ارزش افزوده پرتفوی بورسی


رابطه میان نسبت q توبین و ارزش افزوده بازار با عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های مودیلیانی و نسبت ارزیابی

در این تحقیق عملکرد شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس معیار مودیلیانی و نسبت ارزیابی، بررسی شده اند و ارتباط میان رتبه بندی های آن ها با یکدیگر مقایسه گردید. بدین منظور، پس از جمع آوری داده های مربوط به 13 شرکت سرمایه گذاری، طی دوره 1389-1385، در نهایت 6 شرکت سرمایه گذاری، به دلیل برخورداری از پرتفوی بورسی بالای 60%، به عنوان شرکت های مورد بررسی ارزش افزوده پرتفوی بورسی در این تحقیق انتخاب گردیدند. همچنین تأثیر دو شاخص نسبت q توبین و ارزش افزوده بازار، روی رتبه های بدست آمده اندازه گیری شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های آماری ناپارامتریک و رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رتبه بندی شرکت ارزش افزوده پرتفوی بورسی های سرمایه گذاری بر اساس معیار مودیلیانی و نسبت ارزیابی، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین نسبت q توبین و ارزش افزوده بازار با عملکرد شرکت های سرمایه گذاری، براساس معیارهای مذکور نیز رابطه معنی داری وجود داشته است، به طوری که قدرت توضیح دهندگی تغییرات عملکرد(رتبه بندی) پرتفوی به وسیله ارزش افزوده بازار بیشتر از نسبت q توبین می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه میان نسبت Q توبین و ارزش افزوده بازار با عملکرد شرکت های سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص‌های مودیلیانی و نسبت ارزیابی

در این تحقیق عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس معیار مودیلیانی و نسبت ارزیابی، بررسی شده‌اند و ارتباط میان رتبه‌بندی‌های آن‌ها با یکدیگر مقایسه گردید. بدین منظور، پس از جمع‌آوری داده‌های مربوط به 13 شرکت سرمایه‌گذاری، طی دوره 1389-1385، در نهایت 6 شرکت سرمایه‌گذاری، به دلیل برخورداری از پرتفوی بورسی بالای 60%، به‌عنوان شرکت‌های مورد بررسی در این تحقیق انتخاب .

بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و ارزش افزوده اقتصادی

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

بررسی تاثیر نسبت q توبین و نرخ رشد درآمد بر سطح سرمایه گذاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

هدف این مطالعه بررسی تاثیر نسبت q توبین و نرخ رشد درآمد بر سطح سرمایه گذاری است. برای این منظور 100 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 87_1381 مورد مطالعه قرار گرفتند. شرکتها از نظر نسبت q توبین به دو گروه شرکتهایی با نسبت q توبین کوچکتر از 1 و شرکتهایی با نسبت q توبین بزرگتر از 1 تقسیم شدند. نتایج رگرسیون نشان داد که برای تمامی شرکتها نسبت q توبین بر سطح سرمایه گذاری تاثیر معنادار و م.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Qدر شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره 1386-1382 می باشد . دراین پژوهش 60شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های این تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار ب.

تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده بازار به سود حسابداری

هدف این مطالعه از یک طرف بررسی تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری و از سوی دیگر تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده بازار به سود حسابداری در بورس تهران است. سرمایه فکری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل ارزش ناملموس محاسبه شده است. این پژوهش درخصوص 69 شرکت به روش رگرسیون پانل دیتا انجام گرفته است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حاکیازآن است که سرمایهفکری تاث.

مطالعه نقش سرمایه فکری(بر اساس مدل ارزش افزوده سرمایه فکری) بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت q-توبین در شرکت های پدیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

در تحقیق حاضر با استفاده از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (vaic) اقدام به اندازه گیری سرمایه فکری در سه طبقه سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری کرده ایم. چالش دیگر مرتبط به سرمایه فکری سنجش تاثیر این منبع بسیار مهم شرکت در عملکرد می باشد که در این پژ‍وهش با معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت q-توبین به عنوان معیارهای عملکرد، تاثیر سرمایه فکری را بر این معیار ها مورد ارزیا.

