راه حلی برای جبران ضرر


نحوه درمان ریزش مو حاصل ار تیروئید

مسئولیت ضرر اقتصادی خالص در قرارداد

مسئولیت ضرر اقتصادی خالص در قرارداد

مقدمه

در حقوق امروز دیگر هیچ کس منکر این نیست که برای داشتن یک نظام حقوقی پویا و متحول باید به وسیله درک و شناخت حقوق سایر کشورها، از نقاط مثبت حقوقی آنها در شکل گیری قواعد حقوقی خود کمک گرفت. گسترش رابطه ملت ها با یکدیگر و ایجاد همگرایی و یکنواخت سازی حقوقی و رفع نواقص و نقاط ضعف نظام های حقوقی از عوامل اصلی توسعه ادبیات در زمینه ی حقوق تطبیقی به شمار می روند.

تحقیق حاضر هم یکی از نمونه های فعالیت در این رشته از حقوق است که سعی دارد با بررسی عناصری از نظام حقوقی کشورهای مختلف گامی در پیشبرد اهداف فوق الذکر بردارد.

بیان مسئله

آنچه که تا کنون در خصوص اقسام ضرر در حقوق کشورهای مختلف مطرح شده، تقسیم بندی چنین ماهیتی به مادی، معنوی و گاه بدنی بوده است. تقسیم بندی مشابهی نیز در نظام های حقوقی وجود دارد. لیکن در کنار اقسام سنتی ضرر، مفاهیم نوینی چون “ضرر اقتصادی” نیز در ادبیات حقوقی کشورهای مختلف به چشم می خورد.

با این حال هدف از طرح و ارایه ی مفهوم “ضرر اقتصادی”، بیشتر از آنکه تاسیس گونه ی جدیدی از ضرر باشد؛ بیان شرایط جبران پذیری این قبیل خسارت ها است. اینک جای طرح این پرسش است که مفهوم “ضرر اقتصادی” به چگونه خسارت هایی اشاره دارد؟ و جایگاه آن در میان سایر اقسام سنتی ضرر کجاست؟ در مقام پاسخ به این پرسش ها باید گفت که «ضرر اقتصادی»، به وضوح، نادرستی یک باور را نشانه گرفته است و آن توهم مادی بودن همه خسارت هایی است که ممکن است دارایی فرد را متاثر سازد.

مسئله ی دیگری که مفهوم “ضرر اقتصادی” با خود به همراه دارد، قابلیت جبران آنست. این موضوع برای سالیان متمادی، ذهن حقوقدانان خارجی را به خود مشغول داشته، که در برخورد با اشخاصی که از ورود ضرر اقتصادی متضرر گردیده اند، چه باید کرد؟ رویه قضایی کشورهای مختلف نیز بسیار متغیر است و یک رویکرد واحد برای مواجهه با چنین موضوعی ارایه نشده است.

جهت دانلود فایل کلیک کنید

روش شناسی جبران ضرر اقتصادی در حقوق کشورهای مختلف

ضرر مادی در حقوق کشورهای مختلف به سه دسته کلی ضرر مادی، ضرر اقتصادی فرعی و ضرر اقتصادی محضه تقسیم می شود. ضرر اقتصادی در معنای وسیع خود به ضرری اطلاق شده است که عینا قابل ارزیابی و قابل جبران باشد؛ به طوری که بعد از جبران ضرر، زیان دیده احساس نکند که متحمل ضرری شده است. آنچه در این تعریف آمده است، معنای عام و وسیع ضرر اقتصادی است؛ اما آنچه منظور این نوشتار است، ضرری است صرف نظر از ضررهای مالی و مادی. در واقع ضررهای مالی و ضررهایی که دارای منشأ مادی است (ضرر اقتصادی نتیجه ای یا ضرر اقتصادی فرعی) چنانکه خواهد آمد از بحث پژوهش مذکور خارج است و در قابلیت مطالبه آنها به شرط وجود شرایط خاص خود هیچ شک و شبهه ای نیست.

ضرر اقتصادی ممکن است ناشی از نقض قرارداد باشد یا جنبه غیر قراردادی داشته باشد. آنچه از حیث قابلیت جبران مورد تردید است، ضرر اقتصادی محض با جنبه ی غیر قراردادی است؛ و گرنه اختلافی در قابلیت جبران ضرر اقتصادی با مبنای قراردادی وجود ندارد و حتی کشورهایی مانند انگلستان هم که قاعده عدم جبران ضرر اقتصادی را کاملا پذیرفته اند، به استناد اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده، قائل به جبران این قبیل ضررها هستند.

اما در مفهومی که مد نظر این نوشتار است ضرر اقتصادی محض به منافع حاصل یا در حال کسب گفته می شود که در مقابل ضرر به شخص زیان دیده و ضرر به دارایی وی قرار می گیرد. با چنان که برخی گفته اند “ضرری است در مقابل خسارتی که به زیان دیده یا دارایی وی وارد شده است؟”. نکته قابل توجه در این تعریف این است که ضرر اقتصادی محض همیشه در مقابل خسارت های منتج از مرگ، سلامتی و خسارت راه حلی برای جبران ضرر یا آسیب به اشیای ملموس است. در خصوص مفهوم ضرر اقتصادی محض دو نظریه را می توان از هم تفکیک و متمایز نمود:

اولین نظریه این است که ضرر اقتصادی محض ضرری است که مستقل از مرگ یا آسیب شخصی یا خسارت به اشیای ملموس اتفاق می افتد (نظریه خسارت گرا).

دومین نظریه این است که ضرر اقتصادی محض خسارتی است که بدون نقض حقوق یا منافع قانون حمایت شده وارد میشود (نظریه منفعت گرا). به هر تقدیر در هیچ یک از این دو نظریه تردیدی نیست که زیان دیده نمی تواند به سلامتی از دست رفته یا دارایی خسارت دیده خویش استناد کند.؟ بنابراین در یک تقسیم بندی کلی ضرر اقتصادی به دو دسته تقسیم می شود.

ضرر اقتصادی، فرعی (یا پاراسیتیک و یا به اصطلاح انگلی) یا به عبارت دیگر ضرر با منشا مادی و خسارت به حیات، سلامتی و اموال عینی؛

ضرر اقتصادی محض به مفهومی که گفته شد.

