الگوي نوسان انبساطیترکیبی از دو سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر

نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران

در اواخر دهه1990 و اوایل قرن بیستم با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی‌ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر کشورها، توجه زیادی به نقش قیمت دارایی‌ها در مکانیسم انتقال پولی (انتقال سیاست‌ها و شوک‌های پولی) معطوف شده است. با نگاهی به سال‌های بعد از انقلاب و به ویژه دوران بعد از جنگ در ایران می‌توان مشاهده کرد که قیمت بعضی از دارایی‌ها مانند قیمت مسکن، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت سکه طلا، تغییرات زیادی داشته است. در این مقاله با استفاده از مدل SVAR 10 و 9 متغیره، نقش قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ ارز در مکانیسم انتقال پولی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج بدست آمده از مدل SVAR انتخاب شده نشان می‌دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی اثر معنی‌دار و پایداری بر قیمت سهام و قیمت مسکن و نرخ ارز دارد. اما تغییرات قیمت سکه طلا بیشتر از تغییرات ارزش دلار (قیمت جهانی طلا به دلار) تأثیرمی‌پذیرد. قیمت سهام کمترین نقش را در توضیح نوسانات تولید به خود اختصاص می‌دهد. قیمت سایر دارایی‌ها (قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ ارز) حدود 20 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می‌دهد. لذا قیمت این دارایی‌ها، واسطه مهم انتقال شوک‌های پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی می‌باشد و از لحاظ اهمیت در انتقال سیاست‌های پولی به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز دارای بیشترین نقش و قیمت مسکن، قیمت سکه طلا به ترتیب دارای نقش کمتری می‌باشد. همچنین مشخص شد که سال‌های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی می‌باشد. لذا با تثبیت این متغیرها می‌توان نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد.
با افزودن قیمت دارایی‌ها به مدل، اثر سال‌های سیاست پولی از طریق شوک نقدینگی بر نوسانات تولید به طور معنی‌داری تشدید نمی‌شود. لذا این امر هیچ تأییدی در جهت وجود کانال شتاب‌دهنده مالی دیدگاه اعتبار در ایران ارائه نمی‌دهد. همچنین بدون وجود قیمت دارایی‌ها در مدل، آثار شوک نقدینگی حقیقی بر میزان تورم کمتر برآورد می‌شود. بنابراین در سیاست‌های کنترل تورم، برای برآورد صحیح تورم باید قیمت دارایی‌ها نیز در مدل لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Assets Prices in Monetary Transmission Mechanism of Iran

نویسندگان [English]

  • Asadollah Farzinvash 1
  • S. Jamaledin M. Zonouzi 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Management, Urmia University

چکیده [English]

The purpose of this paper is to analyze the importance of assets prices in monetary transmission mechanism of Iran. This analysis is based on the Structural VAR class of models, which allow assessing the importance of assets prices by comparing the SVAR models (with asset prices and without asset prices). In fact the difference of these two SVAR models (7 & 10 Variables), shows the importance of assets prices in monetary transmission mechanism of Iran. Assets prices include housing prices, stock prices, exchange rates (1$=? Rials) and gold (coin) prices in period of 1989/Q2-2007/Q1.
According the results, by adding assets prices (housing prices, stock prices, and gold prices) to the SVAR model, the effect of monetary policy shocks (liquidity shock) on output (GNP) fluctuations does not change significantly. Therefore, this work does not find any evidence on importance of the balance sheet channel (of credit view) in monetary transmission mechanism of Iran.
The results show that the expansionary monetary policy (real liquidity) shocks has a significant effect on stock prices, housing prices and exchange rates. The gold prices are more affected by dollar prices fluctuations. Housing prices, gold prices, and exchange rates explain 20 percent of output fluctuations, but stock prices do not explain output fluctuations significantly. Therefore, exchange rate, housing prices, and gold prices have important role in transferring monetary shocks to output fluctuations respectively.

ویژگی های الگوی نقطه ی اوج (کف) انبساطی

شناسایی و بررسی ویژگی های الگوی کف و اوج لوزی. … مهمترین مسئله آن است که باید یک گوه انبساطی در مرحله اول، و ”مثلث همگرا” در مرحله ی دوم الگوی کف لوزی … مدت (کانسالیدیشن) به وجود آید و سپس نقطه ی ورود دیگری را در جایی که …

آرایشها و الگوها – پله 26 – مرجع آموزش بورس

الگوی صعودی زاویه دار · الگوی انبساط تحتانی … پترن چارت یا همان آرایشها و الگوها ی قیمت عبارتست از شکل هائی که به دلیل تکرر شکل گیری آنها …. این الگو خود بر دو قسم است : سر و شانه سقف ، سر و شانه کف الگوی سر و شانه سقف در انتهای یک … قیمت نقطه شکست – < (قیمت اوج نقطه سر – قیمت خط گردن) * 50 ٪ >…