تاصیکو در فراز و فرود بازار

دنیای اقتصاد : شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین در سال ۱۳۷۸، با سرمایه ثبتی یک میلیارد ریال، تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به‌عنوان یکی از هلدینگ‌های تخصصی در حوزه صنایع کاشی و سرامیک در قالب سهامی خاص تاسیس شد. در سال ۱۳۸۷ و با توجه به سند چشم‌انداز شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، جهت‌گیری جدیدی برای هلدینگ صدرتامین تعیین و ورود به حوزه صنعت کانی‌های فلزی و غیرفلزی در دستور کار این هلدینگ قرار گرفت.

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با مالکیت بیش از ۳۸ درصد سهام، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با دارا بودن بیش از ۲۷ درصد سهام، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با مالکیت بیش از ۱۵ درصد سهام تاصیکو بخشی از سهامداران عمده این مجموعه را تشکیل می‌دهند. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین چندی پیش از ثبت پوشش ۵۲ درصدی برنامه تولید سال ۱۳۹۹، رشد سود خالص ۷۱ درصدی تاصیکو در ۶ ماه سال ۹۹ و رشد ۵۹ درصدی فروش شرکت‌های تابعه این هلدینگ در پایان ۶ ماه نخست سال‌جاری نسبت به ۶ ماه سال ۹۸ خبر داد. تاصیکو در ۹ اردیبهشت سال ۹۸ با قیمت ۲۲۰ تومان کشف قیمت شد، ابتدای امسال به ۵۴۱ تومان رسید و با رشدی بزرگ در سقف تاریخی خود به ۱۷۲۷ تومان رسید و بازدهی ۶۸۵ درصد از زمان عرضه اولیه و بازدهی ۲۲۰ درصد از ابتدای سال را نصیب سهامداران خود کرد. سهم از سقف تاریخی خود با سقوط ۵۰درصد به ۸۵۸ تومان نیز رسید. شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با نماد معاملاتی تاصیکو در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران دادوستد می‌شود و در آخرین نوبت معاملاتی روز گذشته در محدوده قیمتی ۸۹۵ تومان قرار گرفت. براساس نمودارها و روند قیمتی سهم در یک ماه اخیر سهم حدود ۲۲ درصد بازدهی منفی از خود به‌جا گذاشته است. طی سه ماه نیز ریزش حدود ۴۰ درصد را عاید سهامداران خود کرد که حاصل ریزش دسته جمعی همه سهم‌ها در بازار سرمایه بود. تاصیکو با ۳۱ میلیارد سهم، سهام شناوری در حدود ۱۱ درصد دارد. درحال‌حاضر ارزش بازار سهم ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و میانگین ارزش ۳۰ روزه تاصیکو نیز حدود ۱۲ میلیارد تومان برآورد شده است. بررسی خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) هر سهم سرمایه‌گذاری صدر تامین در ۲۱ آبان ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۰۴۱۵ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳۷۱۶۶ میلیارد تومان است. مهم‌ترین شرکت‌های بورسی آن عبارتند از: ملی صنایع مس ایران- هلدینگ توسعه معادن و فلزات- فولادمبارکه اصفهان و مس شهید باهنر. ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی شرکت ۸۵۴۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیربورسی شرکت مبلغ ۷۶۷۳ میلیارد تومان بوده و به این ترتیب NAV هر سهم تاصیکو ۱۵۵۷۱ ریال و نسبت P/ NAV روز شرکت ۵۴ درصد برآورد می‌شود که در نگاه کلی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران قابل‌توجه باشد.

ارزش ذاتی سهام | نکات محاسبه ارزش ذاتی سهام

ارزش بنیادی سهم یا ارزش ذاتی سهام در واقع یکی از اصطلاحات رایج بورس و بازار سرمایه است و به عنوان معیاری برای خرید و فروش کاربرد دارد. در نظر داشته باشید که به ارزش ذاتی سهم در بازار بورس، خالص ارزش دارایی های شرکت نیز گفته می شود و اتفاقا معیار بسیار مهمی در معاملاتی بورسی و مخصوصا صندوق های سرمایه گذاری به حساب می آید که باید همیشه مد نظر داشت. در این مطلب آموزشی خواهیم گفت که ارزش ذاتی سهام چیست و نکات محاسبه ارزش ذاتی سهام به چه صورت است، همچنین به نحوه محاسبه ارزش دارایی‌ های مالی شرکت اشاره خواهیم داشت و در واقع هرچی که در مورد ارزش ذاتی سهم در بورس باید بدانید، در این مطلب عنوان شده است.