البته در تعیین مصادیق هر یک از این دسته ها هم اختلاف نظر وجود دارد؛ مثلا اینکه آیا تغییر اطلاعات روی هارددیسک یک کامپیوتر به عنوان خسارت به شیء ملموس و عینی محسوب می شود یا خیر؟ یا اینکه ساخت غیر استاندارد یک ساختمان که مالک را ناگزیر به بازسازی مجدد آن می کند، آیا یک خسارت مادی است یا یک ضرر اقتصادی محض؟

در خصوص جبران ضرر اقتصادی محض در حقوق کشورهای مختلف، قاعده ای وجود دارد با این مضمون که زیان دیده نمی تواند تقاضای جبران یک ضرر اقتصادی محض را نماید. با این وجود مطالعه تطبیقی جبران ضررهای اقتصادی محض در نظام های حقوقی این کشورها نشان میدهد که هیچ گونه هماهنگی و تقارنی در روش برخورد این نظام ها با این ضررها در نظام های مسئولیت مدنی نمی توان یافت. مطالعات تطبیقی محققین در اروپا بیانگر این است که در این خصوص می توان بین رژیم های لیبرال (از قبیل بلژیک، فرانسه، یونان، ایتالیا، و اسپانیا)، رژیم های محافظه کار (مثلا اتریش، فنلاند، آلمان، پرتغال، و سوئد) و رژیمهای پراگماتیک یا عمل گرا (مثلا انگلیس، هلند و اسکاتلند) تفکیک قائل شد.

در رژیم های لیبرال جبران ضرر اقتصادی محض به کلی نفی و رد میشود. در مقابل در رژیم های محافظه کار ضرر اقتصادی محض در کنار حقوق مطلق که از حمایت حقوق مسئولیت مدنی برخوردار هستند قرار نمی گیرد؛ بلکه جبران این گونه ضررها، بر اساس مقررات خاص مسئولیت مدنی یا یک استفاده توسعه یافته از اصول قراردادی صورت می گیرد.

اما در رژیم های پراگماتیک قاعده اقتصادی محض نه به طور کامل رد شده و نه به طور کامل پذیرفته شده است. در واقع در این سیستم ها بیشتر به ضرورت های اجتماعی در جهت برخورد با این ضررها توجه می شود و بنابراین با این قضایا به طور موردی برخورد می شود.

در واقع تحت عنوان ضرر اقتصادی محض، شمار وسیع و گوناگونی از دعاوی قرار می گیرند که دارای منشأ گوناگونی هم هستند. برای این قسم از ضررها هیچ گاه تعریف مشترکی که مورد اتفاق همه باشد وجود نداشته است و به همین خاطر است که برخی با تاکید بر این مسأله که هیچ گونه اجماع عامی در خصوص تعیین مفهوم دقیق و مصادیق ضرر اقتصادی محض وجود ندارد، به تعیین مرزها و نشانه هایی برای شناخت این گونه ضررها پرداخته اند. از جمله این تعاریف گفته شده است که ضرر اقتصادی محض همیشه در تقابل با خسارات وارده به شخص و اشیای ملموس و خسارات ناشی از آنهاست.

محققین حقوق تطبیقی تلاش می کنند، راهی برای مقایسه راه حل های حقوقی مختلف با یک الگوی قاعده مند پیدا کنند. اما اغلب تلاشهای آنها به بیان تاریخچه های مربوط به آن معطوف می شود. به عبارت دیگر توضیحات ارائه شده در این مورد، به طور کلی به این راه حل ختم می شود، که استعمال متداول قاعده ضرر اقتصادی فقط نتیجه حوادث تاریخی است.

تمامی مشکلات و اختلاف نظرهایی هم که در این خصوص وجود دارد، ناشی از همین گستردگی مفهومی ضررهاست. در واقع ذیل مفهوم ضرر اقتصادی محض شمار بسیار زیادی از دعاوی قرار می گیرند که هیچ نقطه مشترکی در آنها نمی توان یافت؛ مگر این نقطهی مشترک که همه ی آنها مستقیما از زبان مادی یا جسمانی ناشی نشده اند. چنان که خواهد آمد. شاید بهترین راه حل برای پایان بخشیدن به این مشکل تغییر معیار تقسیم بندی باشد؛ به گونه ای که ضررهای متجانس و هماهنگ طوری در کنار هم قرار بگیرند که بتوان به شکلی قاعده مند قواعد و اصول حقوقی را بر آنها پیاده کرد. راه حلی که ممکن است به شکل پاک کردن صورت مسئله جلوه کند.

در فصل بعد دو سوال مورد بررسی قرار گرفته است:

جهت دانلود فایل کلیک کنید

فهرست مطالب

فصل ۱: کلیات تحقیق ۲

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- اهمیت موضوع ۳
۱-۳- بیان مسأله ۴
۱-۴- راه حلی برای جبران ضرر اقسام مختلف ضرر ۴
۱-۵- ضرر مادی ۵
۱-۶- ضرر معنوی ۵
۱-۷- ضرر بدنی ۶
۱-۸- پرسش های تحقیق ۷
۱-۹- ساختار تحقیق ۸

فصل ۲: قابلیت جبران ضرر اقتصادی ۱۰

۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- رویکرد نظام های حقوقی کشورهای مختلف در قبال ضرر اقتصادی ۱۱
۲-۲-۱- نظام حقوقی واقع گرا (Pragmatic) 12
۲-۲-۲- نظام حقوقی محافظه کار (Conserative 17
۲-۲-۳- وضعیت حقوق آلمان در قبال جبران ضرر اقتصادی ۱۸
۲-۲-۴- وضعیت حقوق سایر کشورها ۲۱
۲-۲-۵- نظام حقوقی آزاد (باز) (Liberal) 22
۲-۲-۶- وضعیت حقوق فرانسه در قبال جبران ضرر اقتصادی ۲۲
۲-۲-۷- وضعیت حقوق اقتصادی سایر کشورها ۲۴

فصل ۳: روش شناسی جبران ضرر اقتصادی

۳-۱- مقدمه ۲۹
۳-۲- روش شناسی جبران ضرر اقتصادی در حقوق کشورهای مختلف ۲۹
۳-۳- نظریه های مختلف چگونه قابلیت جبران ضرر اقتصادی را چگونه دانسته اند؟ ۳۲
۳-۴- نظریه های مختلف چگونه ضرر اقتصادی محض را در قراردادها در نظر گرفته اند؟