الگوهای ادامه دهنده – 100 سهم

نظریه الگوی قیمت ها بر این فرض استوار است که گذشته تکرار می شود. این نظریه می …. گسترش کنج صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت های بالا به اوج بالاتر و قیمت های پایین نرخ بالاتری را تجربه کنند. برای ایجاد … هدف قیمت: شکست سطح مقاومت: قیمت نقطه شکست + ((بالاترین سقف – پایین ترین کف) * 68%) … الگوی انبساط فوقانی

الگوهای قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت …

الگوهای ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال : پرچم مثلث و مستطیل، مثلث متقارن، … صعود شارپی قیمت (یا نزول شدید در هنگام روند نزولی) که میله پرچم را شکل … مدت زمان الگو می‌تواند از اوج الگو تا ابتدای خط روند پایین در نظر گرفته شود. ….. ۷ – هدف قیمت: با اندازه‌گیری فاصله لبه فنجان (بالاترین نقطه) و کف فنجان، …

توسعه پذیری فضای انسان ساخت با خلاقیت در گشایش …

شده و چگونه هندسه ی مستتر در فضاي دروني با ویژگي هاي معنایي مکان هم افزایي یافته اند؟ … در نظامی چندالیه از مرکز حوضخانه در کف تا فضای هورنو مرکزی سقف بنا امتداد یافته … الگوي خالقانه اي از فضا ایجاد می شود که این امر باعث انبساط خاطر استفاده …. در چهار گوشه، اوج سیالن فضایي ایجاد شده است و گشایش و.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

1. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ. ﯾ: ﮏ. ﺗﺤﻠ. ﯿ. ﻠﮕﺮ. ﯿﺗﮑﻨ. ﮑﺎل. ﯽﻣ. ﺗﻮاﻧﺪ. از. اﺳﺘﺮاﺗﮋ …. ﻧﻘﻄﻪ. روي. ﻧﻤﻮدار. ﻗﯿﻤﺖ. ﻧﻬﺎﯾﯽ. روزي. را. ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﮐﻪ. ﺳﻬﺎم. در. آن. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ …… زﻣﺎﻧﯽ. اﺳﺖ. (. ﻣﺜﻼ. ﺗﻐﯿﯿﺮ. در. اﻧﺘﻈﺎرات. و. ﺗﻮﻗﻌﺎت. ﺳﻬﺎﻣﺪاران. ﯾﮏ. ﺷﺮﮐﺖ. ) در. ﻧﻤﻮدار. ﻗﯿﻤﺖ،. ﮐﻒ. ﻫﺎ …… اﯾﻦ اﻟﮕﻮ اﻟﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎن اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ …… ﻗﯿ …

اصل مقاله (13.45 MB) – مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

تونل. سازی. با. EPB. مطالعه. ی. موردی. : تونل. های. متروی. شیراز. رضا رحمان. نژا. د*1. ؛. مهدی … انواع. دیگر. سپرها. استفاده. می. شود. ؛. در. نتیجه. می. توان. تا. حد. قابل. توجهی …… مقادیر عکس. العمل سازه و تغییر. مکان نقطه. ی. اوج سازه به. طور مداوم ثبت می. شو. د. …… انبساط. فوم. ) FER. و(. غلظت ماده. ی کف. ساز. در محلول فوم. )f. C. ( استفاده. می.

اردیبهشت ۱۳۹۲ – هنرهای ایرانی

مبانی اولیه و پایه هنر های تجسمی نقطه و خط و سطح هستند که قبلا توضیحاتی در این باره داده شد . … بسته به اين كه نقطه ي بصري در كجاي كادر قرار گرفته باشد، موقعيت هاي … سطح ممكن است مستوي باشد مانند يدوار يا كف اتاق، سطح زمين فوتبال يا سطح روي يك كتاب … نقش نور در بازنمايي حجم و خصوصيات آن نيز شايسته توجه است.

انواع لوله در تأسیسات و لوله کشی ساختمان – کیلید

لوله کشی ساختمان دارای انواع مختلفی بخش است که شامل موارد زیر می‌شود. … شما موظف هستید در محل نصب پمپ ها و مخازن آب ساختمان خود یک کف شو نصب کنید. …. اکسیژن، محدودیت در تحمل فشار یا دمای بالا، ضریب انبساط زیاد و … … کنند که تلفیقی از پلیمر و فلز باشد که لوله سوپر پایپ نقطه اوج این فنّاوری است.

ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ – دانشگاه صنعتی شاهرود

6. ﻧﺤﻮه. ﻗﺮارﮔ. ﺮﯿ. ي. ﺗﺠﻬ. ﯿ. ﺰات. در ….. ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪادي از. آن. ﻫﺎ …… ﺧﺎﻧـﻪ اﻧﺒﺴـﺎط ﻣﺤﺴﻮﺳـﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ….. اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻒ آن از ﺳﻄﺢ ﺗﻮري ﻇﺮف اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي. 40. ﻣﯿﻠﯽ …… ﻣﻘﺪار ﻧﻮﻓﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ دﻫﻢ ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻦ اوج درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.

موضوع وتعريف علم اكولوژي – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

و در تركيب. باساير عوامل. چه. نقشي. درانتشار، تعداد و ويژگي. هاي. مورفولوژ. ي. ک و ف. يزي. ولوژ. ي …… در مورد نقطه اوج يا كليماكس دو نظريه وجود دارد: نظريه. تک. اوجي.

