نوسانگر و نوسانگر ساده


بعدا می‌بینم 08:32

اطلاع رسانی

8-اگر در يك حركت نوساني ساده نسبت بعد به دامنه در يك لحظه برابر باشد نسبت را پيدا كنيد.

9-نوسانگري داراي حركت نوساني ساده با بسامد 20Hz و دامنه نوسان 10cm است در لحظه‌اي كه نوسانگر در بعد 8cm+ و درحال نزديك شدن به مركز نوسان است سرعت آن چند متر بر ثانيه است؟

10-نوسانگري داراي حركت نوساني ساده با پريود 0/2s ، دامن ه cm 5 است. در لحظه‌اي كه شتاب نوسانگر و در حال نزديك شدن به مركز نوسان است. سرعت نوسانگر چند متر بر ثانيه است؟

11-نوسانگري روي پاره خطي به طول 20cm حركت نوساني انجام مي‌دهد به طوري كه در هر 5 ثانيه 100 بار طول خط را طي مي‌كند. اگر اين نوسانگر در لحظه شروع حركت داراي سرعت صفر و شتاب آن باشد معادله حركت اين نوسانگر را به دست آوريد.

12- نمودار سرعت – زمان يك نوسانگر به صورت مقابل است. معادله شتاب آن را بنويسيد.

13-نمودار سرعت – زمان نو سانگري مطابق شكل است. نمودار مكان – زمان را رسم كنيد.

14-معادله نيرو – زمان نوسانگري به جرم 200gr در به صورت است سرعت اوليه اين نوسانگر چند است؟

15-نمودار نيرو – مكان يك نوسانگر مطابق شكل زير است. اگر بسامد اين نوسان باشد. جرم نوسانگر چقدر است؟

16-معادله نيرو – زمان نوسانگري به جرم 100gr در به صورت است شتاب اوليه اين نوسانگر چند متر بر مجذور ثانيه است؟

17- نوسانگري به جرم 200gr در حال حر ک ت نوساني است. اگر معادله نيروي وارد بر اين نوسانگر در هر لحظه به صورت ( F بر حسب N) اين نوسانگر در لحظه شروع حركت داراي چه بعدي است؟

18- معادله نيرو – زمان نوسانگري به جرم 200gr به صورت است. بعد اوليه اين نوسانگر چند سانتي متر است؟

19- نوسانگري به جرم 200gr در حال حرت نوساني است. معادله نيروي وارد بر اين نوسانگر در هر لحظه به صورت است. ( F بر حسب N) . اين نوسانگر در لحظه شروع حر ک ت داراي چه بعدي است؟

آموزش فیزیک - علي بختیاری

حرکت نوسانی و موج مکانیکی - فصول سوم و چهارم فیزیک 1 پیش

نکات مهم حرکت نوسانی

مدرس : دکتر بختیاری

نکته ۱ - حرکتی که بر روی خط راست به صورت رفت و بر گشت در دو طرف يک نقطه ثابت در زمانهای مساوی و متوالی تکرار شود حرکت نوسانی ساده نام دارد .

نکته ۲ - معادله حرکت نوسانی ساده بصورت (x=Asin( Ψt+θ است . A دامنه حرکت ، Ψ بسامد زاويه ای و θ فاز اوليه نام دارد .

نکته ۳ - در حرکت نوسانی اگر امتداد حرکت قائم باشد در رابطه بالا بجای x بايد y قرار دهيم .x يا y بعد نام دارد و در هر لحظه فاصله نوسانگر تا مرکز نوسان ( مبدا ) را بر حسب متر نشان می دهد .

نکته ۴ - دامنه حد اکثر بعد است و در يک حرکت نوسانی مقدار ثابت و مثبت است و برابر تصف طول پاره خط نوسان می باشد .

B ــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــ A

نکته ۵ - Ψ بسامد زاويه ای است و برابر تغيير فاز حرکت در مدت يک ثانيه است .

نکته ۶ - به عبارت Ψt+θ فاز حرکت می گويند.

نکته ۷ - T دوره حرکت است و مدت زمانی است که يک نوسان کامل انجام می شود و بر حسب ثانيه است .

نکته ۸ - ν بسامد حرکت است و تعداد نوسانها در مدت يک ثانيه است و بر حسب هرتز می باشد پس معکوس دوره می باشد.

نکته ۹ - θ فاز اوليه می باشد و در واقع زاويه ای است که نوسانگر حرکت خود را با آن آغاز کرده است .

نکته ۱۰ - اگر مقادير A , Ψ و θ را در ( y=Asin ( Ψt + θ قرار دهيم معادله حرکت نوسانی بدست می آيد .

نکته ۱۱ - برای رسم نمودار يک حرکت نوسانی ابتدا با داشتن Ψ مقدار T را بدست آورده و نمودار يک حرکت بدون فاز اوليه را رسم می کنيم و سپس نمودار را به اندازه θT/2Π به سمت چپ انتقال می دهيم .

نکته ۱۲ - اگر از معادله حرکت نسبت به زمان مشتق بگيريم معادله سرعت بدست می آيد.

نکته ۱۳ - چون ماکسيمم cos هر زاويه برابر يک است پس بيشينه سرعت برابر AΨ خواهد شد که در هنگام عبور از مرکز نوسان انجام خواهد شد .