فصل ۴: قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض ۳۴

۴-۱- مقدمه ۳۵
۴-۲- قابلیت جبران ضرر ۳۵
۴-۳- قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض از دیدگاه نظریه های مرسوم (وظیفه گرا) ۳۷
۴-۳-۱- ا معیار قابلیت پیش بینی ۳۸
۴-۳-۲- معیار بازداری بهینه ۴۰
۴-۳-۳- معیار مبتنی بر تقابل حقوق مطلق و نسبی ۴۱
۴-۳-۴- معیار مبتنی بر طبقه بندی ارزشها ۴۲
۴-۳-۵- معیار پیشگیری از طرح دعاوی نامحدود ۴۳
۴-۳-۶- توجیه تاریخی قاعده عدم جبران ۴۵
۴-۴- قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض از دیدگاه نظریه های ابزار گرا ۴۵
۴-۴-۱- تحلیل اقتصادی حقوق ۴۶

۴-۵- جمع بندی ۴۹

فصل ۵: جمع بندی و نتیجه گیری ۵۱
۵-۱- نتیجه گیری ۵۲
۵-۱-۱- نظریه های مختلف چگونه قابلیت جبران ضرر اقتصادی را چگونه دانسته اند؟ ۵۳
۵-۱-۲- نظریه های مختلف چگونه ضرر اقتصادی محض را در قراردادها در نظر گرفته اند؟ ۵۳
۵-۲- محدودیت ها و کار آینده ۵۴
منابع و مآخذ ۵۵
پیوست‌ها ۵۸

بهترین راه های خداحافظی با عینک

خستگی چشم ها حالتی بسیار آزار دهنده می باشد که باعث خارش و سوزش چشم ها می شود و در بسیاری از مواقع حتی باعث قرمز شدن چشم های شما نیز می شود، البته این مشکل جای هیچ گونه نگرانی ندارد و معمولا با خطر بسیار زیادی همراه نیست.

آشنایی با مزایای جراحی چشم با Epi-LASIK

عمل جراحی اپی لیزیک (Epi-LASIK) یکی از انواع روش های جراحی چشم بوده که از ویژگی ها، مزایا و معایب و کاربردهای خاص خود برخوردار می باشد که با مطالعه این مقاله با تمام موارد ذکر شده آشنا خواهید شد.

بررسی جراحی کاتاراکت با بیهوشی موضعی

برای درمان آب مروارید و همینطور جراحی کاتاراکت روش های درمانی مختلفی وجود دارد که در این مقاله به بررسی جراحی کاتاراکت با بیهوشی موضعی خواهیم پرداخت.

از چه سنی می توان از لنزهای تماسی استفاده کرد

سن مناسب استفاده از لنز تماسی محدودیت خاصی ندارد و اغلب افراد میتوانند از این لنز استفاده کنند.اما نکات مهمی درباره سن مناسب استفاده از لنز تماسی وجود دارد.

آشنایی با ساختمان چشم انسان و عجایب آن

آشنایی با ساختمان چشم انسان در واقع نیاز به دریافت اطلاعات جامع در این رشته دارد که در این مقاله آن را بررسی می کنیم.

توضیحاتی دقیق در مورد آب مروارید

عدسی چشم از آب و پروتئین ساخته شده و بسیار شفاف است به صورتی که نور را از خود عبور می‌دهد. در برخی موارد مشاهده شده است که با تغیر یافتن پروتئین در عدسی چشم، کدورت و تیرگی‌هایی به وجود می‌آید که این امر باعث می‌شود افراد دیگر مثل سابق بینایی خود را نداشته باشند و شفافیت چشم خود را از دست می‌دهند.

تحریک عصب بینایی برای درمان نابینایی

نکات مهم در استفاده از لنزهای تماسی

نکات مهم در استفاده از لنزهای تماسی بسیار زیاد هستند. در اینجا شما را با اصلی ترین نکات مهم در استفاده از لنزهای تماسی آشنا خواهیم کرد.

کاربردهای لنز دائمی چیست؟ نحوه کاشت لنز چشم چگونه است؟

انواع لنز دایمی را میتوان به منظور اصلاح و بهبود دید به جای لنزهای تماسی بکار گرفت. قبل از اقدام برای کاشت انواع لنز دایمی از شرایط خود به پزشک اطلاع دهید.

در مورد تنبلی چشم و عوارض آن بدانیم

امروزه یکی از اصلی ترین بیماری هایی که کودکان با آن درگیرند تنبلی چشم می باشد که این بیماری عضله ی چشم را درگیر می کند. تنبلی چشم باید به سرعت درمان شود.

برای همیشه با عینک‌های طبی خداحافظی کنید

توصیه همیشگی چشم‌ پزشکان استفاده از عینک برای چشم های ضعیف تر می باشد اما با این حال تعدادی از افرادی هستند که تمایلی به عینک ندارند و ترجیح می‌دهند بدون عینک زندگی کنند. برای این کار دو راهکار پیش روی این افراد است، یکی استفاده از ‌لنزتماسی و دیگری عمل لیزیک. لنزتماسی نزدیک به 90 سال پیش وارد بازار شده در حال حاضر به راحتی قابل دسترس و استفاده است و بسیاری از این افراد از این وسیله برای زندگی بدون عینک و راه حلی برای جبران ضرر تا حد زیادی زیبایی استفاده می‌کنند.
همانطور که گفتیم یکی از راه های درمان کم بینی یا عینک زدن مداوم شما این است که چشمانتان را جراحی کنید. جراحی لیزر، ضعیفی چشم را درمان کرده و نیاز به عینک‌ زدن را برطرف می‌کند. افراد بعد از جراحی لیزر چشم دیگر لازم نیست از عینکشان یا لنز طبی استفاده کنند. آن ها می توانند با چشم خودشان ببینند. جراحی لیزر چشم جراحی ساده‌ای است که انجام آن بین چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد؛ در عوض، بهبودی قابل توجهی در بینایی شخص ایجاد می‌کند و شخص می‌تواند با عینک برای همیشه خداحافظی کند.

عینک و بینایی سنجی

آیا عینکی بودن بد است

آیا دلیل اینکه چرا عینکی ها بسیار اذیت می شوند را می دانید؟ افراد عینکی مشکلاتی دارند که افرادی که عینک نمی‌زنند هرگز آن‌ها را درک نخواهند کرد. مواردی همچون مشکلات انتخاب عینک مناسب برای چشم، تمیز نگه داشتن آن، دشواری هنگام فعالیت‌هایی مانند فوتبال و شنا و مراقبت از چشم در برابر نور آفتاب از جمله چالش‌های رایج این افراد است.