Untitled – دانشگاه شاهد

… به دلیل برخورداری. از ماهیت انقالبی دارای ویژگی هایی است که منجر به تولید مؤلفه های تمدنی ارزشمندی در جهت ….. عناصر شش گانه باشند، تجلیات عینی تمدن اسالمی خواهند بود؛ الگوهای تولید و مصرف، تعامل با …… اوج رابطـه اخـوّت و بـرادری و مسـئولیت هـای متقابـل …… زن بودن، برای زن یک نقطه ی امتیاز است، یک نقطه ی افتخار است.

طراحی امور گرافیکی با رایانه – پایگاه کتاب های درسی – رشد

واژه هاي مصوب ژئوفيزيک

point. 79 characteristic earthquake. زﻣﻴﻦ. ﻟﺮزۀ ﺳﺮﺷﺘﯽ … اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﺒﺴﺎط …. ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ از اﻟﮕﻮﯼ ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج.

کتاب بحران های جوی – پورتال اداره کل هواشناسی استان اصفهان

أَﻟَ ﻢ ﺗَ ﺮَ أَ نﱠ ا ﷲَ ﯾ ﺰﺟﯽ ﺳ ﺤ ﺎﺑﺎً ﺛُ ﻢ ﯾ ﺆَﻟﱢ ﻒ ﺑ ﯿﻨَ ﻪ ﺛُ ﻢ ﯾ ﺠ ﻌ ﻠُ ﻪ ر ﮐَﺎﻣﺎً ﻓَﺘَ ﺮَي اﻟْ ﻮ د ….. وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ …… ﻧﻘﺶ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ….. ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و در ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗ …… ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر واﻗﻌﯽ اﻧﺒﺴﺎط ﺳﺮﯾﻊ و ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻮا ، ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮج ﺿﺮﺑﺘﯽ …… ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣﺎن اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎي.

نشريه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان اس …

الزاماً بيانگر مواضع و ديدگاه هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان و ماهنامه ….. در نقطه ی مقابل، در سیستمی که جدیداً تعریف شده قرار است …… مهندسان برج، یک سازه را طراحی کردند که میتوانست کف ….. الگوهاي. شبکه اي کریستال ها همه و همه داللت بر سرچشمه ی به. کمال رسیده ی اراده ي خداوندي است …… 8 – سمیع آذر، »اوج و افول مدرنیسم«، ج 1، ص73.

admin – 6/19 – سازه فضایی(سازه فضاکار) فضا سازه Archive …

مساحت زمین 52234 متر مربع …… انتقال ساده تر نیروها از نقطه ی اوج سازه به بخش های تحتانی،شکل های فضاکار آن ها …

سرگذشت صنعت نفت در ايران

ارائه روش جديد براي پاک سازي و بازيافت لجن و رسوبات كف مخازن ذخيره نفت خام در مقياس … شناسايي و تدوين مشخصات انواع گاماآلومينا به عنوان پايه كاتاليست هاي … بررسي اثر جهش هاي نقطه اي بر خواص آنزيم پراكسيداز ترب سياه كوهي به منظور ….. سنتز و شناسايي غشاي نانو زئوليتي LTL برپايه ي آلومينا و بررسي خواص جداسازي آن.

هیدرولوژی مهندسی جزوه

مطالعه وضعيت و خصوصيات فيزيکي آب بخصوص در رابطه با مسائل … تر از جنبه. هاي نظري آن است . به آن قسمت از علم. هيدرولوژي که بر. مسائل ع. مل. ی ….. Point Rain fall. 🙂 بارش نقطه. اي مقدار آمار بارندگي است که يک ايستگاه باران …… هاي پستي و بلندي حوضه شامل سطح حوضه، شيب، الگوي رودخانه. اي و نمايه … تا زمان اوج هيدروگراف است.

2 ﺣﻔﺎري ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ

ﺳﺨﺘﻲ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮده و ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻔﺎري. ﻫﺎي اﺟﺮا. ﻳ. ﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد … ﻧﻘﻄﻪ. ﻧﻈﺮﻫﺎي. ﻓﻨﻲ، رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺗﻮﻧﻞ. ﻫﺎ و ﺷﻔﺖ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ …… ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮﻫﺮ ﻛﻮﻟﻮﻣﺐ، ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺒﺴﺎط و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮدن از ﻗﺎﻧﻮن ….. ﻫﺎي ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻒ ﺗﻮﻧﻞ را ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻳﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ …… اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ اوج و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺪه در ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻟ.

Page 1 شناسایی ادوار تجاری بخش مسکن در اقتصاد ایران على …

سوییچینگ ……….. وما كف..میجینگ . …. عظیمی از سرمایه های سرگردان با انگیزه ی سوداگری وارد بخش مسکن می شود و …. سیکل از حضیض به سمت اوج حرکت می کند اقتصاد در دوره رونق قرار دارد و مراحل بهبود و انبساط را.

