تجارت روزانه بیت کوین


قیمت بیت‌کوین در معاملات روز پنجشنبه، از سقوط روزهای اخیر بازگشت و به بالای ۳۲ هزار دلار رسید.

بانک خصوصی جهانی LGT برای باز کردن تجارت بیت کوین و اتر

بانک LGT با بانک رمزنگار ی سوئ ی س Seba برا ی ارائه خدمات نگهدار ی و تجارت ب ی ت کو ی ن و اتر همکار ی کرده است .

گروه LGT ، ی ک گروه بانکدار ی خصوص ی و مد ی ر ی ت دارا یی که متعلق به یک خانواده است، با راه انداز ی سرما ی ه گذار ی ها ی ب ی ت کو ی ن ( BTC ) و اتر ( ETH ) در بانک LGT در ل ی ختن اشتا ی ن، به سمت ارزها ی د ی ج ی تال حرکت م ی کند.

بر اساس اعلام ی ه مشترک ی که روز چهارشنبه منتشر شد، بانک LGT با مد ی ر ی ت ب ی ش از ۲۹۲ م ی ل ی ارد دلار دارا یی ، آماده م ی‌ شود تا خدمات نگهدار ی و تجارت دارا یی‌ ها ی د ی ج ی تال را با همکار ی بانک ارز د ی ج ی تال سبا سوئ ی س آغاز کند.

بانک LGT در ابتدا خدمات نگهدار ی و معاملات ی را برا ی BTC و ETH ارائه خواهد کرد، در حال ی که Seba از ب ی ش از ۱۴ ارز رمزنگار ی شده، از جمله آلتکو ی ن ها یی مانند Litecoin (LTC) ، Polkadot (DOT) ، Tezos (XTZ) ، است ی بل کو ی ن Tether (USDT) و غ ی ره پشت ی بان ی م ی کند.

بر اساس ا ی ن اعلام ی ه، خدمات رمزنگار ی LGT به طور کامل با دارا یی‌ ها ی سنت ی ادغام م ی‌ شود و مشتر ی ان را قادر م ی‌ سازد تا به راحت ی دارا یی‌ ها را در پرتفو ی موجود خود مبادله کنند. پ ی شنهاد جد ی د در ابتدا برا ی گروه ها ی مشتر ی ان منتخب بانک LGT در دسترس خواهد بود. برا ی دستر س ی به خدمات جد ی د، مشتر ی ان با ی د در ل ی ختن اشتا ی ن ی ا سوئ ی س مستقر باشند و به عنوان مشتر ی ان حرفه ا ی طبقه بند ی شوند ی ا توسط ی ک مد ی ر دارا یی خارج ی مد ی ر ی ت شوند.

LGT که مقر آن در وادوز، ل ی ختن تجارت روزانه بیت کوین اشتا ی ن است، ی ک ی از بزرگتر ی ن مد ی ران ثروت و شرکت ها ی سرما ی ه گذار ی در جهان است. ا ی ن غول بانک ی تار ی خچه خود را به سال ۱۹۲۰ برم ی‌ گرداند و علاوه بر ب ی ش از ۲۰ دفتر در سراسر جهان، در سوئ ی س ن ی ز حضور کل ی د ی دارد.

رولاند مت، مد ی ر عامل بانک LGT ل ی ختن اشتا ی ن، گفت که ورود بانک LGT به ارز دیجیتال با تعهد ا ی ن شرکت برا ی پاسخگو یی به تقاضا ی فزا ی نده برا ی فرصت ها ی سرما ی ه گذار ی مطابقت دارد. او اضافه کرد:

تقاضا برا ی ارزها ی رمزنگار ی شده ن ی ز در م ی ان مشتر ی ان ما در سال‌ها ی اخ ی ر افزا ی ش ی افته است. هنگام توسعه پ ی شنهاد جد ی د خود، در ع ی ن تمرکز بر فرآ ی ندها و رو ی ه‌ها ی واضح و قابل اعتماد، به امن ی ت توجه و ی ژه‌ا ی داشت ی م . آنها برا ی برخورد با ا ی ن طبقه دارا یی پو ی ا و هنوز کامل اً جوان، مرکز ی هستند.”