نکته ۱۴- اگر از معادله سرعت نسبت به زمان مشتق بگيريم معادله شتاب بدست می آيد.

( a=dv/dt=-AΨ 2 sin(Ψt+θ

در نتيجه : a=-Ψ 2 x

پس داريم a m =Ψ 2 A

نکته ۱۵ - بيشينه شتاب در هنگامی است که نوسانگر در دو انتهای مسير حرکت باشد. يعنی :

نکته ۱۶ - اگر زمان را بين دو معادله حرکت و سرعت حذف کنيم رابطه سرعت با مکان بدست می آيد و به همين ترتيب می توان رابطه سرعت و شتاب را بدست آورد .

2/1 ( v=+,-Ψ(x 2 m -x 2

2/1 ( a=+,-Ψ(v 2 m -v 2

نکته ۱۷ - انرژی مکانيکی مجموع انرژی پتانسيل و انرژی جنبشی است .

نکته ۱۸ - در حرکت نوسانی ساده که در امتداد افق انجام می شود انرژی پتانسيل گرانشی ثابت است و با انتخاب مبدا در امتداد حرکت می توان آنرا صفر نمود ولی در اين حرکت انرژی پتانسيل نوسانگر و نوسانگر ساده کشسانی وجود دارد که از رابطه زير محاسبه می شود :

اگر حرکت در امتداد قائم باشد چون با اتصال وزنه به فنر نقطه تعادل به اندازه mg/k جابجا می شود می توان نشان داد که اگر از انرژی پتانسيل گرانشی صرفنظر کنيم و در همين حال بعد (x) را نسبت به نقطه تعادل جديد در نظر بگيريم يکديگر را خنثی کرده و تاثيری در معادله ندارد .پس معادله حرکت به امتداد حرکت بستگی ندارد .

k در اين رابطه ثابت فنر بر حسب N/m و x تغيير طول فنر بر حسب متر است و ثابت می شود :

نکته ۱۹ - انرژی مکانيکی نوسانگر ساده برابر است با :

نکته ۲۰ - اگر فاز حرکت را با Φ نسان دهيم روابط زير بين انرژی مکانيکی و پتانسيل و جنبشی با فاز حرکت بر قرار است :

نکته ۲۱ - بسامد زاويه ای در آونگ ساده از رابطه زير بدست می آيد:

پس دوره حرکت برابر است با : T=2Π(L/g) 1/2

نکته ۲۲ - در حرکت نوسانی ، نيرو و جابجايی همواره خلاف يکديگر هستند.

نکته ۲۳ - حرکت نوسانی ساده را می توان با حرکت جسم بر روی يک دايره مثلثاتی با سرعت ثابت ربط داد . به اين ترتيب حرکت نوسانگر در يک دوره را می توان به چهار قسمت تقسيم نمود .

نکته ۲۴ - در ربع اول نوسانگر در جهت مثبت از مرکز دور می شود و در اين حالت سرعت مثبت ، بعد مثبت و چون اندازه سرعت کم می شود شتاب منفی است .

نکته ۲۵ - در ربع دوم نوسانگر از دورترين نقطه A+ به سمت مرکز حرکت می کند و در اين حالت سرعت منفی ، بعد مثبت و شتاب نيز منفی است .

نکته ۲۶ - در ربع سوم نوسانگر در جهت منفی از مرکز دور می شود و در اين حالت سرعت منفی ٬ بعد منفی و شتاب مثبت است .

نکته ۲۷ - در ربع چهارم نوسانگر از دورترين نقطه A- به سمت مرکز حرکت می کند و در اين حالت سرعت مثبت ، بعد منفی و شتاب مثبت است .

سوالات حرکت نوسانی ساده

۱-بعد اوليه يک حرکت سينوسی با دامنه ۵cm و فاز اوليه Π/۶ جند سانتيمتر است؟ (۷۸ ت )

۱)۰/۵ ۲)صفر √۳)۵/۲ ۴)۵

۲-زمان تناوب يک حرکت سينوسی ۴s و دامنه حرکت آن ۵cm و فاز اوليه آن Π/۶ است . بعد آن ۶ ثانيه بعد از آغاز حرکت چند سانتيمتر است ؟ (۷۸ ر )

√۱)۲/۵- ۲)صفر ۳)۵/۲ ۴)۵

۳-اگر در يک حرکت نوسانی ساده فاز اوليه Π/۴ و فاز حرکت در لحظه ۵/۰ ثانيه برابر ۲۵Π/۴ راديان نوسانگر و نوسانگر ساده نوسانگر و نوسانگر ساده باشد ، بسامد حرکت چند هرتز است ؟(۷۹ ت )

۴-کمترين فاصله بين دو نقطه از محيط انتشار که با هم اختلاف فاز Π/۳ دارند برابر ۲۵cm است. اگر سرعت انتشار موج ۳۰۰m/s باشد، دوره نوسانات اين موج چند ثانيه است ؟ ( ۷۹ ر )

√ ۱)نوسانگر و نوسانگر ساده ۰/۰۰۵ ۲)۰/۰۰۶ ۳)۰/۰۵ ۴)۰/۰۶

۵-يک منبع ارتعاش امواجی با بسامد ۱۰۰۰HZ و طول موج ۳/۰ متر منتشر می کند. چند ثانيه طول می کشد تا اين امواج مسافت ۱۵۰m را طی کند ؟(۸۰ ت )