بهترین و ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی • گروه …

برای آپارتمان های دارای یک حمام، هفت نقطه طراحی و برای آپارتمان ها ی دارای دو حمام، یازده ….. یا ست کنترل نصب نمائیم بهتراست یابامنبع انبساط وکلیدمکانیکی,؟ ….. باید عرض کنم در زمان اوج مصرف ساختمان های مجاور آب واحد های ما به طور کامل ….. سلام ، ارتفاع واحد ما از کف و پمپ ، حدود ۱۳ متر است و بدون پمپ در روزهای عادی …

ضوابط ایجاد کمپینگ

. اﻟﮕﻮ. ي. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎ. ﻳﻲ. اراﺿ. ﻲ. در اﻗﻠ. ﻢﻴ. ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ و ﮔﺮم و ﻧ. ﻴ. ﻤﻪ. ﻣﺮﻃﻮب و ﻣﻌﺘﺪل. و ﻣﺮﻃﻮب ….. ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه و ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎ و ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي …… ﻧﻘﻄـﻪ. ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ . اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺧﺪﻣﺎت. ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز. در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎي. ﻛـﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ. ﺑﻄـﻮر …… ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً روي زﻣﻴﻦ و ﻛﻒ ﺣﻴـﺎط ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻔـﻆ ﺣـﺮارت زﻣـﻴﻦ و ﺣﻔـﻆ ﺣـﺮارت …… اوج آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود.

طراحی خطوط لوله زیر دریا

های شکست و تغییر شکل را داشته و پایداری خط لوله را به ارمغان بیاورد،. می …. شکست تسلیم برحسب تغییر شکل تعریف شده است، نه تنش؛ این بدان معنی است که … می. تواند. ، با داشتن الزاماتی برای کارخانه. های فوالد که فوالد با کیفی. ت. ی را …. فشار طراحی در نقطه مبدا …. واقعی مطمئنا شامل شرایط متنوع اشتراک لوله و کف دریا می.

علم و هنر تولید کاشی و لعاب سرامیک

ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻒ. : اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﭘﺨﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺣﺮارت ﭘﺨﺖ ﺣﺪوداً. 1175 … وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺮم ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﻮده و ﻣﻮاد …… ﺧﻮاص رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ، رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ، اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﯽ ، ﺧﻮاص ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ….. ﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و از ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﯿﺲ …… از ﻣﺮﮐﺰ در ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻣﺴﺎوي ﻧﯿﺮوي وزن ﻣﯽ ﮔﺮ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي ……. . …. ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻏﺮﺑﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺑﺘﺬﺍﻝ ﺩﺭ … ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ. آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣ. ﯽ. 8/. ﻣﯽ. ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ. ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩ. ﺍﻣﻦ …… ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﺍﻭﺝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﺩﻫﻪ …… ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ …… ﺳﺎﺯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺽ ﺁﺏ، ﻛﻒ …… ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﻭﻱ ﺑﻪ ﻛﺜﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ، ﺭﻭﻱ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷ.

پنجاه مورد از نشانه های خدا و زیبایی های هستی نسخه متنی

50 مورد از نشانه هاي خدا و زيبايي هاي هستي 50 مورد از نشانه هاي خدا و زيبايي هاي هستي … جوي به نقطه بارش برسد ابتدا ذرات آب در …… روي کره ي زمين دانست ، زيرا بزرگ ترين نتيجه و فايده را به دنبال دارد . ويژگي …. که الگوي رفتاري واحد براي همه دنيا …… اوج ميابد. عشق در قالب دلها در شکل ها و رنگ هاي تقريباً مشابهي متجلي مي شود و داراي …

مقاله نشریه
بررسی عددی تغییرات الگوی جریان روی بال مثلثی 60 درجه از مادون صوت تا ماوراء صوت

چکیده:
جریان های پایا روی یک بال مثلثی با زاویه پسگرایی 60 درجه و لبه حمله تیز، در رژیم های صوتی مختلف، به روش عددی بررسی شده اند. در تحلیل عددی با استفاده از نرم افزار Fluent، از شبکه بی سازمان، روش بالادست رو مرتبه دوم، مدل آشفتگی k-ω SST، حل ضمنی و پردازش موازی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی عددی الگوی جریان نشان می دهد که گردابه لبه حمله با یا بدون حضور جدایش ثانویه روی سطح بالایی بال مثلثی تشکیل می شود. این گردابه با افزایش عدد ماخ به سطح بال نزدیک تر و تدریجا کشیده تر می گردد. در اعداد ماخ بیش از 2، لبه حمله بال مافوق صوت شده و موج انبساطی منتشرشده از لبه حمله به جریان شتاب می دهد. در این حالت، امواج ضربه ای روی بال تشکیل می شود که با گردابه برهم کنش دارند. با افزایش عدد ماخ تا محدوده ماوراءصوت، موج ضربه ای بالای گردابه اولیه از بین رفته و قدرت و اندازه گردابه بر اثر انبساط شدید جریان روی سطح بالایی بال کاهش می یابد. اثر عدد ماخ بر محل مرکز گردابه، ضریب برآ، توزیع فشار سطحی و محل انفجار گردابه بررسی شده است. افزایش عدد ماخ سبب می شود ضرایب آیرودینامیکی در محدوده مادون صوت افزایش و در محدوده مافوق صوت کاهش یابند. همچنین محل انفجار گردابه به سمت پایین دست حرکت می کند و محل هسته گردابه تا ماخ 3 به سمت بال نزدیک و در ماخ های بالاتر از آن دور می شود.