خداحافظی با عینک

جراحی لیزر فرایند ساه ای است که بسته به سطح تصحیحی که مورد نیاز است از چند ثانیه تا چند دقیقه طول می کشد. اما شما پس از انجام جراحی لیزر چشم با بهبود چشمگیری مواجه خواهید شد که واقعا قابل توجه است.
لیزر پیشرفته با پرتوهای سرد ابزار بسیارمفید و دقیقی است که با شکل دادن سطح قرنیه و اصلاح نواقص بسیار ریز آن بینایی شما را واضح تر و شفاف تر می کند. اکثریت قریب به اتفاق بیماران ما شگفت زده شده اند راه حلی برای جبران ضرر که چگونه آن ها اینقدر سریع بهبود می یابند و با چه سرعتی می توانند از زندگی بدون عینک و لنزهای تماسی لذت ببرند. خطر عمل لیزیک نسبت به لنزهایی که استفاده می‌شود بسیار کمتر است، چرا که استفاده از لنز ممکن است چشم را در معرض خطر قرار ‌دهد، اما در عمل لیزیک تنها در هنگام عمل و روز‌های بعد از آن احتمال خطر وجود دارد. البته باید توجه داشت که عمل لیزیک هم شرایط خاص خودش را داراست به طور مثال شماره چشم فرد باید ثابت شده باشد و براساس نیاز‌های افراد استفاده می‌شود.

عینک بهتر است یا لنز

انتخاب بین عینک یا لنز کاملاً به یک سلیقه ی شخصی بستگی دارد. علاوه بر این حق انتخاب درجه ی ضعیفی چشم، قیمت عینک یا لنز و بودجه ی فرد، نوع زندگی و در نظر گرفتن راحتی و زیبایی هم عوامل تاثیرگذار در انتخاب بین عینک یا لنز هستند. بهتر است از مزایا و معایب عینک یا لنز اطلاعاتی توسط پزشک خود به دست آورید و بررسی کنید که کدام‌ یک مناسب چشمان شما خواهد بود با اینکه پزشکان و اپتومتریست ها، استفاده از عینک را نسبت به لنز بهتر می‌دانند. از نظر متخصصان قرار دادن مداوم جسم خارجی مانند لنز روی کره ی چشم به مرور به چشم‌ها آسیب رسانده و احتمال مشکلاتی چون عفونت یا زخم قرنیه و کم شدن بینایی را افزایش می دهد. استفاده از دست برای قرار دادن لنز در چشم نیز احتمال انتقال آلودگی به چشم را چند برابر می‌کند. استفاده از لنز به‌ جای عینک به‌ خصوص برای افرادی که شماره ی چشمشان بالای چهار است و چشمان رنگی دارند، توصیه نمی‌شود.

عینک طبی

عوارض عینک زدن

از عوارض عینک طبی زدن برای عینکی ها و کسانی که چشم هایشان در مواردی کمتر بینایی دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-فریم عینک شما ممکن است بر روی صورت کمی اذیت کند و اگر عادت به عینک نداشته باشید، ممکن است بر تمرکزتان تأثیر بگذارد.
-گرما و سرما بر روی شیشه ی عینک شما حتما تأثیر می گذارد و شیشه ی عینک بخار می کند و دید شما تار می شود.
-استفاده ی طولانی مدت از عینکتان گاهی باعث درد خفیفی در قسمت پشت گوش و روی بینی می شود.
-با توجه این موارد استفاده از عینکتان یا لنزها کاملاً به خود شما و چشمانتان بستگی دارد.

کنار گذاشتن عینک با طب سنتی

برای کنار گذاشتن عینک تنها از دو روش می توانید بدانید:
می توانید به چشمانتان ورزش دهید. صبح بعد از بیدار شدن چشم خود را می مالیم تا خوب ببینیم، ماساژ پلک بالا و پائین و عصب چشم روزی چند دقیقه کمک شایانی در این کار می کند، به این شکل که با انگشتان دست به مدت 4-5 دقیقه از بالای بینی روی چشم به سمت گوش می کشیم و چهار پنج دقیقه استراحت می کنیم و تکرار می کنیم. و غذای مورد نیاز چشم را در فواصل منظم خوردن.
بهترین غذا برای چشم در این دوره کنارگذاشتن خوردن عدسی، سیرابی(بدون شیردان) هویج(رنده شده، آب هویج و. ) زردک(هویج قمی)
عدسی و سیرابی را با آبش بخورید که بیشتر مواد آن داخل آب رفته.(صبحانه عدسی و شام سیرابی) عدس پلو را با آب عدس بپزید و آب آن را بیرون نریزید. هویج هم می تواند با رساندن ویتامین به چشم هایتان شما را از مشکل داشتن عینک برهاند.

خستگی چشم

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از صفحات زیر دیدن نمایید:

بهترین راه درمان ریزش مو حاصل از تیروئید

نحوه درمان ریزش مو حاصل ار تیروئید

نحوه درمان ریزش مو حاصل ار تیروئید

غده تیروئید یکی از غددی به شمار می رود که می تواند هورمون های مختلفی را در بدن ترشح نموده و معمولا سوخت و ساز چربی و قندها توسط هورمون های تولید شده توسط تیروئید انجام می شود. هرگونه اختلال در عملکرد تیروئید می تواند باعث بروز مشکلاتی در بدن شود. یکی از این مشکلات ریزش مو حاصل از کم کاری یا پرکاری تیروئید می باشد. ریزش مو حاصل از تیروئید می تواند هم به دلیل پر کاری تیروئید و هم به دلیل کم کاری تیروئید اتفاق بیفتد.

غده تیروئید همیشه باید در تعادل باشد و هر گونه نقصی در عملکرد این غده می تواند برای بدن مشکل ساز شود. معمولا ریزش مو حاصل از تیروئید می تواند به هر شکلی باشد اما در اغلب موارد ریزش موی ناشی از اختلال تیروئید در تمام بخش های سر به صورت یکنواخت ایجاد می شود. بدین ترتیب گاهی مواقع باید در صورت مشاهده ریزش مو علاوه بر درمان های مرسوم، بررسی هایی نیز به صورت اختصاصی برای اطمینان از عملکرد صحیح غده تیروئید انجام شود.

