان می‌کنند و برای کلیات رأی‌گیری می‌شود. درطرحها و لوایح مهم یا مفصل، به پیشنهاد کتبی پانزده نفر از نمایندگان یا رئیس جلسه و تصویب مجلس مدت زمانهای مذکور دوبرابر می‌شود.

ب) در صورت تصویب کلیات، رسیدگی به جزئیات طرحها و لوایح در جلسه رسمی مجلس به شرح زیر خواهد بود:

1 گزارش کمیسیون اصلی در خصوص ماده‌واحده یا هریک از مواد و اجزای آن به ترتیب مواد توسط یکی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس قرائت می‌شود، درصورتی‌که نسبت به ماده‌واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن پیشنهاد چاپ‌شده وجود داشته باشد ابتداء مصوبه کمیسیون اصلی در آن مورد رسیدگی می‌شود و در صورت وجود مخالف، یک نفر مخالف و سپس یک نفر موافق و پس از آن نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر یک حداکثر پنج دقیقه صحبت خواهند کرد و نسبت به مصوبه کمیسیون اصلی رأی‌گیری می‌شود.

2 در صورت عدم تصویب مصوبه کمیسیون اصلی در ماده‌واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن به ترتیب پیشنهادهای چاپ‌شده اصلاحی با اولویت پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و سپس نمایندگان، به ترتیب جامعیت بیشتر به تشخیص رئیس جلسه و در پیشنهادهای مشابه به ترتیب نوبت و در صورت نیاز به قید قرعه توسط یکی از اعضای نسبت اصلاحی اصلی هیأت‌رئیسه به‌شرح فوق بررسی و رأی‌گیری خواهد شد.

3 در صورت عدم تصویب پیشنهادهای چاپ‌شده اصلاحی، پیشنهاد چاپ‌شده بازگشت به لایحه یا طرح اصلی از کمیسیون‌های فرعی یا نمایندگان در ماده‌واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن به شرح فوق مطرح و رأی‌گیری می‌شود. در صورت تصویب پیشنهاد برگشت به لایحه یا طرح اصلی در هر ماده پیشنهادهای چاپ‌شده اصلاحی یا الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبات در آن مورد قابل طرح است.

4 در صورت عدم تصویب پیشنهاد بازگشت به ماده‌واحده یا هریک از مواد و اجزای طرح یا لایحه اولیه، پیشنهاد چاپ‌شده کمیسیون‌های فرعی یا نمایندگان درباره حذف کل ماده‌واحده یا هریک از مواد و اجزای گزارش کمیسیون اصلی به شرح فوق مطرح و رأی‌گیری می‌شود.

5 در صورت عدم تصویب پیشنهاد چاپ‌شده کمیسیون‌های فرعی یا نمایندگان درباره حذف کل هریک از مواد و اجزای آن یکبار دیگر مصوبه کمیسیون اصلی در خصوص آن مورد به رأی گذاشته می‌شود. درصورت عدم تصویب این موارد، پیشنهادهای جدید در جلسه رسمی مجلس پذیرفته می‌شود و یا در صورت لزوم رئیس جلسه آن مورد را برای رسیدگی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می‌دهد.

در کلیه مواردی که مصوبه کمیسیون اصلی، یا هریک از پیشنهادهای اصلاحی، بازگشت به طرح یا لایحه اولیه به تصویب مجلس برسد، پیشنهادهای چاپ‌شده الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبه مجلس به تشخیص رئیس جلسه به ترتیب پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و سپس نمایندگان مطرح و در هر مورد به شرح فوق رسیدگی و رأی‌گیری می‌شود.

پس از تعیین تکلیف نسبت به پیشنهادهای چاپ‌شده کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان در ماده‌واحده یا مواد و اجزای آنها، در پایان نسبت به کل گزارش کمیسیون اصلی با اصلاحات انجام‌شده رأی‌گیری می‌شود؛ در صورت عدم تصویب کل گزارش کمیسیون اصلی، پیشنهادهای جدید در جلسه مجلس پذیرفته می‌شود و یا در صورت ضرورت برخی از مواد گزارش کمیسیون اصلی به تشخیص رئیس‌جلسه جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می‌گردد و برای مابقی مواد رأی‌گیری می‌شود.