۶-تغيير فاز يک نوسانگر ساده در مدت يک ثانيه ، با کدام کميت وابسته به آن نوسانگر برابر است ؟ ( ۸۰ ت )

۱)طول موج ۲)دوره ۳)بسامد √ ۴)بسامد زاويه ای

۷-تغيير فاز يک نقطه معين از محيط انتشار ، در مدت ۴/۱ دوره چند راديان است ؟( ۸۰ ر )

۸-موجی با بسامد ۵۰HZ در محيطی منتشر می شود . اگر حد اقل فاصله بين دو نقطه از آن محيط که با هم Π/۳ اختلاف فاز دارند ۵۰cm باشد ، سرعت انتشار موج چند متر بر ثانيه است ؟ (۸۱ ر )

√۱)۱۵۰ ۲)۲۰۰ ۳)۲۵۰ ۴)۳۰۰

۹-موجی فاصله بين دو نقطه از محيط انتشار را در مدت زمانی برابر با ۵/۱ دوره طی می کند. اختلاف فاز بين اين دو نقطه چند راديان است ؟ (۸۲ ر )

۱۰-شتاب يک نوسانگر ساده به طور مرتب در هر ثانيه ۸ بار صفر می شود . دوره حرکت چند ثانيه است ؟ (۸۲ ر )

۱۱-امواج حاصل از يک منبع ارتعاشی که بسامد آن ۲۰HZ است با سرعت ۴m/s در بعد منتشر می شود . نزديکترين فاصله بين دو نقطه که در فاز متقابل اند ، چند متر است ؟ (۸۳ ر)

√ 1)0.1 2)0.2 3)1.25 4)2.5

۱۲-طول عقربه دقيقه شمار يک ساعت ديواری دو برابر طول عقربه ساعت شمار آن است .اندازه سرعت خطی نوک عقربه دقيقه شمار چند برابر سرعت خطی نوک عقربه ساعت شمار است ؟ (۸۴ ت )

۱)۶ ۲)۱۲ √ ۳)۲۴ ۴)۴۸

۱۳-دامنه حرکت نوسانگر ساده ای که روی محور x حرکت می کند ۶cm و بسامد حرکتش ۱۰HZ است . اگر نوسانگر در مبدا زمان در x=-3cm بوده و سرعتش در آن لحظه منفی باشد . معادله مکان -زمان نوسانگر در SI کدام است ؟ (۸۴ ت )

۱۴-نوسانگری در يک بعد در لحظه t 1 در مکان A/Γ2 و در لحظه t 1 t 2

در مکان A/2 قرار دارد . اندازه بيشترين سرعت متوسط نوسانگر در بازه t 1 تا t 2 کدام است ؟( ۸۴ ر )

12×(Γ2-1)ضربدر دامنه بر نوسانگر و نوسانگر ساده نوسانگر و نوسانگر ساده دوره(A/T)

۱۵-معادله هماهنگ ساده ای در SI بصورت ( x=.06sin(Π/3t-Π/6 است . اين نوسانگر در فاصله زمانی بين صفر تا ۳ ثانيه چند سانتيمتر را پيموده است ؟ ( ۸۵ ت )

۱۶- معادله هماهنگ ساده ای در SI بصورت ( y=.01sin(20Πt+5Π/6 است . در چه لحظه ای بر حسب ثانيه پس از t=0 برای اولين بار شتاب نوسانگر به بيشترين مقدار خود می رسد ؟ ( ۸۵ ر )

۱) ۱۵/۱ (يک پانزدهم ) √ ۲)۳۰/۱ ۳)۶۰/۱ ۴)۱۲۰/۱

۱۷- نوسانگری به چرم ۲۰ گرم در هر دقيقه ۱۲۰ نوسان انجام می دهد .اگر در هر دوره مشافت ۱۶ سانتيمتر را طی کند . بيشينه نيروی وارد بر نوسانگر چند نيوتن است ؟ ( ۸۵ ر )

۱)۶۴/. √ ۲)۱۲۸/. ۳)۲۵۶/. ۴)۵۱۲/.

نکات مهم امواج

نکته ۱ - آشفتگی که در يک محيط کشسان می تواند منتشر شود موج ناميده می شود .

نکته ۲ - محيطی کشسان است که دو ويژگی داشته باشد . ۱-قابليت تبديل انرژی پتانسيل به جنبشی و بر عکس را داشته باشد . ۲- نيروی برگرداننده ای در محيط وجود داشته باشد که تغيير در محيط را به وضع اوليه باز گرداند .

نکته ۳ - موج مکانيکی ، موجی است که برای انتشار به محيط مادی نياز دارد مانند صوت .

نکته ۴ - موج عرضی ٬ موجی است که راستای ارتعاشش بر راستای انتشار آن عمود باشد .مانند موج طناب.

نکته ۵ - موج طولی ٬ موجی است که راستای انتشار و ارتعاشش بر هم منطبق باشد . مانند صوت .

نکته ۶ - طول موج ، مسافتی است که موج در يک دوره می پيمايد .λ

نکته ۷ - تابع موج ، معادله موجی است که برای تمام نقاط محيط نوشته شده باشد .