ا ی ن خبر همچن ی ن بر روند مداوم بانک‌ها ی جهان ی و تجارت روزانه بیت کوین مد ی ران دارا یی که به‌طور فزا ی نده‌ا ی از خدمات سرما ی ه‌گذار ی برا ی ب ی ت‌کو ی ن و سا ی ر ارزها ی د ی ج ی تال استفاده م ی‌ کنند، تاک ی د م ی‌ کند . روز دوشنبه، بزرگتر ی ن و دوم ی ن بانک خصوص ی بزرگ آرژانت ی ن، Banco Galicia و Brubank ، اعلام کردند که قصد دارند امکان خر ی د ارزها ی د ی ج ی تال را برا ی مشتر ی ان فراهم کنند.

همانطور که قبلاً توسط کو ی ن تلگراف گزارش شده بود، برخ ی از برجسته تر ی ن بانک ها ی جهان در سال ۲۰۲۱ حرکت ها ی عمده ا ی را به سمت ب ی ت کو ی ن انجام دادند و بانک ن ی و ی ورک ملون اعلام کرد که قصد دارد ب ی ت کو ی ن را به عنوان مد ی ر دارا یی در ماه فور ی ه نگه دارد و انتقال دهد. سا ی ر بانک‌ها ی جهان ی مانند BBVA آرژانت ی ن و بانک ا ی الات متحده متعاقباً راه‌انداز ی خدمات سرما ی ه‌گذار ی رمزنگار ی مشابه را اعلام کردند.

تجارت روزانه بیت کوین

با سلام، سایت‌های خارجی هستند که پول خارجی مثل بیت‌کوین و . رو عرضه می‌کنند و بعد در سایت‌های ایرانی این پول‌های خارجی قابلیت خرید و فروش دارند. آیا از نظر شرعی تولید و به دست آوردن اینچنین پولی و خرید و فروش آن حرام است؟

هر چند بیشتر فقها، تولید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال –از جمله بیت‌کوین- را به خودی خود حرام نمی‌دانند، ولی با توجه به ابهامات و مفاسد احتمالی در این نوع ارزها، ورود به این معاملات را دارای اشکال دانسته و می‌گویند لازم است در این موضوع بر حسب قوانین عمل شود.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

ایشان در این زمینه فتوایی نداده و احاله به قوانین موجود می‌نمایند.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

معظم له، فعالیّت مذکور را اجازه نمی‌دهند.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

اگر اعتبار دریافتی، در مقابل کار حلال داده شود و خلاف قانون نباشد، اشکال شرعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

بیت‌کوین مالیت ندارد و قابل خرید و فروش نیست، اما اگر آن را به غیر مسلمان واگذار کرده در مقابل وجهی دریافت کنید اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

ورود در این معاملات اشکال دارد.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

هرگونه اقدامی در راستای استخراج بیت‌کوین حرام است. بنابراین اگر کسی اقدام به استخراج این نوع رمزارز کند، به لحاظ حکم تکلیفی عملی حرام انجام داده است؛ ولی به لحاظ حکم وضعی، مالک بیت‌کوین‌های به دست آمده خواهد بود؛ پس باید در اسرع وقت نسبت به تبدیل آن به ارز یا کالای دیگری اقدام کند و این تبدیل نباید با انتقال بیت‌کوین به یک مسلمان صورت پذیرد به گونه‌ای که در نهایت همچنان سیطرۀ بیت‌کوین بر دارایی‌های امت اسلامی باقی بماند و نیز نباید به صورت مجانی انتقال پیدا کند تا باعث از دست‌رفتن معادل ارزی و کالایی بیت‌کوین از محدودۀ دارایی‌های امت اسلامی شود. پس باید به یک غیر مسلمان منتقل شود و در ازای آن نیز ارز دیگر یا کالا دریافت شود. و اگر شناخت طرف دیگر معامله ممکن نیست، باید آن‌را منتقل کند و گیرنده اگر مسلمان است همین وظیفه را دارد تا این‌که به غیر مسلمان منتقل شود.

[1]. آیات عظام صافی گلپایگانی و هادوی تهرانی.

[2]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

بیت کوین و چالش آن در تجارت نوین

در ایران کدام استان‌ها بیشتر به دنبال بیت کوین هستند؟

در ایران کدام استان‌ها بیشتر به دنبال بیت کوین هستند؟

شاید چون بیت‌کوین و رمزارزها موضوعات به روز و وابسته به تکنولوژی‌ای هستند توقع داشته باشیم بیشترین توجه به این حوزه در مرکز امکانات و اخبار یعنی پایتخت باشد.