بررسی عددی تغییرات الگوی جریان روی بال مثلثی 60 درجه از مادون صوت تا ماوراء صوت 3/21/2017 12:00:00 AM

امواج اصلاحی در الیوت Corrective Waves

پس از اتمام یک سیکل 5 موجی ، امواج اصلاحی آغاز می شوند .به عبارتی دیگر نوسانات در برابر رونداصلی ،امواج اصلاحی یا به عبارت ساده تر اصلاحات نامیده می شوند . گاهی اوقات، این امواج مرحله ي حروفی نامیده می شوند.
در این بخش از آموزش بورس به ۴ حالت از آرایش های ممکن در بروز امواج الیوت اصلاحی می پردازیم .
این موج ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می کنند . امواج اصلاحی در مقایسه با امواج انگیزشی ،تنوع
بیشتری دارند و از وضوح کمتری برخوردار هستنددر بیشتر موارد شناسایی اصلاحات تا زمانی که کامل شود ، گاه ممکن است بسیار دشوار باشد.
می دانیم که در اغلب موارد در پی ۵ موج اصلی و محرک یا انگیزشی، معمولا ۳ موج اصلاحی خواهیم داشت .
در موجهای ۳ گانه اصلاحی نیز موج ۱ و ۳ با هم هم جهت هستند و خلاف جهت موج دوم می باشند .
امواج ۳ گانه اصلاحی در نمودارها ممکن است به چهار صورت مختلف دیده شوند. این ۴ حالت عبارتند :
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag به صورت: (شارپ- منفرد- دوگانه- سه گانه 5-3-5)
۲. اصلاح مسطح یا تخت Flat به صورت: (شارپ نیست منظم منبسط دونده 5-3-3)
۳. اصلاح مثلثی Triangle به صورت: (3-3-3-3-3 (4 نوع))
۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag
زیگزاگ یک ساختار 3 موجی اصلاحی است که با نام ABC شناخته شده است.
زیر مجموعه موج A و C پنج موج است. و موج B می تواند هر ساختار اصلاحی داشته باشد.
زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 است .
در الگوی اصلاح زیگزاگ موج B نمیتواند بیش از 75 % از موج A را اصلاح نماید. موج C یک Lowجدید را زیر موج A ایجاد میکند. معمولا موج A از یک اصلاح زیگزاگ ، الگوی 5 موجی دارد . در دو مورد دیگر اصلاح (مسطح و نامنظم) موج A الگوی 3 موجی دارد. بنابراین اگر شما بتوانید در موج A پنج موج را شناسایی کنید شما میتوانید انتظار داشته باشید که اصلاح با الگوی زیگزاگ پایان یابد.

1 3


ارتباط با نسبت های فیبوناچی :
موج B: به اندازه 50 الگوي نوسان انبساطی ، 61.8 ، 76.3 ، 85.4 درصد موج A است .
موج C: به اندازه 61.8 ، 100 ، یا 123.6 درصد موج A است .
اگر موج C به انداز 161.8 درصد موج A باشد، C می تواند موج سوم یک ایمپالس 5 موجی باشد .
اگر موج C = 161.8 ٪ از موج A باشد ، موج C می تواند موج 3 از 5 موج نوسانی )انگیزشی( باشد. بنابراین، یکی از راه های برچسب زدن بین ABC )سه موجی ( و موج انگیزشی ) 5 موجی( این است که آیا نوسان سوم دارای بسط )گسترش (است یا خیر به بیانی ساده باید تشخیص دهیم در روند نزولی و در بازار خرسی با یک افت قیمتی در قالب یک 5 موجی در موج c مواجه هستیم یا صرفا یک اصلاح در قالب یک سه موجی ABC )واضح است که 5 موجی اصلاح عمیق تری خواهد داشت
زیگزاگ هاي دوگانه و سه گانه :
بیشترین تغییر در خانواده زیگ زاگ ها در زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه مشاهده میشود. این دو الگو با نام هاي Triple3 , Double3 هم خوانده میشوند. سه الگوي زیگ زاگ، زیگ زاگ دوگانه ، زیگ زاگ سه گانه خانواده زیگ زاگ ها را تشکیل میدهند زیگ زاگ هاي دوگانه رایجترند در حالي که زیگ زاگ هاي سه گانه بندرت دیده میشوند .
Double zig zag از دو الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که این دو الگو بوسیله یك موج کوتاه اصلاحي به یکدیگر متصل شده اند که این موج کوتاه اصلاحي با نماد X مشخص میشود .

2 1


زیگزاگ سه گانه از سه الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که بوسیله دو موج کوتاه اصلاحي “X “ و ”XX “ به یکدیگر متصل شده اند.