علت ریزش مو حاصل از تیروئید چیست؟

با توجه به اینکه وظیفه ای که تیروئید در بدن داشته، تولید هورمون می باشد. در نتیجه ریزش مو حاصل از تیروئید نیز می تواند به خاطر عدم تعادل در هورمون های بدن باشد. بدین ترتیب این نوع از ریزش مو به سختی قابل درمان می باشد. زیرا باید تمهیدات خاصی اندیشیده شود تا غده تیروئید عملکرد عادی خود را در پیش بگیرد. درنتیجه میزان هورمون ها در بدن متعادل شده و جهت جلوگیری از ریزش مو مفید می باشد. البته باید توجه داشت که شاید ریزش موی حاصل از اختلال در غده تیروئید هرگز به صورت کامل برطرف نشود.

اما می توان این نوع از ریزش مو را تا حدی کم نمود که متوجه ریزش موی بسیار کم نیز نشد. بدین ترتیب هنگامی که ریزش مو حاصل از تیروئید باشد، پیگیری و درمان آن اهمیت بسیار بیشتری پیدا می نماید. بدین ترتیب نیاز است ریزش مو را به طور کلی جدی تر پیگیری نموده تا بتوان در صورتی که مشکل ریزش مو عدم تعادل هورمون ها در بدن و به خصوص مربوط به تیروئید باشد، سریع تر آن را درمان نمود. البته تشخیص صحیح علت ریزش مو از جمله مواردی به شمار می رود که نیاز به تخصص بسیار بالایی دارد.

علائم ناشی از مشکل تیروئید بر روی موها

معمولا مشکل در تیروئید می تواند مشکلات زیادی را در بدن ایجاد نماید، که شایع ترین آنها مشکلاتی برای موی انسان می باشد. یکی از ابتدایی ترین مشکلاتی که با اختلال در تیروئید ظاهر می شود خشکی موها می باشد. خشکی موها می تواند علل و عوامل بسیار گسترده ای داشته باشد، که یکی از مهم ترین آنها اختلال در عملکرد تیروئید می باشد.

خشکی موها خود می تواند مشکلات بسیار زیادی را در ادامه کار به همراه داشته باشد. از جمله مشکلاتی که با خشک شدن موها مشاهده می شود، ریزش مو می باشد. معمولا ریزش موی حاصل از تیروئید به این صورت می باشد که در هنگامی که موها شانه زده می شوند و یا فرد در حال دوش گرفتن می باشد، مشاهده می شود.

بدین ترتیب در چنین مواردی توجه به عملکرد تیروئید از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و با بررسی تیروئید می توان تشخیص سریع تر و دقیق تری برای ریزش مو انجام داد. البته اختلال در غده تیروئید علاوه بر مو ها می تواند در عملکرد قلب نیز اختلال ایجاد نموده و مشکلات بسیار زیادی از جمله به کما رفتن فرد را نیز به وجود بیاورد.

نحوه درمان ریزش مو حاصل از تیروئید

با توجه به اهمیت درمان ریزش مو حاصل از تیروئید نیاز است تا با سرعت بسیار مناسبی اقداماتی برای درمان این نوع از ریزش مو انجام شود. اولین اقدامی که برای درمان ریزش مو حاصل از تیروئید باید انجام شود، مراجعه به یک پزشک متخصص پوست و مو می باشد. زیرا پزشک متخصص می تواند به خوبی تشخیص بدهد که علت ریزش مو چه بوده و چه راهی برای درمان آن مناسب تر می باشد. معمولا پزشک متخصص از جوانب بسیار مختلفی موضوع ریزش مو را مورد بررسی قرار می دهد، در نتیجه روش های درمانی که پزشک متخصص برای رفع ریزش مو در نظر می گیرند، روش هایی با کمترین عوارض می باشند.

معمولا افرادی که ریزش موی خود را زیر نظر پزشک متخصص درمان می کنند، بسیار کمتر و به ندرت با عوارضی مواجه می شوند. اغلب افرادی که با مشکل ریزش مو حاصل از تیروئید مواجه می باشند، تمایل دارند درمان خود را زیر نظر یکی از پزشکان مربوطه انجام بدهند و می توانند با اطمینان خاطر بیشتری به درمان ریزش موی خود بپردازند.

چنانچه با مشکل در غده تیروئید مواجه بوده و داروهایی برای درمان این مشکل مصرف نموده، نیاز است تا داروها راه حلی برای جبران ضرر با دقت بررسی شوند و عوارض احتمالی آنها مشخص شوند. زیرا برخی از این داروها ممکن است دارای عوارضی باشند که یکی از شایع ترین این عوارض ریزش مو می باشد. چنانچه با ریزش موی ناشی از مصرف داروهای مربوط به غده تیروئید مواجه می باشید، نیاز است تا به پزشک خود مراجعه کرده و موضوع را با وی در جریان قرار دهید. بهترین راه قطع کردن مصرف چنین داروهایی بوده و پزشک باید بتواند جایگزین مناسبی با کمترین عوارض برای این داروها پیدا نماید.

بارسلونا برای جبران ضرر های مالی ناشی از کرونا حقوق بازیکنانش را کاهش می دهد - مجله سرگرمی

بارسلونا برای جبران ضرر های مالی ناشی از کرونا حقوق بازیکنانش را کاهش می دهد

به گزارش مجله سرگرمی، مدافع عنوان قهرمانی لالیگا ممکن است برای جبران بخشی از ضرر های که در نتیجه تعطیلی لالیگا به این تیم تحمیل شده است، سیاست های مالی جدیدی اتخاذ کند.

بارسلونا برای جبران ضرر های مالی ناشی از کرونا حقوق بازیکنانش را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگاران و به نقل از ESPN، باشگاه بارسلونا در نظر دارد برای جبران ضرر های مالی ناشی از تعطیلی مسابقات فوتبال درلالیگا از حقوق پرداختی به بازیکنان خود بکاهد.

به گزارش ESPN، اعضای هیئت مدیره باشگاه بارسلونا قرار است هفته آینده تشکیل جلسه دهند و درباره کاهش موقت حقوق برخی از اعضای تیم اصلی باشگاه تصمیم گیری کنند.