نکته ۸ - در تابع موج ، K عدد موج ناميده می شود و تغيير فاز حرکت دو نقطه به فاصله يک متر در هر لحظه است .

نکته ۹ - اگر موج در خلاف محور x منتشر شود معادله آن به صورت زير است :

نکته ۱۰ - تابع موجی طولی که در جهت x , y منتشر شود بصورت زير است :

نکته ۱۱ - تابع موج عرضی که در جهت x , y منتشر می شود بصورت زير است :

نکته ۱۲ -اگر دو موج همزمان به يک نقطه از محيط انتشار برسند آن نقطه با معادله موج بر آيند آنها به ارتعاش در می آيد .

نکته ۱۳ - نقاط هم فاز ، نقاطی هستند که فاصله آنها از هم مضرب صحيحی از طول موج باشد .

نکته ۱۴ - نقاط در فاز مخالف ، نقاطی هستند که فاصله آنها از هم مضرب فردی از نصف طول موج باشد .

نکته ۱۵ - اگر دو موج با دامنه و بسامد يکسان در فاز مخالف به يک نقطه از محيط برسند همديگر را خنثی می کنند و آن نقطه ساکن می ماند .

نکته ۱۶ - اگر دو موج با دامنه و بسامد يکسان بصورت هم نوسانگر و نوسانگر ساده فاز به يک نقطه از محيط برسند آن نقطه با دامنه ای دو برابر با همان بسامد به نوسان در می آيد .

سوالات امواج

۱-تابع موج در نقطه های A و B از يک محيط عبارتست از y A =Asin(20Πt-Π/6) و( y B =Asin(20Πt-Π/3 اگر سرعت انتشار موج در محيط مزبور ۶m/s باشد ، فاصله نقطه B از نقطه A چند سانتی متر است ؟ (۷۸ ت )

۱)۲ √ ۲)۵ ۳)۱۰ ۴)۲۰۰

۲-معادله مکان موجی در يک محيط ذر SI بصورت y=Asin200t می باشد . اگر معادله نوسان نقطه M که به فاصله x از مبدا قرار دارد ، بصورت (y M =Asin(200t-40x باشد . سرعت انتشار موج چند متر بر ثانيه است؟( ۷۹ ت )

۳-با يک جسم و يک فنر ، يک نوسانگر ساده ساخته ايم . در مدتی که جسم به طرف مرکز نوسان نزديک می شود ، انرژی مکانيکی و انرژی پتانسيل آن به ترتيب چگونه تغيير می کند؟ ( ۸۰ ت )

۱)افزايش . ثابت ۲)ثابت . افزايش

√۳)ثابت . کاهش ۴)کاهش . ثابت

۴-در لحظه ای که انرژی جنبشی يک نوسانگر ۳ برابر انرژی پتانسيل آن است ، سرعت نوسانگر چند برابر بيشينه سرعت آن است؟ ( ۸۱ ت )

۵-جسمی به جرم ۵۰ گرم که از يک فنر آويخته است ، نوسان می کند . معادله مکان نوسانگر در SI بصورت y=0.01sin20t است . بيشترين نيروی وارد بر جسم چند نيوتن است؟ (۸۱ ت )

۶-وزنه ای به انتهای فنری متصل شده و با دامنه A نوسان می کند . هنگامی که انرژی پتانسيل نوسانگر ۳ برابر انرژی جنبشی آن است ، نسبت جابجايی از نقطه تعادل به دامنه کدام است ؟ (۸۱ ر )

۷-بيشينه نيرو وارد بر نوسانگر ساده ای برابر ۶ نيوتن است . در لحظه ای که نيروی وارد بر ان ۳Γ۳ نيوتن باشد ، اندازه سرعت آن چند برابر سرعت بيشينه است ؟ (۸۲ ر )

۸-شتاب يک نوسانگر ساده به طور مرتب در هر ثانيه ۸ بار صفر می شود . T چند ثانيه است ؟ ( ۸۲ ر )

۹-موجی فاصله بين دو نقطه از محيط انتشار را در مدت زمانی برابر ۵/۱ دوره طی می کند . اختلاف فاز بين اين دو نقطه چند راديان است ؟ ( ۸۲ ر )

۱۰-اختلاف فاز نوسانی بين موج فرودی و باز تابيده در انتهای بسته و باز کدام اند ؟ ( ۸۲ ر )

۱۱- به انتهای فنر سبکی با ثابت فنر ۱۰۰N/m وزنه ای به جرم ۱Kg می بنديم و آن را طوری نگه می داريم که طول فنر تغيير نکند . از آن نقطه وزنه را رها می کنيم تا دستگاه حرکت نوسانی ساده انجام دهد. سرعت اين نوسانگر در لحظه عبور از وضع تعادل چند متر بر ثانيه است ؟( ۸۳ ت )

۱) ۰/۱ √۲)۱ ۳)۱۰ ۴)۱۰۰

۱۲-تابع موجی در SI بصورت (y=0.03sin(100Πt-4Πx است . سرعت انتشار اين موج چند متر بر ثانيه و در چه جهتی است ؟ (۸۳ ت )

۱۳-ذر لحظه ای که انرژی پتانسيل يک نوسانگر ۸ برابر انرژی جنبشی آن است ، سرعت نوسانگر ۲m/s است . بيشينه سرعت اين نوسانگر چند متر بر ثانيه است ؟ (۸۳ ر )