ارزش ذاتی سهام در بورس

برای خرید و فروش در بازار سرمایه و بورس، لازم است ملاک‌ و معیارهایی داشته باشیم. تحلیل ‌گران همواره به دنبال پیدا کردن فاکتورهای دقیق هستند تا بتوانند بهترین زمان را برای معامله و کسب سود پیدا کنند. این معیارها در رویکردهای مختلف متفاوت هستند. تحلیل ‌گران بنیادی پیش از هر چیز بررسی خواهند کرد که ارزش ذاتی سهم چیست و چه تفاوتی با قیمت بازار دارد و در ادامه طبق این تفاوت برای خرید و فروش در بورس اقدام می کنند. این یک دیدگاه بلندمدت است و طبق این ایده شکل گرفته است: قیمت هر سهم در نهایت به سمت میانگین ارزش ذاتی آن سهم حرکت خواهد کرد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره ارزش افزوده پرتفوی بورسی مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

مطمئنا شمایی که اخیرا وارد دنیای بورس شده اید و یا اطلاعاتتان در این زمینه خیلی گسترده نیست، علاقه دارید تا سرمایه تان چندین و چند برابر شود، از همین روی انتخاب سهامی که کمتر از ارزش ذاتی NAV در حال معامله شدن است، میتواند انتخاب جذابی برای سبد خریدتان باشد. در حقیقت NAV کمک می کند که بی دغدغه و بی استرس منتظر رشد پولتان باشید. به نظر شما دانستن روش محاسبه ارزش ذاتی NAV تا چه حد برای تان مفید است؟ چگونه نسبت قیمت به ارزش ذاتی را محاسبه کنیم؟ دانستن این مفهوم چقدر اهمیت دارد و آیا فاکتور حائز اهمیتی برای انتخاب سهام محسوب می شود؟ بله ارزش خالص دارایی ها مشخص می کند که این سهم نسبت به قیمتی که فعلا روی تابلو نشان می دهد چقدر فاصله دارد و ما میتوانیم به سادگی ارزش خالص دارایی شرکت های سرمایه گذاری را مشخص کنیم.

ارزش ذاتی سهم یا NAV چیست؟

شرکت های سرمایه گذاری در بورس دارای صندوق های سرمایه گذاری هستند. قسمتی از این صندوق ها به سهام های بورسی تعلق دارد. یعنی شرکت های سرمایه گذاری قسمتی از پول خود را روی شرکت های بورسی سرمایه گذاری می کنند. در همین راستا چنانچه شما سهام این شرکت ها را خریداری کنید، در واقع در این صندوق ها هم شریک خواهید شد، لذا با سود این صندوق ها سود بیشتری از آن شما شده و سودی هم که به شرکت مربوطه تعلق می گیرد باز می تواند به مبلغ صندوق اضافه گردد.

ارزش ذاتی سهم

جالب است بدانید که صندوق ها هر روز ارزش گذاری می شوند و در آخر روز کاری، ارزش خالص دارایی صندوق به وسیله سایت اختصاصی صندوق مربوطه، مشخص می گردد. معمولا صندوق های سرمایه گذاری بدهی هایی دارند. برای مثال بدهی به شرکت های کارگزاری به منظور خرید و فروش سهام ها که اگر این بدهی هارا از ارزش روزانه صندوق ها کم کنیم، ارزش خالص ذاتی یا NAV بدست می آید. خیلی از مردم فکر می کنند حتما باید سهام شرکت های بزرگ را بخرند که نقدینگی بالایی دارند تا بتوانند سود خوبی را بگیرند، ولی این موضوع تا حدودی اشتباه است. چرا که بسیاری از شرکت های کوچک هم هستند که نصف NAV معامله می شوند و بسیار مستعد رشد هستند.

رویکردهای ارزش گذاری

به منظور ارزش ‌گذاری شرکت ‌ها و دارایی‌ های آن ها می ‌توان یکی از چهار روش زیر را مورد استفاده قرار داد؛