6 نسبت به آن‌دسته از مواد که مجدداً به کمیسیون اصلی ارجاع می‌شود، هر یک از نمایندگان می‌توانند در مهلت مقرر با حضور در کمیسیون پیشنهادهای خود را مطرح کنند. پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون اصلی در موارد ارجاعی به کمیسیون، هر یک از نمایندگان می‌توانند تا دوازده ساعت پس از توزیع گزارش کمیسیون اصلی پیشنهادهای خود را جهت طرح در جلسه رسمی مجلس به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه نمایند.

تبصره در صورت عدم آمادگی یا عدم حضور سخنگوی‌کمیسیون، به ترتیب رئیس یا یکی از نواب رئیس یا سایر اعضای کمیسیون به جای وی از نظر کمیسیون دفاع می‌کند.

ماده7 ماده (155) و تبصره(1) آن حذف و تبصره(2) آن به‌عنوان ماده(155) می‌باشد.

ماده8 ماده (156) حذف می‌شود.

ماده9 ماده (157) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده157 هنگام بحث نسبت به هر ماده، چنانچه بنا به درخواست کتبی هر یک از نمایندگان به تشخیص رئیس جلسه ابهامی در ماده مطرح‌شده وجود داشته باشد، پیشنهاد رفع ابهام در جلسه پذیرفته و با صحبت یک مخالف و یک موافق هرکدام به مدت حداکثر پنج دقیقه به رأی گذاشته می‌شود و یا موضوع جهت رفع ابهام توسط رئیس‌جلسه به کمیسیون اصلی ارجاع می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/ 11/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

حرم مطهر| نظری منفرد: اصلاح اعتقادات مهم‌ترین وظیفه اصلی انسان است

شفقناقم- استاد حوزه علمیه گفت: اصلاح اعتقادات مهم‌ترین وظیفه اصلی انسان است و متأسفانه عده‌ای از جوانان به این مقوله اهتمام ندارند و فراغتی برای خود باقی نگذاشته‌اند.

به گزارش شفقنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نظری منفرد طی سخنرانی در شام شهادت حضرت زهرا (س) در حرم بانوی کرامت که از بستر فضای مجازی و شبکه‌های قرآن و نور پخش شد اظهار داشت: انبیاء الهی معلمان بشریت هستند و نقش آن‌ها نقش هدایت‌گری است تا بشر به خطا و انحراف نرود به همین خاطر اگر انسان الگویی نداشته باشد به بیراهه می‌رود.

او افزود: انبیاء الهی راه سعادت و خوشبختی را نشان انسان می‌دهند و راه خوشبختی این است که انسان اعتقاد درستی داشته باشد چون اعتقادات اصول و پایه هستند و همچنین اخلاق درست و اعمال شایسته‌ای داشته باشد که این سه چیز سعادت انسان را رقم می‌زند.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید تمامی انسان‌ها در خسران هستند مگر کسانیکه اعتقاد و عمل درست را دارا باشند و نسبت به اخلاق اهتمام ویژه داشته باشند.

او تأکید کرد: حضرت زهرا سلام‌الله علیها به مقامی می‌رسد که رسول خدا در وصف این بانو می‌فرماید فاطمه مایه سرور دل من است.

نظری منفرد یادآور شد: امروز معمولاً می‌گویند سبک زندگی باید چگونه باشد که دو گونه است، سبک زندگی منهای خدا و دیگری سبک زندگی باخدا و باید ببینیم کدام بهتر است.

او در ادامه افزود: سبک زندگی منهای خدا برای انسانی بریده‌شده از مبدأ و معاد است و هیچ هدفی ندارد و نخواهد داشت و همانند حیوانات زندگی می‌کند.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: امتیاز انسان از سایر موجودات عقل است که انسان می‌تواند به‌واسطه عقل، عبادت خدا را کند و جنات را کسب نماید.