۱۴-به انتهای يک فنر با جرم ناچيز وزنه ۵۰۰گرم می آويزيم و آنرا در راستای قائم با دامنه کم به نوسان در می آوريم. اگر ثابت فنر ۲۰N/m باشد ،وزنه در هر دقيقه چند نوسان کامل انجام می دهد ؟ (۸۳ ر )

۱)۱۲ ۲)۱۸ ۳)۳۰ √۴)۶۰

۱۵-دوره آونگ ساده ای ۳ ثانيه است. کاهش طول آونگ چه کسری از طول اوليه شود ، تا دوره آن ۱ ثانيه شود ؟ ( ۸۳ ر )

۱)۳/۹ ۲)۴/۹ ۳)۵/۹ √۴)۸/۹

۱۶-منبع موجی در هر ثانيه ۲۰ نوسان کامل انجام می دهد و امواج حاصل با سرعت ثابت در يک محيط منتشر می شوند . اگر عدد موج برابر ۴۰Π راديان بر متر باشد ، سرعت انتشار امواج چند متر بر ثانيه است ؟ ( ۸۴ ت )

۱۷-انرژی پتانسيل و جنبشی نوسانگر ساده ای در يک لحظه معين به ترتيب برابر ۰۶/۰ ژول و ۱۲/۰ ژول است . اگر جرم نوسانگر ۱۰ گرم و دامنه نوسانگر و نوسانگر ساده حرکت ۴ سانتيمتر باشد ، دوره حرکت چند ثانيه است ؟( ۸۴ ر )

۱۸- موجی در يک طناب منتشر می شود و پس از بازتاب از انتهای طناب تشکيل موج ايستاده می دهد . اگر عدد موج ۱۰Π راديان بر متر باشد . گره ها در چند متری از انتهای ثابت تشکيل می شوند ؟ (. n=0.1.2 ) (85 ت )

۱۹- معادله موجی در SI بصورت ( u y =.02sin(500t-50Πx است. اين موج . است و با سرعت . متر بر ثانيه منتشر می شود ( ۸۵ ت )

۲۰- منبع توليد موج با معادله y=.04 sin 10∏t در SI نوسان می کند و موج حاصل با سرعت ۲ متر بر ثانيه در محيط منتشر می شود . نقطه ای از محيط که در فاصله ۱۰ سانتيمتر از منبع قرار دارد در لحظه t=1/20 ثانيه در چند سانتی متری وضع تعادل خود قرار دارد ؟ ( ۸۵ ر )

√۱) صفر ۲)۱.۲ ( يک و دو دهم )

۳) ۴ ۴)۲Γ۳ (دو راديکال ۳ )


مدرس: علی بختیاری

مدرس مراکز آموزشی شهر تهران

از سال 1364 تا کنون

-------------------------
سابقه تدریس در :
-------------------------
دانشگاه آزاد تهران جنوب 1369 تا 1379
دانشگاه آزاد محلات (اراک) 1370 تا 1372
دانشگاه جامع -آموزش عالی امیرکبیر تهران 1382 تا 1389
-------------------------
مرکز پیش دانشگاهی بهشتی 1383 تا 1391
مرکز پیش دانشگاهی شریعتی 1384 تا 1391
مرکز پیش دانشگاهی تزکیه 1389 تا 1391
مرکز پیش دانشگاهی فیاض بخش 1389
مرکز پیش دانشگاهی مبین 1387 تا 1388
مرکز پیش دانشگاهی حکمت 1385 کنکور تابستانی
مرکز پیش دانشگاهی معرفت 1385 کنکور تابستانی
مرکز پیش دانشگاهی امام خمینی1381 تا 1384
مرکز پیش دانشگاهی سعادت 1385 تا 1386
مرکز پیش دانشگاهی دکتر معین 1383 تا 1385
مرکز پیش دانشگاهی تلاش 1377 تا 1380
مرکز پیش دانشگاهی آوینی 1379 تا 1381
--------------------------
المپیاد فیزیک دختران منطقه 10 تهران 1371
--------------------------
دبیرستان نمونه دولتی نخبگان 1390 تا 1391
دبیرستان امام صادق (ع) منطقه دو تهران 1385 تا 1387
دبیرستان تزکیه 1371 تا 1381
دبیرستان تلاش 1372 تا 1380
دبیرستان احمد عدل پرور 1372 تا 1376
دبیرستان شهید شرافتی 1366 تا 1369
دبیرستان مصطفی خمینی 1365 تا 1372
--------------------------
آموزشگاه بعثت 1373 تا 1381 و 1387
آموزشگاه ایران 1380 تا 1381
آموزشگاه نیکان 1375 تا 1376
-------------------------
هنرستان رسالت 1364 تا 1365
------------------------
طراح سوالات کنکور آزمایشی رزمندگان1378 تا1380
طراح سوال های آزمون های مرآت 1380 تا 1382
------------------------