تعطیلی مسابقات فوتبال در اسپانیا همانند دیگر لیگ های معتبر فوتبال اروپا، آثار مخربی بر شرایط مالی تیم های لالیگا گذاشته است. این اتفاق در نتیجه کاهش یا قطع بخشی از درآمدهای باشگاه از محل فروش حق پخش، قراردادهای اسپانسر و فروش بلیت است که برای تیم های پرطرفدارتری مانند بارسلونا تبعات سنگینی داشته است به خصوص این تیم در قاره اروپا بیشترین میزان حقوق پرداختی به بازیکنانش را دارد.

همین موضوع سبب شده که باشگاه چاره ای جز کاستن حقوق بازیکنانش نداشته باشد. طبق اعلام برخی منابع نزدیک به باشگاه، بازیکنان تیم از شرایط به وجود آمده برای تیم آگاه هستند و آماده اند که به باشگاه برای کاهش حقوق شان چراغ راه حلی برای جبران ضرر سبز نشان دهند.

خوسپ ماریا بارتومئو رئیس باشگاه بارسلونا در جلسه ای که روز جمعه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، به دیگر اعضای هیئت مدیره باشگاه گفت که شرایط مالی آبی و اناری ها در نتیجه شیوع کرونا در اسپانیا پیچیده شده اما هنوز این امکان وجود دارد که با در نظر دریافت برخی معیارها، شرایط را به حالت پایدار رساند.

گویا بارسلونا هیچ برنامه ای برای قطع همکاری موقت با بازیکنانش ندارد اما ظاهراً با توجه به شرایط مالی به وجود آمده این باشگاه چاره ای جز کاهش حقوق آنها ندارد.

طبق یک تحقیق به عمل آمده درباره میزان حقوق های پرداختی تیم های باشگاهی فوتبال، بارسلونا اولین تیم تاریخ است که بازیکنانش به طور میانگین در طول یک سال در حدود 11 میلیون یورو حقوق می گیرند.

طبق اعلام برخی منابع نزدیک به باشگاه بارسلونا، این باشگاه و چند باشگاه دیگر در اسپانیا به طور مرتب با اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا در تماس هستند تا راه حلی برای جلوگیری از وارد آمدن ضربات مالی سنگین به تیم های لالیگا جلوگیری کنند.

باشگاه بارسلونا تا این مقطع از فصل 22.1 میلیون یورو بابت صعود از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان راه حلی برای جبران ضرر اروپا پاداش گرفته و اگر بتواند تا فینال این رقابت ها پیشروی کند، 37.5 میلیون یوروی دیگر هم درآمد کسب خواهد کرد. قهرمانی در این رقابت ها 4 میلیون یوروی دیگر به پاداش های باشگاه اضافه خواهد کرد.

pariha.com : پریها | مجله گردشگری، تور لحظه آخری، تور ارزان قیمت، سفرنامه گردشگری

زنجیره ضرر چیست؟

زنجیره ضرر

زمانی که این عنوان را می‌بینید ممکن است ندانید چرا آن را برگزیده ایم. حتی بسیاری از افرادی که تازه در بازار بورس و فرابورس فعالیت می‌کنند ممکن است تا به حال نام زنجیره ضرر را نشنیده باشند. در واقع این نام می‌تواند برای همه نا آشنا باشد. به همین دلیل است که الف بورس تصمیم گرفته است شما را با این مفهوم آشنا کند. البته زمانی که برایتان از آن بگوییم حتم دارم که بسیاری از شما آن را به شکل عملی تجربه کرده اید. در واقع کمتر سرمایه گذاری است که روند آن را تجربه نکرده باشد. بنابراین بهتر است این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. از جمله مقالات پیشنهادی ما برای مطالعه p/e در تحلیل سهام، فروش سهام چرا و چگونه؟، راز سود چند صد درصدی در بازی حق تقدم سهام، سود آورترین سهام های بورس را از آن خود کنید.، كشاورزی و دامپروری ملارد شی و دیگر مقالات الف بورس است که به شکل رایگان به شما عرضه شده است.

مشکل زنجیره ضرر از کجا آغاز می‌شود؟

همه ما در شرایط عادی بازار معاملاتی انجام می‌دهیم. زمانی که کمی تجربه در معامله گری به دست آورده و با مطالعه مقالات کمی هم اطلاعات خود را بالا ببرید؛ کسب سود از بازار کار آسانی می‌شود. به همین دلیل معاملات شما نیز سودآور‌تر و حتی قدرت ریسک پذیری شما نیز افزایش می‌یابد. با افزایش قدرت ریسک پذیری سهام‌هایی که انتخاب می‌کنید نسبت به قبل با ریسک بیشتری همراه خواهند بود.

زنجیره ضرر چیست؟

زنجیره ضرر چیست؟

معاملات هر روزه روند خود را طی می‌کنند. البته گاهی هم ضرر‌های کوچک وارد معاملات شما می‌شوند که می‌توان آن‌ها را به راحتی جبران کرد. به طور کلی می‌توان گفت ضرر نیز بخشی از بازی بازار است. بنابراین باید با آن سوخت و ساخت. زمانی که همه چیز خوب است و زمان زیادی است که خبری از زیان نشده است باید کمی نگران باشید. در واقع همیشه در بهترین شرایط است که انسان با خیال اینکه همه چیز خوب است کمی چشمانش را می‌بندد. اما مشکل دقیقا از همینجا شروع می‌شود.

مشکل دقیقا از زمانی شروع می‌شود که در میان سودهای شما سر و کله یک زیان بزرگ پیدا می‌شود. در صورتی که سرمایه گذاری باشید که سال‌ها در بازار تجربه دارد؛ می‌دانید با این زیان بزرگ چگونه رفتار کنید. اما اگر یک تازه کار باشید اوضاع بدتر از گذشته می‌شود.

ضرر روی ضرر در زنجیره ضرر

زمانی که یک تازه کار با یک زیان هنگفت بعد از سودهای شگفت انگیز مواجه می‌شود؛ رفتار کاملا غیرحرفه‌‌ای از خود نشان می‌دهد. این طبیعی است که در مواقع زیان ناراحت و در مواقع سود خوشحال شوید. اما آنچه یک سرمایه گذار حرفه‌‌ای را از شما متمایز می‌سازد؛ رفتار وی در برابر زیان یا سود است. بنابراین بهتر است مراقب رفتار خود باشید.