بیت‌کوین؛ انقلابی در راه است؟

بیت‌کوین؛ انقلابی در راه است؟

دلار و بورس در یک جبهه

دلار و بورس در یک جبهه

سقوط آزاد شاخص کل بورس؛ ثبات در قیمت بیت کوین

سقوط آزاد شاخص کل بورس؛ ثبات در قیمت بیت کوین

دلار در سراشیبی کاهش قیمت

دلار در سراشیبی کاهش قیمت

مقاومت دلار برای خروج از کانال ۲۵ و عقب ‌گرد بیت‌ کوین

مقاومت دلار برای خروج از کانال ۲۵ و عقب ‌گرد بیت‌ کوین

وقت خرید بیت کوین است ؟

وقت خرید بیت کوین است ؟

تیتر یک در اکوایران

تلاطم انگلیسی در بازارهای مالی

تلاطم انگلیسی در بازارهای مالی

نه مجردها به ازداوج قسطی!

نه مجردها به ازداوج قسطی!

دلار را روی هوا زدند

دلار را روی هوا زدند

نوسان غیرآهنی‌ها در کف با سیگنال روسی

نوسان غیرآهنی‌ها در کف با سیگنال روسی

مدیر سلب صلاحیت شده بورس در مناطق آزاد

مدیر سلب صلاحیت شده بورس در مناطق آزاد

پربیننده‌ترین‌ها

بازپس‌گیری شهر کلیدی توسط اوکراین/ متحدان پوتین تقاضای حمله اتمی کردند

بازپس‌گیری شهر کلیدی توسط اوکراین/ متحدان پوتین تقاضای حمله اتمی کردند

 • چراغ اول برجام روشن شد:آزادی نمازی ها در ازای هفت میلیارد دلار
 • خوابی که عربستان برای بازارهای منطقه دیده
 • خروج ارتش از بهشت زهرا(س)
 • خیزش قیمت دلار و سکه در بازار
 • انفجار سرچ “فیلترشکن” در ایران
 • طوفان در بازار دلار
 • اقدام مضحک کرملین؛ سردرگمی مسکو در جنگ اوکراین
 • قانونی که مسکن را گران‌تر می‌کند؟
 • پله جدید قیمت دلار؛ بورس غافل گیر کرد

چهره روز

تحریم قدرتمندترین زن روس

تحریم قدرتمندترین زن روس

اکوایران: از الویرا نابیولینا به عنوان قهرمان اقتصاد روسیه نام برده می‌شود. زنی که نام او پیش از این در میان 100 فرد…

دیدگاه

غلامرضا کشاورز حداد

رشد دستمزدها زیر سایه تجارت آزاد

امیر کرمانی

شیر بی‌یال و دم و اِشکم

تیمور رحمانی

درس تلخ اقتصاد کلان از بورس

پویا ناظران

آیا ساختار سیاسی در ایران مفهوم بانک مرکزی را درک کرده است؟

مولود پاکروان

بحرانِ بی‌تابی ایرانیان

اکوایران یک سایت چند رسانه ای است که اخبار، اطلاعات، رویکردها و تحولات اقتصادی ایران و جهان را در قالب‌های مختلف خبری و تحلیلی با استفاده از ابزارهایی چون ویدیو، متن، پادکست، تصویر و سایر قالب های روزنامه‌نگاری در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد.

 • راهنمای تماس و آدرس
 • درباره اکوایران
 • اخبار اقتصاد کلان
 • اخبار بورس
 • اخبار طلا و ارز
 • اخبار تجارت
 • اخبار انرژی
 • اخبار بازار دارایی
 • اخبار بانک و بیمه
 • اخبار سیاسی
 • اخبار تکنولوژی
 • آخر هفته
 • ویدیو
 • پادکست
 • روزنامه دنیای اقتصاد
 • سایت خبری اقتصاد نیوز
 • روزنامه انگلیسی Financial Tribune
 • مرکز همایش های دنیای اقتصاد
 • پایگاه خبری – تحلیلی دنیای بورس
 • هفته‌نامه تجارت فردا
 • انتشارات دنیای اقتصاد
 • واحد توسعه دانش

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شبکه اینترنتی اکوایران می‌باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم بلامانع است.

بازار کردستان عراق

آخرین قیمت بیت‌کوین

قیمت بیت‌کوین در معاملات روز پنجشنبه، از سقوط روزهای اخیر بازگشت و به بالای ۳۲ هزار دلار رسید.

به گزارش تجارت بان، به نقل از سی‌ان‌بی‌سی نوشت: قیمت بیت‌کوین در معاملات امروز، پنجشنبه، از سقوط روزهای اخیر بازگشت و به بالای ۳۲ هزار دلار رسید.