3 3


اصلاح مسطح یا تخت Flat
یک موج تصحیحی تخت یک حرکت تصحیحی است که با ABC نامگذاری می شود و هرچند نامگذاری ها یکی است، تقاوت امواج تصحیحی تخت در تحلیل تکنیکال با زیگزاگ در زیرمجموعه های موج A است که زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 بوده و تخت ساختار 3 – 3 – 5 دارد.

4


نکته آموزشی: منظور الگوي نوسان انبساطی از ساختار 3 – 5 – 3 و 3 – 3 – 5 تعداد زیرمجموعه های موج A,B,C می باشد .

5 1


سه ساختار متفاوت از مسطح ها -فلت ها یا پهنه ها- وجود دارد :
الف پهنه منظم -متقارن – (Regular)
ب پهنه نامنظم / بسط یافته – (Irregular / Expanded)
ج پهنه دونده – (Running Flats)
پهنه منظم ( Regular Flats )
یک الگوی تصحیحی 3 موجی با نام های ABC
تقسیم بندی موج A و B به صورت سه تایی است .
زیرمجموعه های موج C 5 تایی و به صورت انگیزشی یا مورب است .
زیرمجموعه های امواج A و B می توانند هرنوعی از امواج تصحیحی باشند .
موج B در نزیکی آغاز موج A تمام می شود .
موج C معمولا در فاصله کم بعد از آغاز موج C به پایان می رسد .
بعد از موج C روند تغییر می کند .
نسبت های فیبوناچی :
موج B: 90 درصد موج A
موج C: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج AB

6


پهنه نا منظم ” گسترش یافته” (Expanded Flats )
•موج اصلاحی با برچسب ABC حرکت می کند . • ساختار موج A و B در 3 موج است
• ساختار موج C در 5 موج نوسانی / مورب است
• ساختار موج A و B می تواند در هر ساختار 3 موج اصلاحی از جمله زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه و سه تایی سه گانه باشد .

• موج B از الگوی 5 – 3 – 3 فراتر از سطح شروع موج A خاتمه می یابد . • موج C به طور قابل ملاحظه ای فراتر از سطح انتهایی موج A خاتمه می یابد . • موج C باید واگرایی داشته باشد .

7


رابطه نسبت فیبوناچی
• Wave B = 123.6% of wave A
• Wave C = 123.6% – 161.8% of wave AB

8


اصلاح مثلث Triangle
حال که انواع الگوی تصحیحی تخت را مورد بررسی قرار دادیم به سراغ نوع بعدی امواج تصحیحی یعنی مثلث ها می رویم. در امواج تصحیحی نوع مثلث نوسانات و حجم بازار کم می شود. مثلث ها 5 گوشه دارند و هرکدام نیز 3 زیرمجموعه موجی دارند که ساختار آن الگوي نوسان انبساطی الگوي نوسان انبساطی را به 3 – 3 – 3 – 3 – 3 تبدیل می کند.
– ساختار تصحیحی با نامگذاری ABCDE
– معمولا در موج B و یا موج 4 دیده می شوند .
– ساختار 3 – 3 – 3 – 3 – 3 دارند .
– ابزار RSI برای حمایت و تایید مثلث ها در هر بازه زمانی ای الگوي نوسان انبساطی نیاز است .
– زیرمجموعه های ABCDE می تواند abc ، wxy و یا تخت باشند .

9


مثلثها در بیشتر مواقع به عنوان موج چهارم هستند.بعضی مواقع می توانیم یک مثلث را درموج B از یک سه موج اصلاحی ببینیم.مثلث ها بسیاربزرگ وگیج کننده هستند. این الگوها باید قیبل به دقت مطالعه شوند تا بتوان آن ها را تشخیص داد.قیمت تمایل دارد تا شکل مثلث را با سرعت رها کند که Thrust نام دارد.

10


زمانی که مثلث ها در موج چهارم رخ دادند بازار به سمت مسیر موج 3 به خارج از مثلث پرتاب می شوند.

11


در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال 4 نوع از این امواج وجود دارند :
1 مثلث صعودی
2 مثلث نزولی
3 مثلث انقباضی
4 مثلث انبساطی
مثلث ها در نمودار زیر نشان داده شده اند .
Bear market: بازار خرسی
Bull market: بازار گاوی

12

13

مثلث صعودی
مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد . در الگوي نوسان انبساطی واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.
به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند .

15


مثلث کاهشی
در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.
الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در
حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد

17


مثلث انقباظی
این الگونسبت به الگوی مثلث انبساطی رواج بیشتری دارد

18


قوانین مثلث انقباضي :
موج A در این الگو میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ و یا یك الگوي فلت باشد.
موج B در این الگو تنها میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،یا تریپل زیگ زاگ باشد.
امواج D,C میتوانند در الگوي خود بدون هیچ اصلاحي کامل شوندبه استثناي Triangle ها 4.4 موج D,C,B,A باید در داخل یك کانال حرکت کنند که یك سر آن AC و سر دیگر آن BD میباشد.
تقاطع کانال در پایان به E ختم میشود.
دو خط این کانال نهایتا باید در نقطه اي همگرا شوند و نمیتوانند به صورت موازي باشند.
ممکن است یکي از خطوط کانال را بصورت خطي)افقي(داشته باشیم.
موج E میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ یا یك Triangle Contracting باشد.
موج E باید کوچکتر از موج D قیمت ها باشد،همچنین موج E باید بزرگتر از 20 %موج D قیمت ها باشد.
همچنین موج A و یا موج B باید در این الگو داراي بلند ترین موج باشند.
همچنین موج E باید در قسمتي از موج خود با موج A اشتراك )همپوشاني( داشته باشد.
موج E قیمت نمیتواند از کانال BD عبور کنند.
مثلث انبساطي :
آخرین الگوي مورد بحث ما در این قسمت مثلث انبساطي میباشد.این الگو یك الگوي غیر متعارف و غیر رایج در بین الگوهاي الیوت میباشد .