  • روش‌ های ارزش ‌گذاری بر مبنای دارایی ‌ها که در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که قصد داریم، دارایی ‌های مورد تملک شرکت را از حیث ارزش فعلی ارزیابی کنیم.
  • روش ‌های ارزش‌ گذاری تنزیل جریان نقدی که جریان ‌های نقدی جهت رسیدن به ارزش سهام یا شرکت تنزیل می‌ شوند. در حقیقت در این روش انواع مختلف جریان نقدی با نرخی که نرخ تنزیل نامیده می ‌شود به امروز تنزیل می ‌شوند. بنابراین این روش به تخمین جریانات نقدی در سال‌های آینده و در نظر گرفتن مفروضات اساسی در رابطه با شرکت احتیاج دارد.
  • روش ‌های ارزش ‌گذاری نسبی که مبنای ارزش‌ گذاری در این دسته روش، انواع مختلف ضرایب خواهند بود. P/E (قیمت به سود )، P/B (قیمت به ارزش دفتری)، P/S (قیمت به فروش)،P/D (قیمت به سود تقسیمی)، EV/S (ارزش شرکت به فروش) و … از جمله این نسبت ‌ها یا ضرایب به حساب می آیند.
  • روش‌ های قیمت گذاری حق اختیار که در این روش‌ ها از ارزش ‌گذاری مطالبات احتمالی استفاده می ‌گردد.

نحوه محاسبه ارزش دارایی‌ های مالی شرکت

تحلیل ‌گران بنیادی در راستای محاسبه ارزش ذاتی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌ های آن شرکت را نیز ارزیابی می کنند که برای این کار، رویکردهای گوناگونی وجود دارد که به شرح زیر می باشد؛

رویکرد ترازنامه‌ ای : در این رویکرد ارزش دارایی ‌های شرکت، چه موارد مشهود و چه غیر مشهود، مورد ارزیابی قرار می گیرد. یکی از روش ‌های رایج در رویکرد ترازنامه‌ ای، محاسبه ارزش خالص دارایی یا NAV شرکت به شمار می رود.

معیار NAV فاکتوری جهت تعیین ارزش دارایی ‌های یک شرکت به حساب می آید که در آن ذخیره کاهش ارزش دارایی ‌ها، سود محقق شده بعد از تاریخ ترازنامه، ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی، ارزش افزوده پرتفوی بورسی و حقوق صاحبان سهام به هم اضافه و بر تعداد سهام شرکت تقسیم می ‌شوند. در واقع در این روش، صحبتی از سود و زیان شرکت به میان نمی ‌آید و تنها ترازنامه در نظر گرفته خواهد شد.

رویکرد تنزیلی : کارشناسان این رویکرد را دقیق ‌ترین و حائز اهمیت ترین روش ارزش ‌گذاری به حساب می آورند که با توجه به جریان ‌های نقدی تولیدی شرکت به دست خواهد آمد. در رویکرد تنزیلی، جریان‌ های نقد آتی شرکت با توجه به یک نرخ مشخص، تنزیل می ‌شوند و به این ترتیب، ارزش فعلی شرکت حاصل می شوند.

رویکرد نسبی : در این روش، ارزش واقعی هر شرکت با توجه به شرکت ‌های مشابه تعیین می ‌شود. افرادی که این روش را مورد استفاده خود قرار می دهند، بر این باورند که دارایی‌ های مشابه قاعدتا باید ارزش یکسانی داشته باشند. در این رویکرد، بیشتر از نسبت P/E بهره گرفته می شود. دو شرکت را در نظر بگیرید که از نظر نرخ رشد، ریسک و … شرایط مشابهی دارند.

چنانچه P/E یکی از این شرکت ‌ها در مقایسه با دیگری پایین باشد، یعنی سهام آن شرکت زیر قیمت و کمتر از ارزش واقعی در حال خرید و فروش است و جای رشد وجود دارد. این شرایط فرصت مناسبی برای سرمایه‌ گذاری به حساب می آید. البته در نظر داشته باشید که P/E تنها گزینه موجود برای مقایسه در رویکرد نسبی نخواهد بود و در واقع بهتر است در مورد هر صنعتی از ضریب ‌ها و شاخص‌ های خاص آن استفاده کنیم تا نتیجه دقیق ‌تری حاصل شود.

دلیل تفاوت قیمت سهام و ارزش ذاتی سهام

در برآورد جریان ‌های نقدی آینده عدم اطمینان ‌هایی وجود دارد که هر کدام از سهامداران طبق درک و مفروضات خود اقدام به برآورد آن ها می ‌کنند، در حالی که رویدادهای بعدی در عالم واقعیت است که تعیین ‌کننده روند قیمتی سهم براساس سودآوری واقعی می ‌شود. چنانچه فضای خوش ‌بینی در بازار حاکم باشد، ارزش جاری بالاتر از ارزش ذاتی سهم قرار می‌گیرد و در حالت بدبینی هم اغلب تخمین ‌ها از واقعیت که بعدها رخ می دهد، محتاطانه ‌تر است.