او اظهار داشت: سبک زندگی اگر غیر اسلامی باشد انسان دچار افسردگی می‌شود چون به هیچ‌چیزی اعتقاد ندارند اما انسان مسلمان و معتقد و خداباور و کسی که معاد و نبوت را باور دارد، می‌داند دنیا آخر خط انسان نیست و دنیای دیگری در انتظار انسان است.

نظری منفرد تأکید کرد: انسان‌های معتقد در عالم آخرت جاودان هستند و انسان دارای حیات اخروی است و اساس زندگی حقیقی در دنیای آخرت است و دنیای کنونی یک گذرگاه کوتاه است که با یک‌چشم به هم زدن تمام می‌شود.

او خاطرنشان کرد: زندگی حضرت زهرا سلام‌الله علیها یک زندگی کاملاً الهی است، هم در محیط فردی و شخصی که عبادت‌کننده به‌تمام‌معنا است.

سخنران حرم حضرت معصومه (س) یادآور شد: ادعیه وارده از حضرت زهرا سلام‌الله علیها فراوان است که برخی از این ادعیه تعقیبات نماز این بانوی بزرگوار است که بعد از اتمام نماز سر سجاده با خداوند سخن گفته است.

او تأکید کرد: انسان باید تکیه‌گاهش همواره خداوند باشد و پیوند حقیقی با خداوند برقرار نماید چراکه این پیوند حقیقی مایه آرامش انسان و تضمین‌کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان است.

نظری منفرد اظهار داشت: امروز یکی از مصیبت‌های اصلی بشر افسردگی است که دلایل مختلفی روانشناسان برای این مقوله بیان نموده‌اند که اصلی‌ترین دلیل افسردگی ، کمرنگ شدن رابطه انسان با خداوند است.

او در ادامه گفت: اصلاح اعتقادات مهم‌ترین وظیفه اصلی انسان است و متأسفانه عده‌ای از جوانان به این مقوله اهتمام ندارند و فراغتی برای خود باقی نگذاشته‌اند و خود را مشغول فضای مجازی نموده‌اند.

سخنران حرم بانوی کرامت در پایان خاطرنشان کرد: باید سبک زندگی، همسرداری، تربیت فرزند ، بندگی، انفاق درراه خدا و انس با قرآن را از حضرت زهرا سلام‌الله علیها یاد بگیریم تا به آرامش واقعی و حقیقی برسیم.

۴ عامل تاثیرگذار در اصلاح اخیر شاخص بورس

۴ عامل تاثیرگذار در اصلاح اخیر شاخص بورس

تهران- ایرنا- معاملات بورس روز گذشته تحت تاثیر چهار عامل، افتی شدید را تجربه کرد که به عقیده کارشناسان وجود چنین روندی، بعد از حدود سه ماه رشد بازار، طبیعی است و سهامداران نباید با تصمیمات هیجانی خود مانع از بازگشت روند صعودی به شاخص بورس شوند.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، معاملات بورس پس از فراز و نشیب های بسیاری که طی سال ٩٩ و در چند ماه نخست سال جاری تجربه کرد با مشخص شدن کاندیداهای ریاست جمهوری ایران رنگ دیگری به خود گرفت و تا حدودی توانست از میزان هیجان ایجاد شده در این بازار و ترس سرمایه گذاران برای ورود نقدینگی به این بازار بکاهد.

روند تعادلی معاملات بورس در خرداد ماه تداوم پیدا کرد و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران زمینه شتاب در رشد معاملات این بازار فراهم شد.

بهبود و تداوم روند صعودی معاملات بازار سهام در تیر و مرداد ماه منجر به آسودگی خاطر سهامدارانی شد که ضرر و زیان های سنگینی را طی یک سال گذشته در این بازار متحمل شده بودند و ایجاد تعادل در معاملات بورس طی دو ماه اخیر را به عنوان فرصتی دوباره برای سرمایه گذاری در بورس و کسب بازدهی معقول از این بازار می دانستند.