19


قوانین مثلث هاي انبساطي :
.هر پنج موج این الگو باید از خانواده زیگ زاگ ها باشند .
.موج B قیمت ها باید نسبت به موج C قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40 % موج C بزرگتر باشد .
.امواج D,C,B,A باید در درون کانالي حرکت کنند که یك ضلع آن AC و ضلع دیگر آن BD میباشد .
.موج C قیمت ها باید نسبت به موج D قیمت ها کوچکتر باشد
امواج اصلاحی ترکیبی (Combination)
آخرین حالت از مدل موج های اصلاحی می باشد که ریز موج هایش ترکیبی ازامواج بازگشتی قبلی می تواند باشد و با W ، X ، Y نمایش داده می شوند. معمولا این موج اصلاحی در موج ۴ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. امواج اصلاحی ترکیبی می توانند شامل هر ترکیبی از امواج اصلاحی قبلی پشت سر
هم باشند بدون آنکه دو ترکیب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال اگر در شکل زیر ترکیب اصلاح “تخت” موج X سه تایی و یک مثلث را شاهد هستیم دو ترکیب یکسان (دو مثلث) نباید پشت سر هم در موج اصلاح ترکیبی تکرار شود .

20


۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
Double Three ترکیبی از دو تا از امواج بالا
Tripple Three ترکیبی از سه تا از امواج بالا
Double Three در تحلیل تکنیکال
Double Three ترکیبی از دو الگوی تصحیحی است. تا به حال سه نوع از امواج تصحیحی شامل زیگزاگی، تخت و مثلثی را مورد بررسی قرار دادیم و هرگاه دو تا از این الگوها با هم ترکیب شوند، شاهد Double Three هستیم .
ترکیب دو تا از امواج که با WXY نامگذاری می شوند .
زیر مجموعه های امواج W و Y می توانند زیگزاگ، تخت، دابل تری در درجات کوچکتر و یا تریپل تری در درجات کوچکتر باشند .
زیرمجموعه های موج X می توانند هر نوع موج تصحیحی ای باشند .
WXY یک ساختار 7 ضلعی است .
نسبت های فیبوناچی :
موج X: 50 ، 61.8 ، 76.4 و یا 85.4 درصد موج W است .
موج Y: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج W است .
موج Y نمی تواند فراتر از 161.8 درصد از موج W باشد .

21


در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف از دو ساختار اصلاحی که سه تایی دوگانه را تشکیل می دهند آورده شده است :
ترکیبی از یک مسطح -پهنه- و یک زیگزاگ

22


ترکیبی از یک پهنه و مثلث

23


ترکیبی از دو سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر

24


سه تایی سه گانه (Triple Three)
سه تایی سه گانه ترکیبی از سه الگوی اصلاحی در تئوری موجی الیوت است .
دستورالعمل ها یا راهنماها
• ترکیبی از سه ساختار اصلاحی با عنوان WXYXZ • ساختار موج W ، موج Y ، و موج Z می تواند زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر یا سه تایی سه گانه از یک درجه پایین
تر باشد .

• موج X می تواند هر ساختار اصلاحی باشد . • WXYZ یک ساختار 11 نوسانی است .
رابطه نسبت های فیبوناچی در سه تایی سه گانه
• Wave X = 50%, 61.8%, 76.4%, or 85.4% of wave W
• Wave Z = 61.8%, 100%, or 123.6% of wave W
• Wave Y can not pass 161.8% of wave W or it can become an impulsive wave 3
( موج Y نمی تواند به فرای 161.8 ٪ از موج W برود یا می تواند به یک موج نوسانی 3 تبدیل شود.)

25


در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف سه ساختار اصلاحی که سه تایی سه گانه را تشکیل می دهند آورده شده است :

26

پترکیبی از یک پهنه (مسطح )، سه تایی دوگانه و زیگزاگ
قوانین فرعی
اگر موج دوم یک اصلاح ازنوع ساده باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ترکیبی باشد.
اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ترکیبی باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ساده باشد.

تصاویر از کتاب امواج الیوت آقای مهدی میرزایی آورده شده است و توصیه می شود حتما کتاب مذکور را تهیه و مطالعه کنید.