معادله نوسانگر ساده

معادله نوسانگر ساده

بعدا می‌بینم 01:36

معادله نوسانگر ساده

معادله نوسانگر ساده

معادله نوسانگر با حرکت هماهنگ ساده

بعدا می‌بینم 05:43

معادله نوسانگر با حرکت هماهنگ ساده

معادله نوسانگر با حرکت هماهنگ ساده

معادله مکان- زمان حرکت نوسانگر ساده

بعدا می‌بینم 34:29

معادله مکان- زمان حرکت نوسانگر ساده

معادله مکان- زمان حرکت نوسانگر ساده

فیزیک دوازدهم - خانم سلمانی - فصل ۳ - قسمت ۲ - معادله نوسانگر

بعدا می‌بینم 14:17

فیزیک دوازدهم - خانم سلمانی - فصل ۳ - قسمت ۲ - معادله نوسانگر

فیزیک دوازدهم - خانم سلمانی - فصل ۳ - قسمت ۲ - معادله نوسانگر

مثال معادله نوسانگر

بعدا می‌بینم 03:24

مثال معادله نوسانگر

مثال معادله نوسانگر

فیزیک دوازدهم - خانم سلمانی - فصل ۳ - قسمت۲ - معادله حرکت نوسانگر

بعدا می‌بینم 14:17

فیزیک دوازدهم - خانم سلمانی - فصل ۳ - قسمت۲ - معادله حرکت نوسانگر

فیزیک دوازدهم - خانم سلمانی - فصل ۳ - قسمت۲ - معادله حرکت نوسانگر

فیزیک 12- فصل 3- معادله حرکت نوسانگر- سوال 5

بعدا می‌بینم 10:29

فیزیک 12- فصل 3- معادله حرکت نوسانگر- سوال 5

فیزیک 12- فصل 3- معادله حرکت نوسانگر- سوال 5

فیزیک 12- فصل سوم - معادله حرکت نوسانگر - سوال 2

بعدا می‌بینم 06:48

فیزیک 12- فصل سوم - معادله حرکت نوسانگر - سوال 2

فیزیک 12- فصل سوم - معادله حرکت نوسانگر - سوال 2

حل مثال معادله ی حرکت نوسانگر فصل ۳ فیزیک دوازدهم قسمت دوم

بعدا می‌بینم 07:21

حل مثال معادله ی حرکت نوسانگر فصل ۳ فیزیک دوازدهم قسمت دوم

حل مثال معادله ی حرکت نوسانگر فصل ۳ فیزیک دوازدهم قسمت دوم

فیزیک 12- فصل سوم - معادله حرکت و شتاب نوسانگر- سوال 3

بعدا می‌بینم 08:13

فیزیک 12- فصل سوم - معادله حرکت و شتاب نوسانگر- سوال 3

فیزیک 12- فصل سوم - معادله حرکت و شتاب نوسانگر- سوال 3

نوسانگر ساده ،سرعت و شتاب

بعدا می‌بینم 37:17

نوسانگر ساده ،سرعت و شتاب

نوسانگر ساده ،سرعت و شتاب

مکان های خاص در حرکت نوسانگر ساده

بعدا می‌بینم 13:46

مکان های خاص در حرکت نوسانگر ساده

مکان های خاص در حرکت نوسانگر ساده

فیزیک 12- فصل 3- نمودار انواع انرژی نوسانگر ساده - سوال6

بعدا می‌بینم 08:16

فیزیک 12- فصل 3- نمودار انواع انرژی نوسانگر ساده - سوال6

فیزیک 12- فصل 3- نمودار انواع انرژی نوسانگر ساده - سوال6

رسم نمودار نوسانگر هماهنگ ساده

بعدا می‌بینم 00:48

رسم نمودار نوسانگر هماهنگ ساده

رسم نمودار نوسانگر هماهنگ ساده

تست دستگاه جرم فنر وتدریس نوسانگر آونگ ساده

بعدا می‌بینم 12:40

تست دستگاه جرم فنر وتدریس نوسانگر آونگ ساده

تست دستگاه جرم فنر وتدریس نوسانگر آونگ ساده

انرژی در حرکت هماهنگ ساده و نوسانگر آونگ ساده در فیزیک پایه دوازدهم

بعدا می‌بینم 27:13

انرژی در حرکت هماهنگ ساده و نوسانگر آونگ ساده در فیزیک پایه دوازدهم

انرژی در حرکت هماهنگ ساده و نوسانگر آونگ ساده در فیزیک پایه دوازدهم

تدریس انرژی نوسانگر هماهنگ ساده(قسمت دوم) مدرس:فاطمه سرگلزایی-بیرجند

بعدا می‌بینم 09:29

تدریس انرژی نوسانگر هماهنگ ساده(قسمت دوم) مدرس:فاطمه سرگلزایی-بیرجند

تدریس انرژی نوسانگر هماهنگ ساده(قسمت دوم) مدرس:فاطمه سرگلزایی-بیرجند

انرژی نوسانگر هماهنگ ساده - جلسه دوم - فصل 3 - فیزیک دوازدهم تجربی

بعدا می‌بینم 21:10

انرژی نوسانگر هماهنگ ساده - جلسه دوم - فصل 3 - فیزیک دوازدهم تجربی

انرژی نوسانگر هماهنگ ساده - جلسه دوم - فصل 3 - فیزیک دوازدهم تجربی

نوسانگر هماهنگ ساده

بعدا می‌بینم 19:55

نوسانگر هماهنگ ساده

نوسانگر هماهنگ ساده

جلسه 139 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 2 - مدرس محمد پوررضا