با وجود کاهش هیجان و بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی اما معاملات این بازار از نخستین روزهای شهریور ماه با نوساناتی همراه شد که اکثر کارشناسان وجود چنین روندی را در بازار طبیعی اعلام کردند و معتقد بودند که بازار همیشه بعد از تجربه هر رشد سنگینی، برای مدتی موقت نیازمند استراحت است تا بتواند به حمایتی مهم برای صعود دوباره شاخص بورس دست پیدا کند.

فعالان حاضر در بازار سرمایه از نخستین روزهای خرداد ماه و در زمان بازگشت رشد به معاملات بورس، ضمن ارائه عوامل متعدد تاثیرگذار بر اصلاح شاخص بورس، کانال یک میلیون و ٦٠٠ هزار واحد را مقاومتی بسیار جدی در بازار عنوان کرده بودند و از مدت ها قبل ایجاد چنین اصلاحی در بازار به دلیل نزدیک شدن شاخص بورس به این کانال پیش بینی و هشدار لازم نسبت به این اتفاق به سهامداران داده شده بود.

در کنار مقاومت جدی شاخص بورس بر روی کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، نتیجه مذاکرات برجام از دیگر مسایل تهدیدکننده معاملات این بازار بود که اکثر سهامداران بارها طی چند وقت اخیر تحت تاثیر گمانه زنی های مربوطه نسبت به نتیجه مثبت مذاکرات و کاهش احتمالی نرخ دلار، با تصمیمات هیجانی خود منجر به افزایش عرضه و ایجاد روند نزولی شاخص بورس شدند.

به دنبال چنین اصلاحی در بازار سهام، شاخص بورس روز گذشته از دید سرمایه گذاران اصلاحی به نسبت شدید و عمیق را تجربه کرد و منجر به ترس سهامدارانی شد که نگران تکرار دوباره روند سال گذشته بازار سهام بودند؛ این در حالیست که انتشار خبر تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز دیدار گروسی و اسلامی در تهران، معاملات این بازار را برای مدتی موقت تحت تاثیر خود قرار داد و در نهایت منحر به افت بیش از ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس شد.

اصلاح شاخص بورس حتمی بود

با توجه به روند اصلاحی شاخص بورس در بازار روز گذشته، "مصطفی صفاری"، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا روند معاملات بورس را هوشمند اعلام کرد و گفت: با توجه به مطرح شدن بحث قیمت گذاری دستوری در برخی از کالاها، فراهم شدن زمینه اصلاح شاخص بورس در بازار حتمی بود.

وی اظهار داشت: در صورتی که با طرح موضوع قیمت گذاری دستوری، معاملات بورس وارد مدار منفی نشود جای تعجب دارد و در آن زمان دیگر نمی توان روند بازار را به عنوان روندی طبیعی دانست.

صفاری خاطرنشان کرد: روند روز گذشته بازار سهام را نباید به عنوان «روند اصلاحی» نامگذاری کرد بلکه عکس العملی بود که بازار در مقابل بحث قیمت گذاری دستوری از خود نشان داد و باید آن را به عنوان روند یا رفتاری کاملا درست ارزیابی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: روند اصلاحی فعلی در بازار را نمی توان ناشی از مساله برجام یا تعیین تکلیف آن عنوان کرد، زیرا تاثیر این اتفاق بر روند بازار در بلندمدت رخ خواهد بود و سهامداران نباید نگرانی بابت اصلاح شدید شاخص بورس در کوتاه مدت تحت تاثیر نتیجه مذاکرات برجام داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه موضوع قیمت گذاری دستوری در کوتاه ترین زمان ممکن بر روند بازار و سود شرکت ها تاثیرگذار خواهد بود، گفت: کلیت روند منفی معاملات بورس در روز گذشته ناشی از ترس ایجاد شده در صنایع مختلف و تاثیرگذاری بر سهام مختلف شرکت ها بود.