بعد از یک روز خوب در بازار زمانی که آخرین معامله به خوبی پیش نمی‌رود؛ طبیعی است که ناراحت شویم. یک تازه کار در این زمان با خود می‌گوید: ای کاش معامله آخر را انجام نداده بودم. آن وقت امروز را با خوشحالی از بازار خارج می‌شدم. توجه داشته باشید که کائنات درون شما را بو می‌کشد! در صورتی که چیزهای خوب درون شما بگذرد؛ دنیا دست به دست هم می‌دهد تا چیزهای خوب به سمت شما بیایند. این مورد درباره چیزهای منفی نیز صادق است. در واقع وقتی یک سرمایه گذار تازه کار این صحبت درونی را با خود داشته باشد؛ باید انتظار روند منفی را نیز داشته باشد.

روند منفی که در درون معامله گر تازه کار ما ایجاد شده است ادامه پیدا می‌کند. تا جایی که وی تصمیم می‌گیرد به سرعت سود از دست رفته را بازگرداند. اینجاست که او علاوه بر ناراحت، عصبانی و جنگجو نیز می‌شود. عصبانی است که چرا بازار بروفق مراد او نبوده است. ناراحت است چون زیان کرده است. جنگجو می‌شود چون می‌خواهد سود از دست رفته را بازگرداند. همین روحیه حمله به بازار است که برای او ضرر روی ضرر به همراه دارد.

ورود به زنجیره ضرر

داستان ناراحتی‌ها ادامه دارد. اما اینجا زمانی است که برای جبران خسارت وارد معامله دیگری می‌شویم. معامله خوب زمانی شکل می‌گیرد که شما با تمام ذهنتان آن را برسی کرده باشید. در واقع اگر بخواهیم کل سود دهی در بازار بورس را در یک جمله خلاصه برایتان بگوییم این است که خوب تحلیل کنید؛ خوب سود ببرید! معاملاتی که با شرایط روحی بد شروع می‌شوند؛ معمولا نتیجه خوبی هم در پی ندارند.

آسیا به نوبت!

شروع یک معامله با تصور اینکه می‌خواهید زیان معامله قبلی را جبران کنید؛ موجب می‌شود سریع عمل کنید. این طور معاملات معمولا شرایط لازم برای ورود را ندارند. اما افرادی که در این شرایط روحی قرار می‌گیرند؛ به هدف خود یعنی کاهش زیان معامله قبلی فکر می‌کنند و نه نتیجه‌‌ای که ممکن است این معامله هم زیان آن‌ها را بیشتر کند.

معاملات با این شرایط معمولا تمام شرایط روند شما را شامل نمی‌شوند. در این شرایط امکان اینکه نتوانیم به خوبی سرمایه خود را مدیریت کنیم افزایش می‌یابد. ممکن است چشمتان را به روی بسیاری از زوایای بازار ببندید. ممکن است قواعدی که در گذشته آموخته‌‌اید را نادیده بگیرید و خیلی چیزهای دیگر از این دست ممکن است برایتان روی دهد.

نکته مهم این است که بازار معلمی است که کوچکترین خطاها را به بیشترین تنبیه‌ها جبران می‌کند. در اکثر موارد معامله دوم هم زیان خواهد داد. اما این زیان انتهای داستان نیست. اکثر سرمایه گذاران تازه کار در اینجا متوقف نمی‌شوند. تنها سرمایه گذارانی در این قسمت متوقف می‌شوند که یا تجربه بالایی داشته باشند؛ یا مقالات بسیاری در این زمینه مطالعه کرده باشند. همین است که می‌گوییم مقالات الف بورس را به طور کامل و هرروز مطالعه کنید. پیشنهاد مطالعه ما مقالاتی از جمله راز سود چندصد درصدی در بازی حق تقدم سهام، فروش سهام چرا و چگونه؟ ، نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور، چگونه یک تریدر حرفه‌‌ای شویم؟ و… است.

ورود به زنجیره ضرر

ورود به زنجیره ضرر

سرمایه گذاران تازه کاری که در این قسمت متوقف نمی‌شوند؛ بازهم به معامله برای جبران زیان معاملات قبلی ادامه می‌دهند. اینجاست که اصل داستان شروع می‌شود. در اینجاست که فکرهای منفی موجب ندید گرفتن اصول در بازار می‌شود. در واقع شرایط روحی منفی موجب از دست دادن پول می‌شود. معامله سوم، چهارم، پنجم و… به همین زنجیره ضرر ادامه می‌دهد.

چرا با زنجیره ضرر مواجه می‌شویم؟

زمانی که با یک زنجیره زیان مواجه می‌شویم؛ یعنی یک بخش از کارمان ایراد دارد. باید به دنبال مشکل بگردید. در بسیاری از موارد ما موضوع خاصی در معامله نمی‌بینیم اما در آن معامله قطعا اشتباهی وجود دارد. اشتباهی که از جانب ماست که نتوانسته‌‌ایم با شرایط کنار آمده و به درستی فکر کنیم. بنابراین در معاملات به دنبال ایراد خود بگردید. سرمایه گذاران بسیاری در این زمان به مشکل بزرگ جامعه امروز یعنی غرور برخورد می‌کنند.

بسیاری از سرمایه گذاران نیز با مشکل احساسات درونی خود دست و پنجه نرم می‌کنند. عدم برخورداری از بالانس روانی خوب می‌تواند مشکلات بسیاری از جمله زیان‌های زنجیره‌‌ای در پی داشته باشد. منظور از عدم بالانس روانی تنها احساس بد ناشی از شکست نیست. بلکه منظور تمامی احساساتی است که چشم شما را در معامله می‌بندد. احساساتی همچون شادی بعد از سود می‌تواند اعتماد به نفس شما را بیش از اندازه بالا ببرد. احساسات همچون غم هم می‌تواند موجب شود شما به بازار حمله کنید.

معامله گران و سرمایه گذاران با تجربه حتما شاهد این بوده‌‌اند که به محض ورود به بازار جهت به شکل ناگهانی تغییر می‌کند. در این زمان باید با حوصله برخورد کنید. آرامش خود را حفظ کنید. حتی اگر زیان هنگفتی کنید؛ می‌توانید از آن چیزهای بسیاری یاد بگیرید. بنابراین آرام باشید. شروع به یافتن مشکل کنید. این کار را می‌توانید در اولین گام با تحلیل معامله شروع کنید.

راه چاره زنجیره ضرر چیست؟

می‌دانم اکنون برای بسیاری تجدید خاطرات گذشته شده است. برای بسیاری هم تعجب آور بوده و فکر می‌کنند مرگ برای همسایه است! اما برای هر مشکلی، راه حلی وجود دارد.