بعدا می‌بینم 08:43

جلسه 139 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 2 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 139 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 2 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 143 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 6 - مدرس محمد پوررضا

بعدا می‌بینم 07:16

جلسه 143 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 6 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 143 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 6 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 141 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 4 - مدرس محمد پوررضا

بعدا می‌بینم 06:23

جلسه 141 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 4 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 141 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 4 - مدرس محمد پوررضا

انرژی در نوسانگر هماهنگ ساده

بعدا می‌بینم 20:00

انرژی در نوسانگر هماهنگ ساده

انرژی در نوسانگر هماهنگ ساده

جلسه 140 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 3 - مدرس محمد پوررضا

بعدا می‌بینم 09:43

جلسه 140 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 3 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 140 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 3 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 138 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 1 - مدرس محمد پوررضا

بعدا می‌بینم 08:32

جلسه 138 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 1 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 138 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 1 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 142 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 5 - مدرس محمد پوررضا

بعدا می‌بینم 05:52

جلسه 142 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 5 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 142 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 5 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 146 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 9 و تست تجربی 95 - مدرس محمد پوررضا

بعدا می‌بینم 01:00

جلسه 146 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 9 و تست تجربی 95 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 146 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 9 و تست تجربی 95 - مدرس محمد پوررضا

انرژی مکانیکی نوسانگر هماهنگ ساده _ 22 فروردین 1399

بعدا می‌بینم 07:39

انرژی مکانیکی نوسانگر هماهنگ ساده _ 22 فروردین 1399

انرژی مکانیکی نوسانگر و نوسانگر ساده نوسانگر هماهنگ ساده _ 22 فروردین 1399

جلسه 147 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 10 و تست ریاضی 93 - محمد پوررضا

بعدا می‌بینم 03:28

جلسه 147 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 10 و تست ریاضی 93 - محمد پوررضا

جلسه 147 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 10 و تست ریاضی 93 - محمد پوررضا

جلسه 148 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 11 و تست ریاضی خ 98 - محمد پوررضا

بعدا می‌بینم 02:05

جلسه 148 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 11 و تست ریاضی خ 98 - محمد پوررضا

جلسه 148 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 11 و تست ریاضی خ 98 - محمد پوررضا

انرژی نوسانگر هماهنگ ساده (قسمت اول)

بعدا می‌بینم 05:14

انرژی نوسانگر هماهنگ ساده (قسمت اول)

انرژی نوسانگر هماهنگ ساده (قسمت اول)

جلسه 140 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 3 - مدرس محمد پوررضا

بعدا می‌بینم 09:43

جلسه 140 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 3 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 140 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 3 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 145 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 8 و تست تجربی خ 96 - محمد پوررضا

بعدا می‌بینم 02:21

جلسه 145 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 8 و تست تجربی خ 96 - محمد پوررضا

جلسه 145 فیزیک نوسانگر و نوسانگر ساده دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 8 و تست تجربی خ 96 - محمد پوررضا

انرژی نوسانگر هماهنگ ساده (قسمت دوم)

بعدا می‌بینم 04:41

انرژی نوسانگر هماهنگ ساده (قسمت دوم)

انرژی نوسانگر هماهنگ ساده (قسمت دوم)

جلسه 144 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 7 و تست ریاضی خ 90 - محمد پوررضا

بعدا می‌بینم 01:25

جلسه 144 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 7 و تست ریاضی خ 90 - محمد پوررضا

جلسه 144 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 7 و تست ریاضی خ 90 - محمد پوررضا

رابطه انرژی نوسانگر هماهنگ ساده،#فیزیک دوازدهم تجربی# صفیه زرین

بعدا می‌بینم 06:45

رابطه انرژی نوسانگر هماهنگ ساده،#فیزیک دوازدهم تجربی# صفیه زرین

رابطه انرژی نوسانگر هماهنگ ساده،#فیزیک دوازدهم تجربی# صفیه زرین

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی انرژی نوسانگر و آونگ ساده(بخش4)

بعدا می‌بینم 50:25

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی انرژی نوسانگر و آونگ ساده(بخش4)

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی انرژی نوسانگر و آونگ ساده(بخش4)

تست انرژی نوسانگر - حرکت هماهنگ ساده - نوسان - فیزیک دوازدهم

بعدا می‌بینم 26:52

تست انرژی نوسانگر - حرکت هماهنگ ساده - نوسان - فیزیک دوازدهم

تست انرژی نوسانگر - حرکت هماهنگ ساده - نوسان - فیزیک دوازدهم

شبیه سازی حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر

بعدا می‌بینم 01:25

شبیه سازی حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر

شبیه سازی حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر

تعیین فاز نوسانگر در حرکت نوسانی ساده

بعدا می‌بینم 11:19

فیزیک دبیرستان

دوستان به وبلاگ فیزیک دبیرستان خوش آمدید،اینجانب رؤیامحمدی دبیرفیزیک شهرستان قروه می باشم امیدوارم این وبلاگ در آموزش فیزیک مفید واقع شود.