صفاری اظهار داشت: اگر اجازه دهند که مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد و آن ها به صورت دستوری تعیین نشوند، بازار به روال عادی خود باز می گردد و می توان دوباره شاهد روزهای پررونق در این بازار بود.

این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد و افزود: سهامداران بهتر است در وضعیت فعلی معاملات بورس صبر داشته باشند و نباید به هیچ عنوان هیجان را سرلوحه فعالیت های خود در این بازار قرار دهند، زیرا رییس جمهوری اعلام کرده است که حمایت از بازار سرمایه از اصلی ترین فعالیت های دولت سیزدهم خواهد بود که این موضوع به مرور تاثیر مثبتی را بر روند بازار ایجاد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری همیشه منجر به فساد در بازار و اجحاف در حق تولید کننده و مصرف کننده می شود، گفت: در این میان و به دنبال قیمت گذاری دستوری، دلالان از بازار سواستفاده می کنند و زمینه بهم ریختگی بازار را فراهم خواهند کرد.

روند فعلی معاملات بورس طبیعی است

همچنین در این میان، دیگر کارشناس حاضر در بازار سرمایه روند اصلاحی شاخص بورس در بازار روز گذشته را به شکل گیری موج قوی صعودی شاخص بورس در کوتاه مدت ربط داد و به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در این مدت، اصلاحی جدی مسیر معاملات بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار نداد، اکنون شاخص بورس درگیر مقاومتی بسیار مهم است و در کنار این مقاومت شاهد بودیم که حقیقی ها و حقوقی ها روش محافظه کارانه ای را برای سرمایه گذاری در بورس انتخاب کردند.

"آراد پورکار" با بیان اینکه طی چند وقت گذشته شاهد خرید و فروش حقوقی های بزرگ در بازار بودیم که منجر به تغییر جهت معاملات بازار و شاخص بورس شدند، گفت: حقوقی ها سهام خود را بر روی نقاط مقاومتی فروختند و به سمت سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت پیش رفتند، به دنبال چنین اتفاقی زمانی که نقدینگی از بازار خارجی می شود و وارد صندوق می شود بازار به دلیل خروج نقدینگی و افزایش تقاضا در مدار اصلاحی قرار می گیرد.

وی روند فعلی معاملات بورس را طبیعی خواند و گفت: همیشه شاخص بورس بعد از ایجاد صعودی سنگین در بازار نیاز به اصلاح و استراحت پیدا می کند که به دنبال آن باید شاهد دست به دست شدن سهام شرکت ها در بازار باشیم تا دوباره از این طریق زمینه رشد بازار در کانال های بالاتر فراهم شود.

پورکار گفت: در وضعیت فعلی، شاخص بورس برای مدتی نیاز به استراحت دارد و نکته مهم این است که کانال یک میلیون و ۴٣٠ هزار واحد می تواند محدوده ای مثبت برای شاخص بورس باشد.

وی به تاثیر خبرهای منتشر شده در خصوص تفاهم ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز دیدار گروسی و اسلامی بر روند روز گذشته معاملات بورس اشاره کرد و گفت: این اتفاق به دلیل زنده شدن امیدها برای ایجاد نتیجه مثبت در مذاکرات برجام در روند اصلاحی بازار بی تاثیر نبود.

پورکار خاطرنشان کرد: در صورت فراهم شدن زمینه های لازم برای توافق برجام، شاهد کاهش کوتاه مدت نرخ دلار در بازار خواهیم بود که تبعات آن می تواند افزایش عرضه در معاملات بورس باشد، این درحالیست که روز گذشته نرخ دلار واکنش زیادی را از خود نشان نداد و دلار با کاهش حدود ۲۰۰ تومانی همراه شد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: به طور قطع بورس تا پایان سال می تواند بیشترین بازدهی را در میان بازارهای موازی داشته باشد و بازدهی معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهد.