به منظور جلوگیری از تکرار زیان بهتر است به خودتان کمی استراحت دهید. یک لیوان قهوه در یک کافه خوب می‌تواند بهترین گزینه باشد. بنابراین بهتر است یک ساعت تا دو ساعت معامله‌‌ای انجام ندهید. این زمان بر حسب زمانی است که احساسات درون شما فوران می‌کند. بنابراین می‌توانید آن را بیشتر کنید. گاهی مشاهده شده که این زمان ریکاوری به ۲۴ ساعت هم رسیده است.

به طور معمول زنجیره ضرر زمانی ایجاد می‌شود که به محض ورود شما به بازار جهت به شکل ناگهانی تغییر کرده و به سمت مخالف شما حرکت کند. در واقع زنجیره زمانی آغاز می‌شود که شما معامله دوم را به همان جهت معامله اول انجام دهید. در صورتی که می‌دانید این جریان به سمت گنداب حرکت می‌کند! بنابراین بهتر است منتظر بمانید تا جهت بازار حداقل کمی متمایل به شما شود.

راه حل بعدی ما این است که به دنبال مشکل باشید. همیشه بعد از معاملات چه زمانی که سود می‌کنید و چه زمانی که زیان می‌دهید؛ بهتر است معامله را تحلیل کنید. این کار به شما کمک می‌کند نقاط ضعف خود را بیابید و آن‌ها را از بین ببرید. و یا نقاط قوت خود را یافته و آن‌ها را بهتر کنید. بنابراین با تحلیل معامله اول، می‌توانید باعث شوید اشتباهتان در معامله دوم تکرار نشود.

چاره زنجیره ضرر

چاره زنجیره ضرر

در پایان

زنجیره ضرر از جمله مشکلاتی است که دلایل متنوعی دارد. از جمله دلایل روانی که می‌تواند شما را به یک بازنده تبدیل کند. توجه داشته باشید که می‌توانید در روزهای بعدی ضررها را جبران کنید. این روند بازار است که برخی روزها به نفع شما و برخی روزها به زیان شما باشد. کمی صبر داشته باشید. در این میان مطالعه می‌تواند بهترین راه ممکن باشد. پیشنهاد ما برای مطالعه p/e در تحلیل سهام، فروش سهام چرا و چگونه؟، راز سود چند صد درصدی در بازی حق تقدم سهام، سود آورترین سهام های بورس را از آن خود کنید.، كشاورزی و دامپروری ملارد شیر و… است. به یاد داشته باشید که علم بدون عمل همانند درخت بدون میوه است!

  • اشتراک در توییتر
  • اشتراک در فیسبوک
  • اشتراک در تلگرام
  • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

شرایط یکسان در معامله‌گری و ترید

10 مورد از دلایل عالی بودن معامله گری

بدون شک معامله‌گری بسیاری اوقات دلسرد کننده است. همچنین مقالات و فیلم‌های زیادی در این باره وجود دارد که بر این موضوع تاکید دارند که ترید کردن سخت است. همه‌ی.

سرمایه گذاری در بورس

اثر تمایلی بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

سرمایه گذاری در بورس: شرکت هایی که از طریق خرید سهام سایر شرکت ها و با هدف، سرمایه گذاری در بورس به فعالیت میپردازند، یکی از مهم ترین عناصر بازار.

ریسک - مرجع آموزش بورس

10 نکته برتر بورسی – ریسک

ریسک موضوعی که امروز در مورد آن صحبت میکنیم این هست که بزرگان بورس معمولا در خرید و فروش خودشان در بورس چقدر ریسک میکنند؟ آیا طبق این موضوع.

نرخ بهره در جهان

نرخ بهره و همه چیز درباره آن

نرخ بهره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های فارکس می‌باشد. دوستانی که مقاله آموزش اقتصاد از پایه بخش دوم و سوم را مطالعه کرده باشند می‌دانند بازار فارکس یکی از بازارهای مهم.

حق تقدم

راز سود چند صد درصدی در بازی حق تقدم سهام

به دست آوردن سود چندصد درصدی از بازی حق تقدم سهام در بازار بورس رازی است که تنها سرمایه گذاران بزرگ از آن با خبر هستند. در این مقاله اما.

معاملات آتی سهام و سکه

آموزش معاملات آتی سهام و سکه

معاملات آتی سهام و سکه از جمله معاملاتی است که به آینده شرکت مربوط می‌شود. شرکتی که معاملات آتی خوبی انجام دهد؛ طبیعی است که بتواند معاملات دیگر خود را.

Comercio de acciones

خرید و فروش سهام در بورس آموزش و ورود به بازار

آموزش خرید و فروش سهام در بورس, عنوانی است که در این مقاله برای شما در نظر گرفته‌ایم. قبل از اینکه در رابطه با موضوع یاد شده بحث را شروع.

بورس کالا

بورس کالا و مزایای خاص آن

بورس کالا در یک نگاه کلی بورس کالا در واقع بازار منسجمی می باشد که تولیدکنندگان کالاهای مختلف در این بازار رو به عرضه کالاهای خویش می آورند. این کالاهای.

ارزشیابی سهام قسمت دوم و مفهوم سرقفلی

مقدمه ‌ای بر ارزشیابی سهام قسمت دوم

ارزشیابی سهام قسمت دوم یکی از مقالاتی است که به مبحث ارزشیابی دارایی‌ها در اقتصاد می‌پردازد. مدیران اقتصادی به خوبی می‌دانند این مبحث از چه اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از.

اوراق تسه

هر آنچه باید درباره اوراق تسه بدانیم

اوراق تسه نیز همانند اوراق قرضه و مشارکت از جمله اوراقی است که قابل خرید و فروش می‌باشند. این اوراق همانند سهام دارا ارزش مشخصی هستند که بازار بر روی.

قوانین معاملات گن -

قوانین گن

28 قانون از معاملات گن ویلیام دلبرت گن (W.D. GANN) در سال ۱۸۷۸ در ایالت تگزاس آمریکا دیده به جهان گشود. او بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۶ به‌عنوان معامله‌گر.

شاه کلید 1

10 نکته برتر بورسی – تشکیل سبد سهام ممنوع !!

10 نکته برتر بورسی - تشکیل سبد سهام ممنوع !! تنوع بخشیدن به سبد سهام همین الان که این موضوع را با شما مطرح میکنم اولین موضوعی که.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.