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

برچسب ها

امکانات

ابزار وبمستر

آخرين نوشته ها

آرشيو

لينک دوستان

قالب وبلاگ

حل تمرین فصل 3 فیزیک 1- پیش ریاضی

1 -توضيح دهيددرحركت هماهنگ ساده وزنه-فنراگردامنه نوسان دوبرابرشود،چه تغييري دردوره،بيشينه سرعت وانرژي مكانيكي نوسانگرايجادمي شود؟

جواب:

باتوجه به روابط نتيجه مي شود بادو برابرشدن دامنه ، دوره( T )تغييرنمي كند،سرعت بيشينه( vM )دوبرابرمي شود و انرژي مكانيكي چهاربرابرمي گردد.

2-جهت سرعت وشتاب رادرحركت هماهنگ ساده،دردوحالت زيرباهم مقايسه كنيدودرباره نتيجه اين مقايسه توضيح دهيد.

الف)نوسانگربه مبدا(وضع تعادل)نزديك مي شود.

جواب:

الف)باتوجه به اين كه درحركت نوساني جهت نيروي واردبرنوسانگركه عامل نوسان است ، هميشه به طرف مركز نوسان مي باشد،جهت بردارشتاب نيز هم جهت با آن همواره به طرف مركز نوسان خواهدبود.بردار سرعت نيز همواره درجهت جابجايي است.لذا هنگامي كه نوسانگربه نقطه تعادل نزديك مي شود ،هردوبردارسرعت وشتاب به طرف مركزنوسان خواهندبود.

ب)بنا به آنچه دربند(الف)گفته شد،هنگام دورشدن نوسان از وضع تعادل، بردار شتاب به طرف مركز نوسان ولي بردارسرعت درخلاف جهت آن خواهد بود . نتيجه مي شود درحالت اول كه بردارهاي سرعت وشتاب هم جهت و هم علامت هستندحركت تندشونده است.(زيرا av>0 است)ودرحالت دوم كه اين دو بردار درخلاف جهت يكديگر و باعلامت مخالف هستندحركت كندشونده است.

3-آيادرحركت هماهنگ ساده اندازه وجهت نيروي بازگرداننده ثابت است؟آيا امكان دارداين نيروبابردارجابجايي جسم ازمبداءهم جهت ياشد؟توضيح دهيد.

جواب:

باتوجه به اينكه درحركت نوساني ساده نيروي بازگرداننده تابع فاصله نوسانگرازنقطه تعادل است( F=-kx )پس مقداران ثابت نبوده وبا افزايش بعد ، نيرو نيز بيشتر مي شود.تادرفاصله هاي ±A كه به مقداربيشينه خودمي رسد.جهت اين نيرونيزهميشه به طرف نقطه تعادل است.لذا در هردوره نيروي باز گرداننده دوبار تغييرجهت مي دهد تا جهت آن همواره بطرف نقطه تعادل باقي بماند.درضمن بردار نيروي بازگرداننده هيچ گاه ن مي تواندبا بردارجابجايي نوسانگر از مبداء نوسان (منظوربردارمكان است) هم جهت باشد زيرا بطوريكه بيان شد جهت هميشه به طرف مبداء نوسان است اماجهت بردار (يا )هميشه به طرف +A يا A- مي باشد.(توجه كنيد اگردراين سؤال منظور ازبردارجابجايي (يا )باشددردو حالت وقتي كه نوسانگر از مكان A+ يا از مكان A- به طرف نوسان مي رود بردارهاي و هم جهت مي شوند).

4-اگربيشينه سرعت نوسانگر وزنه-فنر دو برابر شود،انرژي كل آ ن چندبرابرمي شود؟

جواب:

باتوجه به رابطه بادوبرابرشدن vm انرژي مكانيكي (انرژي كل)آن چهاربرابرمي شود.

5--درلحظه اي كه انرژي جنبشي يك نوسانگر و نوسانگر ساده نوسانگروزنه-فنر3برابر انرژي پتانسيل آ ن است مكان نوسانگر چند برابر دامنه نوسان آن است ؟سرعت وشتاب نوسانگر در اين لحظه به ترتيب چند برابر بيشينه سرعت و بيشينه شتاب نوسانگراست؟

وبسایت دانلود جزوات دانشگاهی ایران

مکانیک کوانتومی دوره کارشناسی ارشد یکی از دروس سرنوشت ساز در کنکور دکتری می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده به جرات یکی از بهترین جزوات می باشد. مطالعه این جزوه به علاقه مندان فیزیک و نیز داوطلبان شرکت در کنکور دکتری توصیه می شود. برخی از مطالب مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد:

معادله موج شرودینگر ، شار احتمال ، اهمیت تابع موج ، انتشارگر ها ، انتشار گر نوسانگر هماهنگ ساده ، انتشارگر به عنوان دامنه گذار ، تصویر هایزنبرگ و شرودینگر ، تبدیلات پیمانه ای ، معادله حرکت هایزنبرگ ، عملگر شمارنده ، عملگر خلق ، عملگر فنا ، ذره تحت تاثیر پتانسیل نوسانگر ساده ، تحول زمانی نوسانگر ، به دست آوردن معادلات حرکت با استفاده از عملگر های خلق و فنا ، قضیه هاسدروف ، الکترون در میدان الکترومغناطیسی ، عملگر تکانه زاویه ای کل ، اصل موضوعه مکانیک کوانتوم ، نظریه تکانه زاویه ای

این جزوه دارای 41 صفحه و حجم 14 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.