تداوم معاملات بورس در محدوده های فعلی

در میان نظرات مختلف فعالان بازار در خصوص علت روند اصلاحی شاخص بورس در بازار روز گذشته "علی خسروشاهی"، دیگر کارشناس حاضر در بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا معتقد بود که روند صعودی شاخص بورس بعد از بازگشت رشد به این بازار از خرداد ماه و نزدیک شدن به مرز یک میلیون و ۶٠٠ هزار واحد متوقف شد؛ بنابراین اکنون چند روزی است که سطح خود را در کانال یک میلیون و ۵٠٠ هزار واحد تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد حفظ کرده و به طور دائم در حال صعود و نزول است.

وی می گوید: شاخص بورس بعد از چند هفته نوسان، در نهایت روز گذشته مرز روانی یک میلیون و ۵٠٠ هزار واحد را به سمت پایین از دست داد و در عدد کمتر از یک میلیون و ۴٩٠ هزار واحد قرار گرفت.

خسروشاهی خاطرنشان کرد: با توجه به مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی حاضر در کشور به نظر می رسد که بازار فعلا در همین محدوده ها معامله شود اما این احتمال هم وجود دارد که معاملات بورس تحت تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز در یک مدار ملایم صعودی قرار بگیرد و شاخص بورس با رشد همراه شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از طرف دیگر افت بیشتر قیمت سهام دور از انتظار است و می توان اعلام کرد که محدوده های یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد برای شاخص بورس یکی از مهمترین محدوده هایی است که نشان می دهد انگیزه ای برای افت بیشتر شاخص بورس وجود ندارد.

خسروشاهی اظهار داشت: سهامدارانی که افق بلندمدتی دارند و برای دوره یک ساله سبد سرمایه گذاری خود را انتخاب کرده اند باید با خیالی آسوده، نگرش خود را بدون توجه به نوسانات روزانه و هفتگی به بورس ادامه دهند و بهتر است در شرایطی که بازار در مرحله اصلاح و نوسان قرار گرفته است به سهام ارزنده خود اضافه و در زمان صعود بخشی از سود خود را شناسایی کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس در مقایسه با بحث های تورمی و افزایش نرخ ارز یکی از بهترین بازارهای سرمایه گذاری است، گفت: چنین پیش بینی وجود دارد که بورس بتواند تا پایان سال بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها در اختیار سهامداران قرار دهد و معاملات بهتری را در مقایسه با بازارهای موازی در پیش بگیرد.

به گزارش ایرنا، کارشناسان حاضر در بازار طبق یک نظر واحد در مورد روند فعلی معاملات بازار سهام، اصلاح شاخص بورس را موضوعی طبیعی عنوان کرده اند و معتقدند که در وضعیت کنونی به کار گرفتن قیمت گذاری دستوری می تواند به عنوان اصلی ترین عامل تهدیدکننده در معاملات بازار تلقی شود.

گرچه در این میان برخی از صاحب نظران در حوزه بازار سرمایه، بارها از نتیحه مذاکرات برجام به عنوان عاملی تاثیرگذار بر روند معاملات بازار سهام به دلیل کاهش نرخ دلار یاد می کنند اما همیشه در ادامه سخنان خود اشاره ای مستقیم را نسبت به تاثیر موقتی این اتفاق در بازار و بازگشت دوباره شاخص بورس به مسیر اصلی معاملات دارند.

ذکر این نکته ضروری است که فعالان حاضر در بازار سهام در ارائه راهکارهای خود برای کاهش نوسان ایجاد شده در بازار، سهامداران را مورد خطاب قرار داده اند و با پیشنهاد به آنها خواستار جلوگیری از هر گونه رفتار و تصمیم برای عرضه های هیجانی در این بازار شده اند.

شاخص کل بازار بورس دیروز (یکشنبه، ۲۱ شهریورماه) با ۴۰ هزار و ۴۶۶ واحد کاهش در جایگاه یک میلیون و ۴۸۹ هزار واحدی قرار گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.