نکات مهم درباره ارزش ذاتی سهام

۱) نوسان ‌گیری ارزش ذاتی سهام : از آنجایی که روند تشخیص ارزش واقعی سهم به کندی است، لذا تعیین ارزش واقعی سهم با یکسری محدودیت هایی همراه است، بنابراین سرمایه گذار می بایست پیش از انجام خرید در مورد ارزش ذاتی شرکت را مورد بررسی قرار بدهد تا متوجه شود که چه شرکت هایی پایین تر و بالاتر ارزش ذاتی واقعی خود قرار دارند و این تحقیقات به مراتب باعث از دست دادن نوسان گیری در کوتاه مدت می شود، ولی باید این موضوع را در خاطر داشته باشید که نوسان گیری در بازار بورس و به صورت بلند مدت بسیار سودآور تر و مطمئن تر خواهد ارزش افزوده پرتفوی بورسی بود.

۲) آیا ارزش ذاتی در بلند مدت مشخص می شود : یکی از نکات مهم در مورد ارزش ذاتی در بلند مدت این است که قیمت همه سهام ها در بلند مدت به سمت میانگین ارزش خود حرکت می کند. چنانچه سهامی در بازار با در ارزش افزوده پرتفوی بورسی نظر نگرفتن عوامل بنیادی ارزان باشد، بعد از بررسی ها متوجه این خطا می شوند و بلافاصله سهام شروع به افزایش قیمت می کند. حال چنانچه ارزش یک سهامی بیشتر از ارزش واقعی خود باشد، با بررسی و تحقیق متوجه این شتباه می شوند و بلافاصله سهام شروع به کاهش قیمت خواهد کرد و در انتها باید گفت اصلاح قیمت‌ها در بازار طبق ارزش ذاتی سهام انجام می شود و سرمایه گذاران به صورت پیاپی در حال تصحیح اشتباهات خود هستند.

۳) دلیل تفاوت بین قیمت سهام و ارزش ذاتی : به منظور تخمین روند قیمتی ارزش افزوده پرتفوی بورسی هر سهم عدم اطمینان ها و مفروضات متنوعی وجود دارد با این حال باید این اصل را در نظر داشت که روند قیمت یک سهم تنها در زمان سوددهی واقعی مشخص می شود. چنانچه بازار در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد قطعا ارزش سهام بالا خواهد بود و اگر بازار وضعیت نا مناسبی داشته باشد ارزش واقعی سهم کم خواهد بود و در این صورت باید محتاطانه معامله نمود.

۴) بررسی فرضیه ها در کشف ارزش ذاتی : ارزیابی ارزش واقعی دارای دو مرحله دارد؛ تعیین جریانات نقدی آتی سهم، تعیین نرخ بازده مورد انتظار برای تنزیل جریانات نقدی آتی با توجه به ریسک سهم. در بخش اول تلاش ‌ها برای تعیین سود سال‌ های آینده است و در بخش دوم اغلب یک نرخ ثابت برای همه شرکت‌ها در نظر گرفته می ‌شود و کم تر به این موضوع توجه می ‌شود. خاصیت بازار سهام بدین شکل است که همیشه ریسک و شرایطی خارج از مفروضات اساسی ما تأثیراتی را بر روند قیمت سهام می ‌گذارند که ما نمی ‌توانیم در محاسبات خود آن‌ ها را لحاظ کنیم.

۵) آیا سهام هر شرکت‌ دارای ارزش ذاتی مشخصی است : میتوان گفت که ارزش واقعی سهم در بین کارشناسان با اختلاف های همراه است زیرا هر یک از این کارشناسان از روش ها، نرخ های تنزیل و مفروضات مختلفی در راستای محاسبه ارزش ذاتی استفاده می کنند.

۶) دلیل رشد و راکد بودن برخی از سهام ها : سهامداران شرکت هایی را که دارای سهام های مناسب با روند صعودی هستند را شناسایی می کنند، ولی گاها اما فروشنده‌ ای برای آن سهم وجود ندارد و برخی اوقات سهام شرکت های زیانده با حمایت سرمایه گذاران مورد توجه قرار می گیرد. باید بدانید که این مورد توجه به ارزش واقعی سهم را برای سرمایه‌گذاران زیر سؤال نمی ‌برد.