جهش قیمت بیت‌کوین باعث شد تا قیمت رمزارزهای دیگر هم جهش کند.

طبق داده‌های کوین متریک بیس قیمت بیت‌کوین پس از جهش ۶ درصدی دیشب تا ساعت ۱۱:۵۳ ظهر امروز به وقت تهران، ۱.۷۶ درصد دیگر هم جهش کرد و به ۳۲٫۳۰۰ دلار رسید.

اتریوم هم که دیشب ۶ درصد جهش کرده بود امروز تا این لحظه ۳.۱۷ درصد دیگر جهش کرد و به ۲٫۰۰۸.۹۳ دلار رسید.

اکس‌پی‌آر هم که دیشب ۶ درصد جهش کرده بود تا ظهر امروز ۳.۳۳ درصد رشد کرد و به ۰.۵۸ دلار رسید.

بازار رمزارزها روز سه شنبه با سقوط سنگینی روبرو شد که طی آن قیمت بیت‌کوین برای اولین بار از ۲۲ ژوئن به زیر ۳۰ هزار دلار سقوط کرد.

عامل افزایش قیمت امروز مشخص و واضح نبود. رمزارزها معمولاً نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند. قیمت بیت‌کوین در ماه آوریل به رکورد تاریخی ۶۵ هزار دلار رسید اما چند ماه بعد نصف ارزش خود را از دست داد.

بایننس تجارت بیت کوین به صورت ناشناس را دشوارتر می کند

صرافی بایننس

صرافی بایننس (Binance) با بالاترین نرخ مبادلات جهانی از نظر حجم معاملات، فشار تنظیم کننده ها را احساس می کند.

این صرافی در تلاش برای عبور از این فشار ها، تغییراتی را ایجاد کرد که به آن کمک می کند تا بهتر با مقررات محلی مطابقت داشته باشد، از جمله این تغییرات می توان به محدودیت تجارت روزانه بیت کوین های بیشتر در مورد مشتریانی که تمام مراحل فرآیند احراز هویت خود را تکمیل نکرده اند، اشاره کرد.

از امروز، کاربران جدیدی که در این صرافی فعالیت می کنند، اگر تنها احراز هویت پایه خود را انجام داده باشند، به برداشت روزانه ۰/۰۶ بیت کوین یا تجارت روزانه بیت کوین معادل تقریبا ۲۰۰۰ دلار محدود می شوند. حد قبلی ۲ بیت کوین یا تقریباً ۷۰،۰۰۰ دلار در روز بود.

کاربران جدید از ۴ تا ۲۳ آگوست (۱۳ مرداد تا ۱ شهریور) با محدودیت هایی روبرو می شوند. کسانی که تمام مراحل احراز هویت را انجام می دهند می توانند تا ۱۰۰ بیت کوین به صورت روزانه برداشت کنند.

بایننس از سه سطح احراز هویت کاربر استفاده می کند. سطح پایه، نام، ملیت، تاریخ تولد و آدرس را می پرسد. سطح پایه این امکان را برای افراد فراهم می کند تا به سرعت معاملات رمزارزی خود و همچنین واریز و برداشت وجوه را انجام دهند.

سطح متوسط ​​برای اثبات برخی از اطلاعات ارائه شده، از شما درخواست کارت شناسایی و عکس می کند، در حالی که سطح پیشرفته نیاز به اثبات آدرس در قالب قبض یا بیانیه بانکی دارد.

روی هم رفته، این سطوح، فرآیند احراز هویت مشتری (KYC) صرافی را تشکیل می دهند. KYC یکی از ملزومات موسسات مالی است و هدف آن جلوگیری از پولشویی مجرمان یا جلوگیری از دستیابی افراد در لیست تحریم ها به وجوه است.

پیش از این بایننس گفته بود که KYC را تقویت می کند. در سال ۲۰۱۹، این صرافی با شرکت فناوری نظارتی IdentityMind همکاری کرد تا فرآیندهای KYC و مبارزه با پولشویی خود را به طور خودکار انجام دهد. این صرافی قبلاً در فرآیند مشابهی در سال ۲۰۱۸ با Refinitiv همکاری کرده بود.

این اقدامات روش مقابله بایننس با معامله گران بود که نتوانند قوانین را با ارائه اطلاعات جعلی دور بزنند.محدودیت های برداشت ممکن است افراد را در یک روند فشرده تر احراز هویت قرار دهد تا بایننس بتواند حساب های ناشناس را شناسایی کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.