کیهان شناسی نوین و مسئله لحظه آغاز( ۳ )

8019326247750599910

در اوایل دهه ۱۹۳۰ م. ریچارد تلمن روایتی از مدل انفجار بزرگ به نام « مدل جهان نوسانی » را ارائه کرد . وقتی در معادله فریدمان – روبرتسون – واکر ضریب انحنای عالم ، k ، را ۱+ قرار دهیم شعاع عالم بر حسب زمان بصورت سینوسی تغییر می کند این به این معنی است که پس ازیک انفجاربزرگ بدلیل غلبه گرانش بر نیروی ناشی از انفجار اولیه که موجب انبساط عالم می شود، شعاع عالم با یک شتاب منفی افزایش می یابد ولی پس از گذشت مدت زمانی بتدریج جهت این غلبه الگوي نوسان انبساطی تغییر می کند و نیروی انفجار اولیه باعث رمبش عالم خواهد شد که به آن « تخریب بزرگ » گویند.

این کاهش شعاع آنقدر ادامه می یابد تا تمام کهکشانها درهم فروروند و ساختار ماده از هم بپاشد و در نهایت به تکینگی اولیه برسیم سپس دوباره با یک انفجار دیگر ، عالمی دیگر خلق شده و انبساط می یابد تا در نهایت به تخریب دیگری برسیم و این روند تا ابد ادامه می یابد .

اگر به ساختار این مدل خوب توجه کنیم خواهیم دید که این نوسان ازازل وجود داشته و تا ابد ادامه خواهد داشت . به بیان دیگر با حفظ نقش انفجار بزرگ دراین مدل وجود یک خالق اولیه رد می شود. رابرت دیکی و همکارانش در سال ۱۹۶۵ م. طی یک مقاله بیان کردند : یک جهان نوسانی از آنجا که برای همیشه موجود است ، ما را از لزوم پی بردن به منشأ ماده در زمان متناهی گذشته رها می سازد.

البته این مدل بدلیل فقدان شواهد تجربی و عدم امکان اثبات یا ابطال آن چندان مورد توجه قرار نگرفت . ولی همانطور که می بینیم نوع دیگر ازمدل هایی که اعتقادات فلسفی – در این مورد دیدگاه الحادی – در آن نقش جدی دارند ، ارائه شد .

در سال ۱۹۸۰ م. آلن گاس مدلی ارائه نمود که با مدل انفجار بزرگ تنها یک فرق اساسی داشت و آن اینکه ، طی مدت بسیار کوتاهی ثانیه پس از انفجار بزرگ ، سرعت انبساط کیهانی فوق العاده افزایش یافت ( حدود ۱۰۲۵ برابر میزانی که قبلا تصور می شد) و در ثانیه ، با پایان این دوره سرعت انبساط دوباره به حد معمولی آن بازگشت واز این مقطع به بعد تحول کیهانی در فالب نظریه انفجار بزرگ ادامه یافت این انبساط فوق العاده سریع ، تورم(inflation ) واین مدل ، مدل جهان تورمی نام گرفت .

این مدل تلاشی برای توضیح یک ثانیه نخست جهان بود. علت اصلی ارائه این مدل ، حل مشکلات مدل استاندارد کیهانشناسی بود. بنابر مدل استاندارد ، جهان هستی با یک انفجار اولیه آغاز شده است و هم اکنون در حال انبساط می باشد و بسته به مقدار چگالی ماده و انرژی ،عالم یا تا ابد انبساط می یابد یا اینکه پس از گذشت چندین میلیارد سال انبساط متوقف شده و به انقباض تبدیل می شود . اما با وجود موفقیت های این مدل – پیشگویی وجود تابش پس زمینه کیهانی ، توصیف فراوانی عناصر هیدروژن و هلیوم و … – مشکلات عدیده ای نیز همچون ۱- مسئله افق ۲- مسئله تخت بودن ۳- وجود تک قطبی مغناطیسی ۴- کوچک بودن ثابت کیهانشناسی و… وجود دارد .این مدل در حل این مشکلات نسبتا موفق بود .

یکی ازمهمترین مشکلاتی که نظریه انفجار بزرگ با آن مواجه است فراهم آوردن توضیح مناسب برای چگونگی شکل گیری وتکوین کهکشانها و ساختارهای بزرگ کیهانی است. پیشنادهایی ارائه شد مبنی براینکه ساختارهای بزرگ کیهانی ، محصول افت وخیزهای کوچکی اند که در تراکم ماده جهان اولیه پدید آمده بود ولی منشأ این افت و خیزها تبیین نشد. ازمهمترین دستاوردهای مدل تورمی آن بود که برای منشأ این افت وخیز ها یک تفسیر ممکن را فراهم آورد وآن این بود که تورم میتواند افت وخیزهای میکروسکپی را در جهان خرد اولیه ، که در آن آثار کوانتومی نقش اساسی دارند، بزرگ کرده و آن را بصورت افت وخیزهای ماکروسکپی، که همان ساختارهای بزرگ کیهانی می باشد، در جهان بزرگتر در آورد .

این مدل نیز با مشکلات چندی روبرو شد. در قسمت بعدی این مقاله به بررسی مشکلات این مدل می پردازیم و سپس به سراغ گام جدیدی در عرصه کیهانشناسی با نام کیهان شناسی کوانتومی می رویم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.