خلاصه مطلب و کلام پایانی

ارزش ذاتی سهام ، ارزشی است که تنها طبق عوامل داخلی شرکت مانند؛ صورت ‌های مالی، پتانسیل رشد شرکت و از نظر دارایی ‌های مشهود و نامشهود ارزیابی می شود.

ارزش ذاتی سهم ، همچنین عوامل خارجی متاثر از جو بازار بر قیمت را هم خارج می‌ کند.

امکان دارد ارزش ذاتی سهام با قیمت بازار سهم یکی نباشد و از آن کم تر یا بیشتر باشد.

چنانچه ارزش ذاتی کمتر از قیمت بازار سهم باشد، اصطلاحا گفته می شود سهم در بازار ارزش افزوده پرتفوی بورسی زیاد ارزش‌ گذاری شده است و چنانچه ارزش ذاتی بیشتر از قیمت بازار محاسبه شود سهم در بازار کم ارزشگذاری شده است.

محاسبه ارزش ذاتی سهم با توجه به این که مستلزم پیش‌ب ینی وضعیت آینده شرکت است، کار خیلی آسانی نخواهد بود.

پس در یک تعریف ساده، ارزش ذاتی یک سهم، بیانگر قیمتی است که سرمایه‌ گذاران برای سهم قائل هستند.

مطمئنا چنانچه از دید سرمایه‌ گذاران، ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از ارزش بازار آن سهم باشد، گزینه مناسبی برای خرید به حساب می آید.

ولی چنانچه ارزش ذاتی یک سهم کم تر از ارزش بازار آن باشد، سهم مذکور گزینه مناسبی برای سرمایه ‌گذاری نخواهد بود.

ارزش ذاتی یکی از پارامترهای کلیدی در تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی به شمار می رود.

در حقیقت تحلیلگر با محاسبه ارزش ذاتی و مقایسه آن با ارزش بازاری، در مورد خرید، فروش یا نگهداری سهم تصمیم ‌گیری می کند.

معیارهای گوناگونی به منظور تصمیم‌ گیری در مورد خرید و فروش سهام وجود دارد.

افرادی که در تحلیل بورس و بازار سرمایه رویکرد بنیادی دارند، قبل از خرید در نظر می‌ گیرند که قیمت فعلی و ارزش ذاتی سهم چیست و چقدر است.

آن ‌ها بر این باورند که قیمت ‌ها به مرور زمان به سمت میانگین ارزش ذاتی سهام حرکت خواهند کرد و تفاوت میان این دو تعیین خواهد کرد چه زمانی برای خرید یا فروش مناسب است.

امیدوارم از این مقاله راهنمای رایگان با عنوان ارزش ذاتی سهام نهایت استفاده رو برده باشید.

در انتها از شما میخواهیم تا هر سوالی که در خصوص بورس در ذهنتان هست و یا ابهامی در این باره دارید، حتما در بخش ارسال دیدگاه ها بنویسید تا یک تعامل مناسب با هم دیگه داشته باشیم و بتونیم ابهامات رو برطرف کنیم.

ابزار محاسبه‌ی آنلاین ناو (NAV) یک سهم

نرم افزار محاسبه ناو

مفهوم ارزش خالص دارایی (Net Asset Value) یا به اختصار ناو (NAV) یک سهم، یکی از مفاهیم بنیادی است که در ارزش گذاریِ ذاتی سهام شرکت‌های سرمایه گذاری و هولدینگی کاربرد دارد. مفهوم ارزش ذاتیِ یک سهم در تحلیل بنیادی دارای اهمیت زیادی است که محاسبه ناو یکی از مهم‌ترین روش‌های تعیین ارزش ذاتی یک شرکت بورسی است. معمولا گفته میشود اگر قیمت روز سهمی زیر 70 درصد ناوش در حال معامله باشد آن سهم می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.

به طور کلی ناو یک شرکت از محاسبه تفاضل ارزش تمامی دارایی‌ها و بدهی‌ها تقسیم بر تعداد سهام شرکت بدست می‌آید. اما محاسبه‌ی عملی ناو به راحتی بیان فرمول بالا نیست و پیچیدگی‌های زیادی دارد.

چرا محاسبه‌ی ناوِ یک سهم کار ساده‌ای نیست؟

اصولا شرکت‌های سرمایه گذاری در بورس حوزه فعالیت گسترده‌ای دارند و با توجه به اینکه ساختار آنها به صورتی است که از هدف اصلی شرکت که همان سرمایه گذاری است دور می‌شوند، برای محاسبه‌ی ناو آنها با مشکلات زیادی روبرو هستیم. همچنین در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی الزامی به محاسبه و ارائه خالص ارزش دارایی‌های روزانه ندارند و تنها صورت ‌وضعیت ماهانه پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را ارائه می‌دهند. از طرفی اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌ی ما بر روی سهام شرکت‌های غیربورسی نیز سرمایه گذاری کرده‌اند و از آنجا که این شرکت‌ها در بورس حضور ندارند، نمی‌توان ارزش روز سهام آن‌ها را به ‌صورت دقیق برآورد کرد.

موضوع بعدی که کار محاسبه ناو یک سهم را سخت میکند این است که معمولاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ‌جز دارایی‌های موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود، دارایی‌های دیگری مثل زمین و املاک و مجوزهای متعدد دارند که این مهم می‌تواند بعضاً تأثیر بیشتری از اصل سرمایه‌گذاری‌ها در ارزش شرکت داشته باشد و محاسبه این موارد معمولا در ناو دیده نمیشود.

همه این مسائل باعث شده است که محاسبه‌ی دقیق ناو یک سهم بسیار پیچیده و یا حتی گاهی غیر ممکن باشد. بنابراین ممکن است تحلیلگران مختلف اعداد مختلفی را برای ناو یک شرکت واحد بدست بیاورند.

راه ساده و تقریبی برای محاسبه ناو

برای محاسبه ناو یک سهم روش‌های مختلفی وجود دارد. اما مطالب بالا ما را به این نتیجه می‌رساند که برای بازدهی و سرعت بیشتر در تحلیل نمادهای بورسی بهتر است ساده‌ترین و سریع‌ترین راه را برای محاسبه ناو انتخاب کنیم با درک این موضوع که این روش یک روش تقریبی است. اما یک تقریب بسیار خوب با درصد خطای کم که در ازای سرعت بخشیدن به محاسبات، میتوان از آن چشم پوشی کرد.

باید بدانید اصولا در تحلیل بنیادی اینکه ناو یک سهم برای مثال 1000 تومان باشد یا 1100 تومان خیلی اهمیتی ندارد و ناو سهم از جمله فاکتورهایی است که پیدا کردن حدودی آن کفایت می‌کند.

ما در اینجا ابزاری را در اختیار شما قرار داده‌ایم که می‌توانید به سرعت و به صورت آنلاین ناو شرکت‌های سرمایه گذاری را حساب کنید. روش پیاده سازی شده در این ابزار دقت بسیار بالایی دارد و روش مرسومی در محاسبه ناو یک شرکت سرمایه گذاری است. در ادامه به معرفی این ابزار خواهیم پرداخت.

ابزار محاسبه‌ی آنلاین ناو (NAV) سهم

همان طور که می‌دانید ناو یک شرکت سرمایه گذاری هر روز تغییر میکند (به علت تغییرات قیمت سهام شرکت‌های زیر مجموعه‌ی آن) و محاسبات ریاضیاتی زیادی را باید هر روز انجام دهید تا ناو شرکت‌های مختلف را بدست بیاورید. اما به کمک ابزار محاسبه‌ی آنلاین ناوِ سهم که به صورت اختصاصی توسط تیم سهم شناس طراحی شده است، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، به سرعت ناو شرکت‌های سرمایه‌گذاری را بدست آورید. در واقع ارزش افزوده پرتفوی بورسی این ابزار یک ماشین حساب است که به سرعت محاسبات ریاضی مورد نیاز را انجام می‌دهد. تنها کاری که شما باید انجام دهید، وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به این ابزار است که وقت زیادی از شما نخواهد گرفت و نیازی هم به دانستن فرمول محاسبه و عملیات ریاضی انجام گرفته نخواهید داشت.

اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ناو

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در فیلد ابزار محاسبه‌ی آنلاین ناو سهم در پایین همین برگه، از شما خواسته شده که اطلاعات مربوط به 5 پارامتر را در جای مورد نظر وارد کنید که این اطلاعات شامل موارد زیر هستند:

  • ارزش سرمایه گذاری بورسی
  • ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی
  • جمع حقوق صاحبان سهام
  • بهای تمام شده
  • سرمایه ثبت شده

منبع تمامی اطلاعات مورد نیاز در سایت کدال وجود دارد. دسترسی به این اطلاعات بسیار ساده است. برای این کار مراحل ساده‌ی زیر را دنبال کنید:

به سایت کدال به نشانی codal.ir وارد شود و در قسمت جستجوی اطلاعیه‌ها نماد شرکتی را که میخواهید ناوش را محاسبه کنید وارد نمایید و بر روی آن کلیک کنید (تصویر زیر).

جستجوی نماد در کدال

در مرحله بعد ارزش افزوده پرتفوی بورسی ارزش افزوده پرتفوی بورسی شما به دو گزارش “فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه” و “گزارش صورت‌های مالی میان‌ دوره‌ای” نیاز دارید. آخرین گزارش مربوط به این دو گزارش را پیدا کنید. برای مشاهده‌ی انها روی آیکن سمت چپ “مشاهده اطلاعیه” کلیک کنید (تصویر زیر).

در گزارش مربوط به فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه، در بخش صورت گزارش سرمایه‌گزاری‌ها، 4 تا از اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ناو وجود دارد که در تصویر زیر مشخص شده است. در این گزارش شما به این 4 عدد نیاز دارید که باید در فیلدهای مربوطه، آنها را وارد کنید.

سپس به گزارش “صورت‌های مالی میان دوره‌ای” مراجعه کنید. در این گزارش تنها به یک عدد نیاز دارید (در تصویر زیر مشخص شده است). این عدد را نیز در فیلد مربوط به “جمع حقوق صاحبان سهام” وارد کنید.

جمع حقوق صاحبان سهم

در انتهای بر روی دکمه محاسبه ناو سهم کلیک کنید. ناو سهم محاسبه شده و برای شما نمایش داده میشود. توجه کنید اعداد در صورت های مالی بر اساس میلیون ریال درج شده است ولی شما لازم نیست آنها را تبدیل به ریال کنید. همان اعدادی را که مشاهده میکنید وارد کنید. توجه کنید اعداد اعشاری وارد نکنید و علامت , در اعداد نباشد.

افزایش ۴۷۳ هزار میلیارد ریالی پرتفوی بورسی «فارس»

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه از رشد ۴۷۳هزار و ۹۹۶میلیارد ریالی پرتفوی بورسی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره ای ۶ماهه سود هرسهم را ۱۵۴ریال اعلام کرد که نسبت به گزارش ۳ماهه ۹۰درصد افزایش یافته است.

«فارس» در این گزارش سود عملیاتی را ۱۴هزار و ۷۲۰میلیارد ریال، سود خالص را ۱۴ هزار و ۱۱۲میلیارد ریال و زیان انباشته پایان دوره را ۱۱۲هزار و ۷۱۵میلیارد ریال اعلام کرده است.

این شرکت در دوره ۶ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۸ با توجه به صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اعلام کرده است که پرتفوی بورسی با رشد ۴۷۳هزار و ۹۹۶میلیارد و ۵۳۵میلیون ریال همراه شده است. همچنین در این پرتفوی بهای تمام شده با رشد ۹هزار و ۸۹۱ میلیارد ریالی به ۴۹هزار و ۷۹میلیارد ریال رسید. علاوه بر این ارزش بازار «فارس» با افزایش ۱۹۳هزار و ۲۴۸میلیارد ریالی به مبلغ ۵۲۳هزار و ۷۶میلیارد ریال بالغ شده است.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این پرتفوی کل مبلغ سهام واگذار شده را ۱۷هزار و ۸۷۶میلیارد ریال منتشر کرده است که سود این واگذاری به ۱۳هزار و ۸۸۶میلیارد ریال رسید. از سوی دیگر کل مبلغ سهام خریداری شده در بورس به ۱۰هزار و ۱۸۸میلیارد ریال بالغ شد.

«فارس» در این گزارش به تشریح اهداف خود در خصوص ترکیب پرتفوی پرداخته است و اعلام کرد که به دنبال جلب مشارکت ‎ های مردمی از طریق عرضه سهام شرکت ‎ های زیرمجموعه پذیرفته شده و قابل پذیرش در بورس اوراق بهادار تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های در دست اقدام است و همچنین اصلاح ساختار مالی شرکت ها از طریق افزایش سرمایه را در دستور کار دارد.

لازم به ذکر است؛ این شرکت در راستای اصلاح ساختار مالی قصد دارد در برخی از شرکت های زیرمجموعه و شرکت اصلی از جمله افزایش سرمایه، مطالعه و اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری با هدف خلق ارزش افزوده را عملیاتی کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.